Hebrews 2:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
5293 [e]ὑπέταξας
hypetaxas
You have put in subjectionV-AIA-2S
5270 [e]ὑποκάτω
hypokatō
underPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
4228 [e]ποδῶν
podōn
feetN-GMP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S
1722 [e]Ἐν
en
InPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5293 [e]ὑποτάξαι
hypotaxai
subjectingV-ANA
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
3956 [e]πάντα
panta
all things,Adj-ANP
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-ANS
863 [e]ἀφῆκεν
aphēken
He leftV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
506 [e]ἀνυπότακτον.
anypotakton
unsubject.Adj-ANS
3568 [e]νῦν
nyn
At presentAdv
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
3768 [e]οὔπω
oupō
not yetAdv
3708 [e]ὁρῶμεν
horōmen
do we seeV-PIA-1P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
5293 [e]ὑποτεταγμένα·
hypotetagmena
having been subjected.V-RPM/P-ANP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Nestle 1904
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. Νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ πάντα ὑποτεταγμένα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶς ὑποτάσσω ὑποκάτω ὁ πούς αὐτός ἐν ὁ γάρ ὑποτάσσω αὐτός ὁ πᾶς οὐδείς ἀφίημι αὐτός ἀνυπότακτος νῦν δέ οὔπω ὁράω αὐτός ὁ πᾶς ὑποτάσσω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·

Hebrews 2:8 Hebrew Bible
כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו׃

Hebrews 2:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܠ ܡܕܡ ܫܥܒܕܬ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ ܒܗܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܫܥܒܕ ܠܗ ܠܐ ܫܒܩ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܥܒܕ ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܚܙܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܫܥܒܕ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
YOU HAVE PUT ALL THINGS IN SUBJECTION UNDER HIS FEET." For in subjecting all things to him, He left nothing that is not subject to him. But now we do not yet see all things subjected to him.

King James Bible
Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him.

Holman Christian Standard Bible
and subjected everything under his feet. For in subjecting everything to him, He left nothing that is not subject to him. As it is, we do not yet see everything subjected to him.
Treasury of Scripture Knowledge

hast.

Hebrews 2:5 For to the angels has he not put in subjection the world to come, …

Hebrews 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, …

Psalm 2:6 Yet have I set my king on my holy hill of Zion.

Daniel 7:14 And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that …

Matthew 28:18 And Jesus came and spoke to them, saying, All power is given to me …

John 3:35 The Father loves the Son, and has given all things into his hand.

John 13:3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, …

1 Corinthians 15:27 For he has put all things under his feet. But when he said all things …

Ephesians 1:21,22 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and …

Philippians 2:9-11 Why God also has highly exalted him, and given him a name which is …

1 Peter 3:22 Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels …

Revelation 1:5,18 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first …

Revelation 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the …

but.

Job 30:1-12 But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers …

Job 41:1-34 Can you draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord …

1 Corinthians 15:24,25 Then comes the end, when he shall have delivered up the kingdom to …

Links
Hebrews 2:8Hebrews 2:8 NIVHebrews 2:8 NLTHebrews 2:8 ESVHebrews 2:8 NASBHebrews 2:8 KJVHebrews 2:8 Bible AppsHebrews 2:8 Biblia ParalelaHebrews 2:8 Chinese BibleHebrews 2:8 French BibleHebrews 2:8 German BibleBible Hub
Hebrews 2:7
Top of Page
Top of Page