αὐτὸν
Englishman's Concordance
αὐτὸν (auton) — 961 Occurrences

Matthew 3:5 PPro-AM3S
GRK: ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ
KJV: went out to him Jerusalem, and
INT: went out to him Jerusalem and

Matthew 3:14 PPro-AM3S
GRK: Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ
INT: John was hindering him saying I

Matthew 3:15 PPro-DM3S
GRK: εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἄφες ἄρτι
KJV: unto him, Suffer
INT: said unto him Permit [it] presently

Matthew 3:15 PPro-AM3S
GRK: τότε ἀφίησιν αὐτόν
KJV: Then he suffered him.
INT: Then he permits him

Matthew 3:16 PPro-AM3S
GRK: ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν
KJV: were opened unto him, and
INT: lighting upon him

Matthew 4:5 PPro-AM3S
GRK: Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil taketh him up into
INT: then takes him the devil

Matthew 4:5 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ
KJV: and setteth him on a pinnacle
INT: and sets him upon the

Matthew 4:8 PPro-AM3S
GRK: Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil taketh him up into
INT: Again takes him the devil

Matthew 4:11 PPro-AM3S
GRK: Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος
KJV: the devil leaveth him, and, behold,
INT: Then leaves him the devil

Matthew 5:15 PPro-AM3S
GRK: καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν
KJV: and put it under a bushel,
INT: and put it under

Matthew 5:29 PPro-AM3S
GRK: σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε
KJV: thee, pluck it out, and
INT: you pluck out it and cast [it]

Matthew 6:8 PPro-AM3S
GRK: ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν
KJV: ye ask him.
INT: you ask him

Matthew 7:11 PPro-AM3S
GRK: τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν
KJV: good things to them that ask him?
INT: to them that ask him

Matthew 8:5 PPro-AM3S
GRK: ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
INT: a centurion imploring him

Matthew 8:7 PPro-AM3S
GRK: ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
KJV: will come and heal him.
INT: having come will heal him

Matthew 8:18 PPro-AM3S
GRK: ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν
KJV: about him, he gave commandment
INT: [a] crowd around him he commanded to depart

Matthew 8:25 PPro-AM3S
GRK: προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε
KJV: And his disciples came
INT: having come to [him] they awoke him saying Lord

Matthew 8:31 PPro-AM3S
GRK: δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ
KJV: the devils besought him, saying, If
INT: [the] demons begged him saying If

Matthew 8:34 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως
KJV: when they saw him, they besought
INT: and having seen him they begged [him] that

Matthew 9:31 PPro-AM3S
GRK: ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ
KJV: spread abroad his fame
INT: having gone out they make known him in all

Matthew 10:4 PPro-AM3S
GRK: καὶ παραδοὺς αὐτόν
KJV: also betrayed him.
INT: also having betrayed him

Matthew 10:33 PPro-AM3S
GRK: ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ
KJV: before men, him will I also deny
INT: will deny I also him before the

Matthew 12:10 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Εἰ
KJV: they asked him, saying,
INT: And they asked him saying if

Matthew 12:14 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
KJV: how they might destroy him.
INT: him how him they might destroy

Matthew 12:16 PPro-AM3S
GRK: μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
KJV: not make him known:
INT: not publicly known him they should make

Matthew 12:18 PPro-AM3S
GRK: μου ἐπ' αὐτόν καὶ κρίσιν
KJV: spirit upon him, and he shall shew
INT: of me upon him and judgment

Matthew 12:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε τὸν
KJV: he healed him, insomuch that
INT: and he healed him so that the

Matthew 13:2 PPro-AM3S
GRK: συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί
KJV: unto him, so that
INT: were gathered together to him crowds great

Matthew 13:2 PPro-AM3S
GRK: πολλοί ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον
KJV: him, so that he went into
INT: great so that he into a boat

Matthew 13:4 PPro-AM3S
GRK: τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν
KJV: And when he sowed, some
INT: sowed he some indeed

Matthew 13:20 PPro-AM3S
GRK: χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
KJV: joy receiveth it;
INT: joy receives it

Matthew 13:46 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἠγόρασεν αὐτόν
KJV: and bought it.
INT: and bought it

matthew 14:3 Art-AMS
GRK: Ἰωάνην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἐν
INT: John he bound him and in

Matthew 14:5 PPro-AM3S
GRK: καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη
KJV: have put him to death,
INT: And wishing him to kill he feared

Matthew 14:5 PPro-AM3S
GRK: ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον
KJV: because they counted him as a prophet.
INT: as a prophet him they held

Matthew 14:12 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἔθαψαν αὐτόν καὶ ἐλθόντες
KJV: and buried it, and went
INT: and buried it and having come

Matthew 14:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ
KJV: Jesus constrained his disciples to get
INT: and to go before him to the

Matthew 14:26 PPro-AM3S
GRK: μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς
KJV: when the disciples saw him walking on
INT: [the] disciples having seen him on the

Matthew 14:35 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες
KJV: had knowledge of him, they sent out
INT: And having recognized him the men

Matthew 14:36 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον
KJV: And besought him that they might
INT: and begged him that only

Matthew 15:23 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον
KJV: came and besought him, saying, Send
INT: of him asked him saying Dismiss

Matthew 16:1 PPro-AM3S
GRK: πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ
KJV: desired him that he would shew
INT: tempting [him] asked him a sign out of

Matthew 16:21 PPro-AM3S
GRK: ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: disciples, how that he must go
INT: that it is necessary for him to Jerusalem

Matthew 16:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος
KJV: Peter took him, and began to rebuke
INT: And having taken to him Peter

Matthew 17:8 PPro-AM3S
GRK: εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
INT: if not himself Jesus alone

Matthew 17:10 PPro-AM3S
GRK: Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
KJV: And his disciples asked
INT: And asked him the disciples

Matthew 17:12 PPro-AM3S
GRK: οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν
KJV: and they knew him not, but
INT: not they knew him but did

Matthew 17:14 PPro-AM3S
GRK: ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
KJV: there came to him a [certain] man,
INT: a man kneeling down to him

Matthew 17:16 PPro-AM3S
GRK: καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς
KJV: And I brought him to thy disciples,
INT: And I brought him to the disciples

Matthew 17:16 PPro-AM3S
GRK: οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
KJV: not cure him.
INT: not they were able him to heal

Matthew 17:17 PPro-AM3S
GRK: φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε
KJV: you? bring him hither to me.
INT: Bring to me him here

Matthew 17:23 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ
KJV: And they shall kill him, and the third
INT: and they will kill him and the

Matthew 17:25 PPro-AM3S
GRK: οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus prevented him, saying, What
INT: house anticipated him Jesus

Matthew 18:8 PPro-AM3S
GRK: σε ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε
KJV: offend thee, cut them off, and
INT: you cut off them and cast [them]

Matthew 18:9 PPro-AM3S
GRK: σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε
KJV: thee, pluck it out, and
INT: you pluck out it and cast [it]

Matthew 18:15 PPro-AM3S
GRK: ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ
KJV: and tell him his fault between
INT: go reprove him between you

Matthew 18:25 PPro-AM3S
GRK: ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος
KJV: not to pay, his lord commanded
INT: [means] to pay commanded him the master

Matthew 18:27 PPro-AM3S
GRK: ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ τὸ
KJV: and loosed him, and
INT: of that released him and the

Matthew 18:28 PPro-AM3S
GRK: καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων
KJV: he laid hands on him, and took [him] by the throat,
INT: and having seized him he throttled [him] saying

Matthew 18:29 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον
KJV: fell down at his feet, and besought
INT: of him begged him saying Have patience

Matthew 18:30 PPro-AM3S
GRK: ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν
KJV: went and cast him into prison,
INT: having gone he cast him into prison

Matthew 18:32 PPro-AM3S
GRK: τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος
KJV: Then his lord,
INT: Then having called to [him] him the master

Matthew 18:34 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς
KJV: and delivered him to the tormentors,
INT: of him delivered him to the jailers

Matthew 19:3 PPro-AM3S
GRK: Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες
KJV: unto him, tempting him, and saying
INT: Pharisees testing him and saying

Matthew 20:18 PPro-AM3S
GRK: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
KJV: and they shall condemn him to death,
INT: and they will condemn him to death

Matthew 20:19 PPro-AM3S
GRK: καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
KJV: shall deliver him to the Gentiles
INT: and they will betray him to the Gentiles

Matthew 21:9 PPro-AM3S
GRK: οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ
INT: those that went before him and those

Matthew 21:13 PPro-AM3S
GRK: ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον
KJV: ye have made it a den of thieves.
INT: you however it have made a den

Matthew 21:33 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ
KJV: and let it out to husbandmen,
INT: and rented out it to tenants and

Matthew 21:38 PPro-AM3S
GRK: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν
KJV: let us kill him, and
INT: come let us kill him and gain possession of

Matthew 21:39 PPro-AM3S
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω
KJV: they caught him, and cast
INT: And having taking him they cast [him] out of

Matthew 21:44 PPro-AM3S
GRK: πέσῃ λικμήσει αὐτόν
KJV: it will grind him to powder.
INT: it shall fall it will grind to powder him

Matthew 21:46 PPro-AM3S
GRK: καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν
KJV: to lay hands on him, they feared
INT: And seeking him to lay hold of they feared

Matthew 21:46 PPro-AM3S
GRK: εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον
KJV: because they took him for a prophet.
INT: as a prophet him they held

Matthew 22:13 PPro-AM3S
GRK: χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ
KJV: foot, and take him away, and
INT: hands cast out him into the

Matthew 22:15 PPro-AM3S
GRK: ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν
KJV: they might entangle him in
INT: took how him they might trap in

Matthew 22:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
KJV: and left him, and went their way.
INT: and having left him went away

Matthew 22:23 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
KJV: and asked him,
INT: and they questioned him

Matthew 22:35 PPro-AM3S
GRK: νομικὸς πειράζων αὐτόν
KJV: [him a question], tempting him, and
INT: a lawyer testing him

Matthew 22:43 PPro-AM3S
GRK: πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων
KJV: spirit call him Lord, saying,
INT: spirit does call him Lord saying

Matthew 22:45 PPro-AM3S
GRK: Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον πῶς
KJV: then call him Lord, how
INT: David calls him Lord how

Matthew 22:46 PPro-AM3S
GRK: ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι
KJV: forth ask him any more
INT: day to question him no longer

Matthew 23:15 PPro-AM3S
GRK: γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης
KJV: ye make him twofold more
INT: he has become [so] you make him a son of hell

Matthew 23:21 PPro-AM3S
GRK: τῷ κατοικοῦντι αὐτόν
KJV: by him that dwelleth therein.
INT: him who dwells in it

Matthew 24:47 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
KJV: over all his goods.
INT: of him he will set him

Matthew 24:51 PPro-AM3S
GRK: καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ
KJV: And shall cut him asunder, and
INT: and will cut in pieces him and the

Matthew 26:15 PPro-AM3S
GRK: ὑμῖν παραδώσω αὐτόν οἱ δὲ
KJV: and I will deliver him unto you? And
INT: to you will betray him moreover

Matthew 26:16 PPro-AM3S
GRK: εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ
KJV: to betray him.
INT: an opportunity that him he might betray

Matthew 26:25 PPro-AM3S
GRK: ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μήτι
KJV: which betrayed him, answered and said,
INT: who was betraying him said not

Matthew 26:44 PPro-AM3S
GRK: τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν
KJV: the third time, saying the same words.
INT: [the] third time the same thing having said

Matthew 26:48 PPro-AM3S
GRK: δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς
KJV: Now he that betrayed him gave them
INT: moreover [he who] was betraying him gave them

Matthew 26:48 PPro-AM3S
GRK: ἐστιν κρατήσατε αὐτόν
KJV: that same is he: hold him
INT: it is seize him

Matthew 26:49 PPro-AM3S
GRK: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
KJV: and kissed him.
INT: and kissed him

Matthew 26:50 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐκράτησαν αὐτόν
KJV: and took him.
INT: and seized him

Matthew 26:56 PPro-AM3S
GRK: πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
KJV: the disciples forsook him, and fled.
INT: all having forsaken him fled

Matthew 26:59 PPro-AM3S
GRK: Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν
KJV: to put him to death;
INT: Jesus so that him they might put to death

Matthew 26:67 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ δὲ
KJV: buffeted him; and
INT: and struck him others moreover

Matthew 26:71 PPro-AM3S
GRK: πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ
KJV: And when he was gone out into
INT: porch saw him another [servant girl] and

Matthew 27:1 PPro-AM3S
GRK: ὥστε θανατῶσαι αὐτόν
KJV: to put him to death:
INT: so that they might put to death him

Matthew 27:2 PPro-AM3S
GRK: καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ
KJV: when they had bound him, they led [him] away,
INT: and having bound him they led away [him] and

Matthew 27:3 PPro-AM3S
GRK: ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη
KJV: had betrayed him, when he saw
INT: the [one] having delivered up him that he was condemned

Matthew 27:11 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν
KJV: the governor asked him, saying, Art
INT: and questioned him the governor

Matthew 27:12 PPro-AM3S
GRK: τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν
KJV: And when he was accused of
INT: the [time when] was accused he by the

Matthew 27:18 PPro-AM3S
GRK: φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
KJV: envy they had delivered him.
INT: envy they delivered up him

Matthew 27:19 PPro-AM3S
GRK: ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ
KJV: on the judgment seat, his wife sent
INT: sent to him the wife

Matthew 27:19 PPro-AM3S
GRK: ὄναρ δι' αὐτόν
KJV: a dream because of him.
INT: a dream because of him

Matthew 27:27 PPro-AM3S
GRK: συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν ὅλην τὴν
KJV: and gathered unto him the whole band
INT: gathered against him all the

Matthew 27:28 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην
KJV: And they stripped him, and put on him
INT: and having stripped him a robe scarlet

Matthew 27:30 PPro-AM3S
GRK: ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν
KJV: they spit upon him, and took the reed,
INT: having spit upon him they took the

Matthew 27:31 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα
KJV: the robe off from him, and put
INT: him they took off him the robe

Matthew 27:31 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια
KJV: and put his own raiment on
INT: and they put on him the garments

Matthew 27:31 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ
KJV: and led him away to
INT: and led away him to

Matthew 27:35 PPro-AM3S
GRK: σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ
KJV: And they crucified him, and parted his
INT: having crucified moreover him they divided the

Matthew 27:36 PPro-AM3S
GRK: καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
KJV: sitting down they watched him there;
INT: sitting down they kept guard over him there

Matthew 27:39 PPro-AM3S
GRK: παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς
KJV: reviled him, wagging
INT: passing by railed at him shaking the

Matthew 27:42 PPro-AM3S
GRK: πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν
KJV: and we will believe him.
INT: we will believe in him

Matthew 27:43 PPro-AM3S
GRK: εἰ θέλει αὐτόν εἶπεν γὰρ
KJV: God; let him deliver him now, if
INT: if he wants him he said indeed

Matthew 27:44 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
KJV: cast the same in his teeth.
INT: him insulted him

Matthew 27:48 PPro-AM3S
GRK: καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
KJV: a reed, and gave him to drink.
INT: a reed gave to drink him

Matthew 27:49 PPro-AM3S
GRK: Ἠλίας σώσων αὐτόν ἄλλος δὲ
KJV: will come to save him.
INT: Elijah to save him more moreover

Matthew 27:64 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν
KJV: day, lest his disciples come
INT: of him steal away him and say

Matthew 28:7 PPro-AM3S
GRK: Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ
KJV: shall ye see him: lo,
INT: Galilee there him you will see Behold

Matthew 28:13 PPro-AM3S
GRK: ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
KJV: and stole him [away] while we
INT: having come stole him we being asleep

Matthew 28:14 Ppro-AMS
GRK: ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς
INT: we will persuade him and you

Matthew 28:17 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ
KJV: when they saw him, they worshipped
INT: And having seen him they worshipped some

Mark 1:5 PPro-AM3S
GRK: ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ
KJV: there went out unto him all the land
INT: went out to him all the

Mark 1:10 PPro-AM3S
GRK: καταβαῖνον εἰς αὐτόν
KJV: descending upon him:
INT: descending upon him

Mark 1:12 PPro-AM3S
GRK: τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς
KJV: driveth him into
INT: the Spirit him drives out into

Mark 1:26 PPro-AM3S
GRK: καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα
KJV: spirit had torn him, and cried
INT: And having thrown into convulsions him the spirit

Mark 1:32 PPro-AM3S
GRK: ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς
KJV: they brought unto him all that were
INT: they brought to him all who

Mark 1:34 PPro-AM3S
GRK: ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι
KJV: because they knew him.
INT: because they knew him Christ is

Mark 1:36 PPro-AM3S
GRK: καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ
KJV: they that were with him followed after
INT: And went after him Simon and

Mark 1:37 PPro-AM3S
GRK: καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν
KJV: when they had found him, they said
INT: and having found him also they say

Mark 1:40 PPro-AM3S
GRK: ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν
KJV: a leper to him, beseeching him,
INT: comes to him a leper imploring

Mark 1:40 PPro-AM3S
GRK: λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν
KJV: him, beseeching him, and kneeling down
INT: a leper imploring him and kneeling down to him

Mark 1:43 PPro-AM3S
GRK: εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
KJV: and forthwith sent him away;
INT: immediately he sent away him

Mark 1:45 PPro-AM3S
GRK: ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς
KJV: insomuch that Jesus could
INT: so that no longer he was able openly

Mark 1:45 PPro-AM3S
GRK: ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν
KJV: they came to him from every quarter.
INT: they came to him from every quarter

Mark 2:3 PPro-AM3S
GRK: φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον
KJV: unto him, bringing
INT: bringing to him a paralytic carried

Mark 2:13 PPro-AM3S
GRK: ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν
KJV: resorted unto him, and he taught
INT: came to him and he taught

Mark 2:15 PPro-AM3S
GRK: γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ
KJV: that, as Jesus sat at meat
INT: it came to pass [as] dined he in the

Mark 2:23 PPro-AM3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς
KJV: it came to pass, that he went
INT: And it came to pass he on the

Mark 3:2 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς
KJV: they watched him, whether
INT: and they were watching him whether on the

Mark 3:2 PPro-AM3S
GRK: σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν ἵνα κατηγορήσωσιν
KJV: he would heal him on the sabbath day;
INT: Sabbath he will heal him in order that they might accuse

Mark 3:6 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
KJV: how they might destroy him.
INT: him how him they might destroy

Mark 3:8 PPro-AM3S
GRK: ἦλθον πρὸς αὐτόν
KJV: came unto him.
INT: came to him

Mark 3:9 PPro-AM3S
GRK: μὴ θλίβωσιν αὐτόν
KJV: lest they should throng him.
INT: not they might press upon him

Mark 3:11 PPro-AM3S
GRK: ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν προσέπιπτον
KJV: they saw him, fell down before
INT: unclean when him they beheld fell down before

Mark 3:12 PPro-AM3S
GRK: ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
KJV: not make him known.
INT: so that not him known they should make

Mark 3:13 PPro-AM3S
GRK: ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
KJV: they came unto him.
INT: they went to him

Mark 3:19 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρέδωκεν αὐτόν
KJV: also betrayed him: and they went
INT: also betrayed him

Mark 3:21 PPro-AM3S
GRK: ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ
KJV: to lay hold on him: for
INT: went out to seize him they said indeed

Mark 3:31 PPro-AM3S
GRK: ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν
KJV: him, calling him.
INT: sent to him calling him

Mark 3:31 PPro-AM3S
GRK: αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν
INT: him calling him

Mark 3:32 PPro-AM3S
GRK: ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος καὶ
KJV: sat about him, and they said
INT: sat around him a crowd and

Mark 3:34 PPro-AM3S
GRK: τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους
KJV: sat about him, and said, Behold
INT: those who around him in a circle were sitting

Mark 4:1 PPro-AM3S
GRK: συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος
KJV: unto him a great
INT: was gathered together to him a crowd great

Mark 4:1 PPro-AM3S
GRK: πλεῖστος ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον
KJV: multitude, so that he entered into
INT: great so that him into the boat

Mark 4:10 PPro-AM3S
GRK: μόνας ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ
KJV: they that were about him with
INT: alone asked him those about

Mark 4:10 PPro-AM3S
GRK: οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς
KJV: the twelve asked of him the parable.
INT: those about him with the

Mark 4:16 PPro-AM3S
GRK: χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
KJV: immediately receive it with gladness;
INT: joy receive it

Mark 4:36 PPro-AM3S
GRK: ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν
KJV: they took him even as
INT: crowd they take with [them] him as he was

Mark 4:38 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν
KJV: and they awake him, and say
INT: And they awaken him and say

Mark 5:3 PPro-AM3S
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
KJV: could bind him, no, not with chains:
INT: anyone was able him to bind

Mark 5:4 PPro-AM3S
GRK: διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις
KJV: Because that he had been often bound
INT: because that he often with shackles

Mark 5:4 PPro-AM3S
GRK: οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
KJV: could any [man] tame him.
INT: no one was able him to subdue

Mark 5:9 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά
KJV: And he asked him, What [is] thy
INT: And he asked him what [is] name

Mark 5:10 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα
KJV: And he besought him much that
INT: And he begged him much that

Mark 5:12 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον
KJV: the devils besought him, saying, Send
INT: and they begged him saying Send

Mark 5:17 PPro-AM3S
GRK: ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ
KJV: to pray him to depart
INT: they began to implore him to depart from

Mark 5:18 PPro-AM3S
GRK: πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς
KJV: prayed him that
INT: boat begged him the [one] having been possessed by demons

Mark 5:19 PPro-AM3S
GRK: οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει
KJV: Jesus suffered him not, but
INT: not he did Let him but says

Mark 5:21 PPro-AM3S
GRK: πολὺς ἐπ' αὐτόν καὶ ἦν
KJV: gathered unto him: and he was
INT: great to him and he was

Mark 5:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς
KJV: and when he saw him, he fell at
INT: and having seen him falls at

Mark 5:23 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων
KJV: And besought him greatly, saying,
INT: and he begged him much saying

Mark 5:24 PPro-AM3S
GRK: καὶ συνέθλιβον αὐτόν
KJV: and thronged him.
INT: and pressed on him

Mark 6:17 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ
KJV: and bound him in prison
INT: and bound him in prison

Mark 6:19 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ
KJV: would have killed him; but she could
INT: and wished him to kill and

Mark 6:20 PPro-AM3S
GRK: Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον
KJV: John, knowing that he was a just man
INT: John knowing him [to be] a man righteous

Mark 6:20 PPro-AM3S
GRK: καὶ συνετήρει αὐτόν καὶ ἀκούσας
KJV: and observed him; and when he heard
INT: and kept safe him and having heard

Mark 6:27 PPro-AM3S
GRK: ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ
KJV: and beheaded him in
INT: having gone he beheaded him in the

Mark 6:49 PPro-AM3S
GRK: δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς
KJV: But when they saw him walking upon
INT: and having seen him on the

Mark 6:50 PPro-AM3S
GRK: πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ
KJV: they all saw him, and were troubled.
INT: all indeed him saw and

Mark 6:54 PPro-AM3S
GRK: εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
KJV: straightway they knew him,
INT: immediately having recognized him

Mark 6:56 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν
KJV: and besought him that they might touch
INT: and begged him that if only

Mark 7:1 PPro-AM3S
GRK: συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι
KJV: unto him the Pharisees,
INT: are gathered together to him the Pharisees

Mark 7:5 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι
KJV: scribes asked him, Why walk
INT: and questioned him the Pharisees

Mark 7:12 PPro-AM3S
GRK: οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι
KJV: And ye suffer him no more to do
INT: no longer you allow him anything to do

Mark 7:15 PPro-AM3S
GRK: εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται
KJV: entering into him can defile
INT: entering into him which is able

Mark 7:15 PPro-AM3S
GRK: δύναται κοινῶσαι αὐτόν ἀλλὰ τὰ
KJV: defile him: but
INT: is able to defile him but the things which

Mark 7:17 PPro-AM3S
GRK: ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ
KJV: from the people, his disciples asked
INT: crowd asked him the disciples

Mark 7:18 PPro-AM3S
GRK: οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
KJV: [it] cannot defile him;
INT: not is able him to defile

Mark 7:26 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ
KJV: she besought him that
INT: and asked him that the

Mark 7:32 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ
KJV: and they beseech him to put
INT: and they implore him that he might lay

Mark 7:33 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ
KJV: And he took him aside from
INT: And having taken away him from the

Mark 8:11 PPro-AM3S
GRK: οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν
KJV: heaven, tempting him.
INT: heaven testing him

Mark 8:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ
KJV: and besought him to touch
INT: and implore him that him

Mark 8:23 PPro-AM3S
GRK: τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς
KJV: and led him out of
INT: blind [man] he led forth him out of the

Mark 8:23 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ τι
KJV: upon him, he asked him if he saw
INT: upon him he asked him if anything

Mark 8:26 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον
KJV: And he sent him away to
INT: And he sent him to [the] home

Mark 8:32 PPro-AM3S
GRK: ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷν
KJV: Peter took him, and began to rebuke
INT: Peter to him began to rebuke

Mark 8:38 PPro-AM3S
GRK: ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ
KJV: sinful generation; of him also shall
INT: of man will be ashamed of him when he shall come

Mark 9:11 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες Ὅτι
KJV: And they asked him, saying, Why
INT: And they asked him saying

Mark 9:13 PPro-AM3S
GRK: γέγραπται ἐπ' αὐτόν
KJV: it is written of him.
INT: it has been written of him

Mark 9:15 PPro-AM3S
GRK: ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν καὶ
KJV: when they beheld him, were greatly amazed,
INT: crowd having seen him were greatly amazed and

Mark 9:15 PPro-AM3S
GRK: προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
KJV: running to [him] saluted him.
INT: running to [him] greeted him

Mark 9:18 PPro-AM3S
GRK: ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει
KJV: he taketh him, he teareth
INT: whenever if him it seizes it throws down

Mark 9:18 PPro-AM3S
GRK: καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν καὶ ἀφρίζει
KJV: him, he teareth him: and he foameth,
INT: it seizes it throws down him and he foams

Mark 9:19 PPro-AM3S
GRK: ὑμῶν φέρετε αὐτὸν πρός με
KJV: you? bring him unto me.
INT: you Bring him to me

Mark 9:20 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν
KJV: And they brought him unto him:
INT: And they brought him to him

Mark 9:20 PPro-AM3S
GRK: αὐτὸν πρὸς αὐτόν καὶ ἰδὼν
KJV: him unto him: and when he saw
INT: him to him And having seen

Mark 9:20 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα
KJV: when he saw him, straightway
INT: And having seen him the spirit

Mark 9:20 PPro-AM3S
GRK: εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν καὶ πεσὼν
KJV: the spirit tare him; and he fell
INT: immediately threw into convulsions him and having fallen

Mark 9:22 PPro-AM3S
GRK: εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ
KJV: it hath cast him into
INT: into fire him it cast and

Mark 9:22 PPro-AM3S
GRK: ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ' εἴ
KJV: to destroy him: but if
INT: that it might destroy him but if

Mark 9:25 PPro-AM3S
GRK: εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν
KJV: no more into him.
INT: might you enter into him

Mark 9:27 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν καὶ ἀνέστη
KJV: by the hand, and lifted him up; and
INT: him raised up him and he arose

Mark 9:28 PPro-AM3S
GRK: ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν Ὅτι ἡμεῖς
KJV: disciples asked him privately, Why
INT: private asked him Why we

Mark 9:31 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ ἀποκτανθεὶς
KJV: they shall kill him; and
INT: and they will kill him and having been killed

Mark 9:32 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
KJV: were afraid to ask him.
INT: and were afraid him to ask

Mark 9:38 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν ὅτι οὐκ
KJV: we forbad him, because
INT: and we forbade him because not

Mark 9:39 PPro-AM3S
GRK: Μὴ κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς γὰρ
KJV: said, Forbid him not: for
INT: not Forbid him no one indeed

Mark 9:45 PPro-AM3S
GRK: σε ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν
KJV: thee, cut it off: it is
INT: you cut off it better it is

Mark 9:47 PPro-AM3S
GRK: σε ἔκβαλε αὐτόν καλόν σέ
KJV: thee, pluck it out: it is
INT: you cast out it better for you

Mark 10:1 PPro-AM3S
GRK: ὄχλοι πρὸς αὐτόν καὶ ὡς
KJV: resort unto him again; and,
INT: crowds to him and as

Mark 10:2 PPro-AM3S
GRK: Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν
KJV: and asked him, Is it
INT: the Pharisees demanded of him if it is lawful

Mark 10:2 PPro-AM3S
GRK: ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
KJV: [his] wife? tempting him.
INT: to divorce testing him

Mark 10:10 PPro-AM3S
GRK: τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
KJV: in the house his disciples asked
INT: the same thing asked him

Mark 10:17 PPro-AM3S
GRK: καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν
KJV: to him, and asked him, Good Master,
INT: and having knelt down to him asked him

Mark 10:17 PPro-AM3S
GRK: αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ
KJV: into the way, there came
INT: him asked him Teacher good

Mark 10:21 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν
KJV: him loved him, and said
INT: him loved him and said

Mark 10:33 PPro-AM3S
GRK: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ
KJV: they shall condemn him to death,
INT: and they will condemn him to death and

Mark 10:33 PPro-AM3S
GRK: καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
KJV: and shall deliver him to the Gentiles:
INT: and will betray him to the Gentiles

Mark 10:34 PPro-AM3S
GRK: καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν
KJV: shall spit upon him, and
INT: and will flog him and will kill

Mark 10:49 PPro-AM3S
GRK: εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν καὶ φωνοῦσιν
KJV: and commanded him to be called.
INT: commanded to be called him And they call

Mark 11:2 PPro-AM3S
GRK: ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε
KJV: sat; loose him, and bring [him].
INT: has sat having untied it also bring [it]

Mark 11:3 PPro-AM3S
GRK: καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν
KJV: straightway he will send him hither.
INT: and immediately it he will send back

Mark 11:4 PPro-AM3S
GRK: καὶ λύουσιν αὐτόν
KJV: and they loose him.
INT: and they untied it

Mark 11:7 PPro-AM3S
GRK: ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν
KJV: he sat upon him.
INT: he sat on it

Mark 11:17 PPro-AM3S
GRK: δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν
KJV: he taught, saying unto them, Is it not
INT: however made it a den of robbers

Mark 11:18 PPro-AM3S
GRK: ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο
KJV: they might destroy him: for
INT: they sought how him they shall destroy they feared

Mark 11:18 PPro-AM3S
GRK: ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν πᾶς γὰρ
KJV: for they feared him, because all
INT: they feared indeed him all indeed

Mark 11:27 PPro-AM3S
GRK: ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
KJV: to him the chief priests,
INT: come to him the chief priests

Mark 12:1 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ
KJV: and let it out to husbandmen,
INT: and rented out it to tenants and

Mark 12:3 PPro-AM3S
GRK: καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ
KJV: [him], and beat him, and
INT: but having taken him they beat [him] and

Mark 12:6 PPro-AM3S
GRK: ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς
KJV: one son, his wellbeloved, he sent
INT: beloved he sent him last to

Mark 12:7 PPro-AM3S
GRK: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν καὶ ἡμῶν
KJV: let us kill him, and
INT: come let us kill him and ours

Mark 12:8 PPro-AM3S
GRK: λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν καὶ ἐξέβαλον
KJV: they took him, and killed
INT: having taken they killed him and cast forth

Mark 12:8 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ
INT: and cast forth him outside the

Mark 12:12 PPro-AM3S
GRK: Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι καὶ
KJV: to lay hold on him, but
INT: And they sought him to lay hold of and

Mark 12:12 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
KJV: and they left him, and went their way.
INT: And having left him they went away

Mark 12:13 PPro-AM3S
GRK: ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν
KJV: unto him certain
INT: they send to him some of the

Mark 12:13 PPro-AM3S
GRK: Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ
KJV: to catch him in [his] words.
INT: Herodians that him they might catch in talk

Mark 12:18 PPro-AM3S
GRK: Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν οἵτινες λέγουσιν
KJV: come unto him the Sadducees, which
INT: Sadducees to him who say

Mark 12:18 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
KJV: and they asked him, saying,
INT: And they questioned him saying

Mark 12:28 PPro-AM3S
GRK: αὐτοῖς ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία ἐστὶν
KJV: well, asked him, Which is
INT: them questioned him Which is

Mark 12:33 PPro-AM3S
GRK: τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης
KJV: And to love him with all
INT: to love him with all

Mark 12:34 PPro-AM3S
GRK: Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς
KJV: saw that he answered discreetly,
INT: Jesus having seen him that intelligently

Mark 12:34 PPro-AM3S
GRK: οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
KJV: durst ask him [any question].
INT: no longer dared him to question

Mark 12:37 PPro-AM3S
GRK: Δαυὶδ λέγει αὐτὸν κύριον καὶ
KJV: himself calleth him Lord; and
INT: David calls him Lord moreover

Mark 13:3 PPro-AM3S
GRK: ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ' ἰδίαν
KJV: Andrew asked him privately,
INT: temple asked him in private

Mark 14:1 PPro-AM3S
GRK: γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ
KJV: how they might take him by craft,
INT: scribes how him by stealth

Mark 14:10 PPro-AM3S
GRK: ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς
KJV: to betray him unto them.
INT: chief priests that him he might betray to them

Mark 14:11 PPro-AM3S
GRK: ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ
KJV: he might conveniently betray him.
INT: he sought how him conveniently he might deliver up

Mark 14:39 PPro-AM3S
GRK: προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών
NAS: and prayed, saying the same words.
KJV: and prayed, and spake the same words.
INT: he prayed the same thing having said

Mark 14:44 PPro-AM3S
GRK: ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς
KJV: he that betrayed him had given
INT: he who was delivering up him a sign to them

Mark 14:44 PPro-AM3S
GRK: ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε
KJV: is he; take him, and lead [him] away
INT: is seize him and lead [him] away

Mark 14:45 PPro-AM3S
GRK: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
KJV: and kissed him.
INT: and kissed him

Mark 14:46 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐκράτησαν αὐτόν
KJV: hands on him, and took
INT: and seized him

Mark 14:50 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες
KJV: they all forsook him, and fled.
INT: And having left him fled all

Mark 14:51 PPro-AM3S
GRK: καὶ κρατοῦσιν αὐτόν
KJV: the young men laid hold on him:
INT: and they seize him

Mark 14:55 PPro-AM3S
GRK: τὸ θανατῶσαι αὐτόν καὶ οὐχ
KJV: to put him to death; and
INT: put to death him but not

Mark 14:61 PPro-AM3S
GRK: ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει
KJV: the high priest asked him, and said
INT: high priest was questioning him and says

Mark 14:64 PPro-AM3S
GRK: πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι
KJV: they all condemned him to be guilty
INT: all condemned him deserving to be

Mark 14:65 PPro-AM3S
GRK: καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν
KJV: and to buffet him, and to say
INT: and to strike him and to say

Mark 14:65 PPro-AM3S
GRK: ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον
KJV: did strike him with the palms of their hands.
INT: officers with the palm him struck

Mark 14:69 PPro-AM3S
GRK: παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν
KJV: a maid saw him again, and began
INT: servant girl having seen him began again

Mark 15:2 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος
KJV: Pilate asked him, Art thou
INT: And questioned him Pilate

Mark 15:4 PPro-AM3S
GRK: πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ
KJV: Pilate asked him again, saying,
INT: again questioned him saying not

Mark 15:10 PPro-AM3S
GRK: φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
KJV: had delivered him for
INT: envy had delivered up him the chief priests

Mark 15:13 PPro-AM3S
GRK: ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
KJV: again, Crucify him.
INT: they cried out Crucify him

Mark 15:14 PPro-AM3S
GRK: ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
KJV: the more exceedingly, Crucify him.
INT: cried out Crucify him

Mark 15:16 PPro-AM3S
GRK: στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς
KJV: the soldiers led him away into
INT: [the] soldiers led away him within the

Mark 15:17 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ
KJV: And they clothed him with purple, and
INT: And they put on him purple [garment] and

Mark 15:18 PPro-AM3S
GRK: ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε βασιλεῦ
KJV: began to salute him, Hail, King
INT: they began to salute him Hail King

Mark 15:20 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν
KJV: the purple from him, and
INT: him they took off him the purple [garment]

Mark 15:20 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια
KJV: clothes on him, and led
INT: and put on him the garments

Mark 15:20 PPro-AM3S
GRK: Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν
KJV: to crucify him.
INT: and they lead out him that they might crucify

Mark 15:20 PPro-AM3S
GRK: ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν
INT: that they might crucify him

Mark 15:22 PPro-AM3S
GRK: καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν
KJV: And they bring him unto the place
INT: And they bring him to

Mark 15:24 PPro-AM3S
GRK: καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται
KJV: when they had crucified him, they parted
INT: And having crucified him also they divided

Mark 15:25 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
KJV: and they crucified him.
INT: and they crucified him

Mark 15:29 PPro-AM3S
GRK: παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς
KJV: railed on him, wagging
INT: passing by railed at him shaking the

Mark 15:32 PPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
KJV: with him reviled him.
INT: him insulted him

Mark 15:36 PPro-AM3S
GRK: καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων Ἄφετε
KJV: a reed, and gave him to drink, saying,
INT: a reed gave to drink him saying Let be

Mark 15:36 PPro-AM3S
GRK: Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν
KJV: will come to take him down.
INT: Elijah to take down him

Mark 15:44 PPro-AM3S
GRK: κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι
KJV: he asked him whether
INT: centurion he questioned him if already

Mark 15:46 PPro-AM3S
GRK: σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ
KJV: and wrapped him in the linen,
INT: a linen cloth having taken down him he wrapped [him] in the

Mark 15:46 PPro-AM3S
GRK: καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ
KJV: and laid him in a sepulchre
INT: and laid him in a tomb

Mark 16:1 PPro-AM3S
GRK: ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
KJV: they might come and anoint him.
INT: having come they might anoint him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page