2 Corinthians 12:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2309 [e]θελήσω
thelēsō
I should desireV-ASA-1S
2744 [e]καυχήσασθαι,
kauchēsasthai
to boast,V-ANM
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔσομαι
esomai
I will beV-FIM-1S
878 [e]ἄφρων,
aphrōn
a fool;Adj-NMS
225 [e]ἀλήθειαν
alētheian
[the] truthN-AFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2046 [e]ἐρῶ·
erō
I will be speaking.V-FIA-1S
5339 [e]φείδομαι
pheidomai
I refrainV-PIM/P-1S
1161 [e]δέ,
de
however,Conj
3361 [e]μή
lestAdv
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
1473 [e]ἐμὲ
eme
mePPro-A1S
3049 [e]λογίσηται
logisētai
should creditV-ASM-3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
more thanPrep
3739 [e]
ho
whatRelPro-ANS
991 [e]βλέπει
blepei
he seesV-PIA-3S
1473 [e]με
me
in me,PPro-A1S
2228 [e]
ē
orConj
191 [e]ἀκούει
akouei
hearsV-PIA-3S
5100 [e]‹τι›
ti
anyoneIPro-ANS
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
me,PPro-G1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει [τι] ἐξ ἐμοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 12:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ

2 Corinthians 12:6 Hebrew Bible
כי לו חפצתי להתהלל לא אהיה סכל כי אמת אדבר אבל אתאפק פן יחשבני איש יותר ממה שיראה בי או שישמע ממני׃

2 Corinthians 12:6 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܐܨܒܐ ܓܝܪ ܕܐܫܬܒܗܪ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܫܛܝܐ ܫܪܪܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܚܐܤܢܐ ܕܝܢ ܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܬܪܥܐ ܥܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܚܙܐ ܠܝ ܘܕܫܡܥ ܡܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if I do wish to boast I will not be foolish, for I will be speaking the truth; but I refrain from this, so that no one will credit me with more than he sees in me or hears from me.

King James Bible
For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.

Holman Christian Standard Bible
For if I want to boast, I will not be a fool, because I will be telling the truth. But I will spare you, so that no one can credit me with something beyond what he sees in me or hears from me,
Treasury of Scripture Knowledge

I would.

2 Corinthians 10:8 For though I should boast somewhat more of our authority, which the …

2 Corinthians 11:16 I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool …

1 Corinthians 3:5,9,10 Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom you believed, …

I will.

2 Corinthians 1:18 But as God is true, our word toward you was not yes and no.

2 Corinthians 11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for …

Job 24:25 And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech …

Romans 9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing …

above that.

2 Corinthians 12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance …

2 Corinthians 10:9,10 That I may not seem as if I would terrify you by letters…

Links
2 Corinthians 12:62 Corinthians 12:6 NIV2 Corinthians 12:6 NLT2 Corinthians 12:6 ESV2 Corinthians 12:6 NASB2 Corinthians 12:6 KJV2 Corinthians 12:6 Bible Apps2 Corinthians 12:6 Biblia Paralela2 Corinthians 12:6 Chinese Bible2 Corinthians 12:6 French Bible2 Corinthians 12:6 German BibleBible Hub
2 Corinthians 12:5
Top of Page
Top of Page