Ἰωάννης
Englishman's Concordance
Ἰωάννης (Iōannēs) — 54 Occurrences

Matthew 3:1 N-NMS
GRK: ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: in those days John the Baptist came,
KJV: days came John the Baptist, preaching
INT: those comes John the Baptist

Matthew 3:4 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ
NAS: Now John himself had
KJV: And the same John had his
INT: moreover John had the

Matthew 3:14 Noun-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν
INT: moreover John was hindering him

Matthew 4:12 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν
NAS: when Jesus heard that John had been taken into custody,
KJV: that John was cast into prison,
INT: moreover that John had been arrested he withdrew

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
NAS: the son of Zebedee, and John his brother;
KJV: Zebedee, and John his brother;
INT: Zebedee and John the brother

Matthew 11:2 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν
NAS: Now when John, while imprisoned,
KJV: Now when John had heard in
INT: moreover John having heard in

Matthew 11:18 N-NMS
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων
NAS: For John came neither
KJV: For John came neither
INT: came indeed John neither eating

Matthew 14:2 N-NMS
GRK: Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής
NAS: This is John the Baptist;
KJV: This is John the Baptist; he
INT: This is John the Baptist

Matthew 14:4 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ Οὐκ
NAS: For John had been saying
KJV: For John said unto him,
INT: indeed John to him Not

Matthew 21:32 N-NMS
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς
NAS: For John came to you in the way
KJV: For John came unto
INT: came indeed John to you

Mark 1:4 N-NMS
GRK: ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων
NAS: John the Baptist appeared
KJV: John did baptize
INT: came John baptizing

Mark 1:6 N-NMS
GRK: ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας
NAS: John was clothed with camel's
KJV: And John was clothed
INT: was John clothed in hair

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων
NAS: and [people] were saying, John the Baptist
KJV: That John the Baptist
INT: he said John the Baptist

Mark 6:18 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ
NAS: For John had been saying to Herod,
KJV: For John had said unto Herod,
INT: indeed John to Herod

Mark 9:38 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰωάννης Διδάσκαλε εἴδομέν
NAS: John said to Him, Teacher,
KJV: And John answered him,
INT: him John Teacher we saw

Mark 10:35 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ δύο
NAS: James and John, the two sons
KJV: James and John, the sons of Zebedee,
INT: James and John the two

Mark 13:3 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας
NAS: and James and John and Andrew
KJV: James and John and Andrew
INT: James and John and Andrew

Luke 1:60 N-NMS
GRK: ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
NAS: but he shall be called John.
KJV: [so]; but he shall be called John.
INT: but he will be called John

Luke 1:63 N-NMS
GRK: ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα
NAS: His name is John. And they were all
KJV: name is John. And they marvelled
INT: he wrote saying John is [the] name

Luke 3:16 N-NMS
GRK: πᾶσιν ὁ Ἰωάννης Ἐγὼ μὲν
NAS: John answered and said
KJV: John answered, saying
INT: [to] all John I indeed

Luke 7:19 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψεν πρὸς
NAS: of his disciples, John sent
KJV: And John calling [unto him] two
INT: of him John sent [them] to

Luke 7:20 N-NMS
GRK: ἄνδρες εἶπαν Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: to Him, they said, John the Baptist
KJV: him, they said, John Baptist hath sent
INT: men said John the Baptist

Luke 7:33 N-NMS
GRK: ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
NAS: For John the Baptist has come
KJV: For John the Baptist came
INT: has come indeed John the Baptist

Luke 9:7 N-NMS
GRK: τινῶν ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ
NAS: by some that John had risen
KJV: some, that John was risen from
INT: some John has been raised from among

Luke 9:49 N-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα
NAS: John answered and said,
KJV: And John answered and said,
INT: having answered moreover John said Master

Luke 9:54 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν Κύριε
NAS: James and John saw
KJV: James and John saw [this], they said,
INT: James and John said Lord

Luke 11:1 N-NMS
GRK: καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς
NAS: us to pray just as John also taught
KJV: to pray, as John also taught
INT: as also John taught the

John 1:6 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
NAS: whose name was John.
KJV: whose name [was] John.
INT: name to him John

John 1:15 N-NMS
GRK: Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ
NAS: John testified about
KJV: John bare witness of
INT: John witnesses concerning

John 1:26 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ
NAS: John answered them saying,
KJV: John answered them,
INT: them John saying I

John 1:28 N-NMS
GRK: ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων
NAS: the Jordan, where John was baptizing.
KJV: Jordan, where John was baptizing.
INT: was John baptizing

John 1:32 N-NMS
GRK: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι
NAS: John testified saying,
KJV: And John bare record, saying,
INT: And bore witness John saying

John 1:35 N-NMS
GRK: εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ
NAS: the next day John was standing
KJV: the next day after John stood,
INT: was standing John and of

John 3:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν
NAS: John also was baptizing
KJV: And John also was
INT: also John baptizing in

John 3:24 N-NMS
GRK: φυλακὴν ὁ Ἰωάννης
NAS: for John had not yet been
KJV: For John was not yet
INT: prison John

John 3:27 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν
NAS: John answered and said,
KJV: John answered and
INT: Answered John and said

John 4:1 N-NMS
GRK: βαπτίζει ἢ Ἰωάννης
NAS: disciples than John
KJV: disciples than John,
INT: baptizes than John

John 10:40 N-NMS
GRK: ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον
NAS: where John was first
KJV: where John at first
INT: where was John first

John 10:41 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον
NAS: While John performed
KJV: said, John did no
INT: said John indeed sign

John 10:41 N-NMS
GRK: ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου
NAS: yet everything John said about
KJV: all things that John spake of
INT: whatever said John concerning this [man]

Acts 1:5 PPro-N1S
GRK: ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
NAS: for John baptized with water,
KJV: For John truly baptized
INT: For John indeed baptized

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος
NAS: that is, Peter and John and James
KJV: James, and John, and Andrew,
INT: Peter and John and James

Acts 3:1 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς
NAS: Peter and John were going
KJV: Peter and John went up together
INT: moreover and John went up into

Acts 4:6 N-NMS
GRK: Καιάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος
NAS: [was there], and Caiaphas and John and Alexander,
KJV: Caiaphas, and John, and Alexander,
INT: Caiaphas and John and Alexander

Acts 4:19 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον
NAS: But Peter and John answered and said
KJV: Peter and John answered and said
INT: Peter and John having answered said

Acts 10:37 N-NMS
GRK: ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης
NAS: the baptism which John proclaimed.
KJV: the baptism which John preached;
INT: which proclaimed John

Acts 11:16 N-NMS
GRK: ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
NAS: He used to say, John baptized
KJV: how that he said, John indeed baptized
INT: how he said John indeed baptized

Acts 13:13 N-NMS
GRK: τῆς Παμφυλίας Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας
NAS: in Pamphylia; but John left
KJV: in Pamphylia: and John departing from
INT: of Pamphylia John however having departed

Acts 13:25 N-NMS
GRK: δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον
NAS: And while John was completing
KJV: And as John fulfilled his course,
INT: moreover was fulfilling John the course

Acts 19:4 N-NMS
GRK: δὲ Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα
NAS: said, John baptized
KJV: said Paul, John verily baptized
INT: moreover Paul John baptized [with] a baptism

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες
NAS: and Cephas and John, who were reputed
KJV: Cephas, and John, who seemed
INT: Cephas and John those reputed

Revelation 1:4 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ
NAS: John to the seven churches
KJV: John to the seven churches
INT: John to the seven

Revelation 1:9 N-NMS
GRK: Ἐγὼ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
NAS: I, John, your brother
KJV: I John, who also
INT: I John the brother

Revelation 22:8 N-NMS
GRK: Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων
NAS: I, John, am the one who heard and saw
KJV: And I John saw these things,
INT: And I John [was] he who [was] hearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page