ἄχρι
Englishman's Concordance
ἄχρι (achri) — 44 Occurrences

Matthew 24:38 Prep
GRK: καὶ γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας
NAS: and giving in marriage, until the day
KJV: giving in marriage, until the day
INT: and giving in marriage until that day

Mark 16:20 Prep
GRK: ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν
INT: from east and to west sent out

Luke 1:20 Prep
GRK: δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας
NAS: and unable to speak until the day when
KJV: able to speak, until the day that
INT: able to speak until that day

Luke 4:13 Prep
GRK: ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
NAS: he left Him until an opportune time.
KJV: from him for a season.
INT: from him until opportune time

Luke 17:27 Prep
GRK: ἐγάμουν ἐγαμίζοντο ἄχρι ἧς ἡμέρας
NAS: they were being given in marriage, until the day
KJV: they were given in marriage, until the day
INT: they were marrying they were being given in marriage until that day

Luke 21:24 Prep
GRK: ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν
NAS: foot by the Gentiles until the times
KJV: the Gentiles, until the times
INT: by [the] Gentiles until one be fulfilled

Acts 1:2 Prep
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας
NAS: until the day when He was taken
KJV: Until the day in which
INT: until the day

Acts 2:29 Prep
GRK: ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας
KJV: with us unto this day.
INT: among us unto the day

Acts 3:21 Prep
GRK: μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως
NAS: receive until [the] period
KJV: receive until the times
INT: indeed receive until times of restoration

Acts 7:18 Prep
GRK: ἄχρι οὗ ἀνέστη
NAS: until THERE AROSE ANOTHER
KJV: Till another king
INT: until that arose

Acts 11:5 Prep
GRK: καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ
NAS: and it came right down to me,
KJV: and it came even to me:
INT: and it came as far as me

Acts 13:6 Prep
GRK: τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον
NAS: island as far as Paphos,
KJV: the isle unto Paphos,
INT: the island as far as Paphos they found

Acts 13:11 Prep
GRK: τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ παραχρῆμα
KJV: seeing the sun for a season. And
INT: the sun until a season immediately

Acts 20:6 Prep
GRK: τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε
NAS: to them at Troas within five
KJV: to Troas in five days;
INT: Troas until days five

Acts 20:11 Prep
GRK: τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως
NAS: with them a long while until daybreak,
KJV: a long while, even till break of day,
INT: and having talked until daybreak so

Acts 22:4 Prep
GRK: ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου δεσμεύων
KJV: this way unto the death, binding
INT: Way persecuted as far as death binding

Acts 22:22 Prep
GRK: δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ
KJV: him audience unto this word,
INT: moreover him until this

Acts 23:1 Prep
GRK: τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς
KJV: conscience before God until this day.
INT: to God unto this

Acts 26:22 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας
KJV: God, I continue unto this day,
INT: God unto the day

Acts 27:33 Prep
GRK: Ἄχρι δὲ οὗ
NAS: Until the day was about
KJV: And while the day was coming
INT: until moreover which

Acts 28:15 Prep
GRK: ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου
NAS: from there as far as the Market
KJV: to meet us as far as Appii forum,
INT: meet us as far as Appius market

Romans 1:13 Prep
GRK: καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο
NAS: so far) so
KJV: was let hitherto,) that
INT: and was hindered until the present

Romans 5:13 Prep
GRK: ἄχρι γὰρ νόμου
NAS: for until the Law sin
KJV: (For until the law sin
INT: until indeed law

Romans 8:22 Prep
GRK: καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν
NAS: together until now.
KJV: travaileth in pain together until now.
INT: and travails together until now

1 Corinthians 4:11 Prep
GRK: ἄχρι τῆς ἄρτι
KJV: Even unto this present hour
INT: as far as the present

1 Corinthians 15:25 Prep
GRK: αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ
NAS: For He must reign until He has put all
KJV: must reign, till he hath put all
INT: him to reign until that he shall have put

2 Corinthians 3:14 Prep
GRK: νοήματα αὐτῶν ἄχρι γὰρ τῆς
NAS: were hardened; for until this very
KJV: for until this day
INT: minds of them until indeed the

2 Corinthians 10:13 Prep
GRK: μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν
NAS: to reach even as far as you.
KJV: to reach even unto you.
INT: of measure to reach as far as also you

2 Corinthians 10:14 Prep
GRK: ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ καὶ
NAS: even as far as you in the gospel
KJV: for we are come as far as to you also
INT: we do overextend ourselves as far as indeed also

Galatians 4:2 Prep
GRK: καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας
NAS: and managers until the date set
KJV: governors until the time appointed
INT: and stewards until the time before appointed

Philippians 1:5 Prep
GRK: πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν
NAS: from the first day until now.
KJV: the first day until now;
INT: first day until now

Philippians 1:6 Prep
GRK: ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ
NAS: in you will perfect it until the day
KJV: will perform [it] until the day
INT: good will complete [it] until [the] day of Jesus

Hebrews 4:12 Prep
GRK: καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς
NAS: and piercing as far as the division
KJV: piercing even to the dividing asunder
INT: even penetrating as far as [the] division both of soul

Hebrews 6:11 Prep
GRK: τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους
NAS: of hope until the end,
KJV: of hope unto the end:
INT: of the hope unto [the] end

Revelation 2:10 Prep
GRK: γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ
NAS: Be faithful until death,
KJV: be thou faithful unto death, and
INT: Be you faithful unto death and

Revelation 2:26 Prep
GRK: ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ
NAS: My deeds until the end,
KJV: my works unto the end, to him
INT: he that keeps until [the] end the

Revelation 7:3 Prep
GRK: τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς
NAS: the trees until we have sealed
KJV: the trees, till we have sealed
INT: the trees until we seal the

Revelation 12:11 Prep
GRK: ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου
NAS: their life even when faced with death.
KJV: their lives unto the death.
INT: life of them unto death

Revelation 14:20 Prep
GRK: τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν
KJV: the winepress, even unto the horse
INT: the winepress as far as the bits

Revelation 15:8 Prep
GRK: τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ
NAS: the temple until the seven
KJV: the temple, till the seven
INT: the temple until were completed the

Revelation 17:17 Prep
GRK: τῷ θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσονται οἱ
NAS: to the beast, until the words
KJV: unto the beast, until the words
INT: to the beast until should be fulfilled the

Revelation 18:5 Prep
GRK: αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ
NAS: have piled up as high as heaven,
KJV: sins have reached unto heaven, and
INT: the sins as far as heaven

Revelation 20:3 Prep
GRK: τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ
NAS: any longer, until the thousand
KJV: no more, till the thousand years
INT: the nations until were completed the

Revelation 20:5 Prep
GRK: οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ
NAS: did not come to life until the thousand
INT: not lived again until might have been completed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page