Καισάρειαν
Englishman's Concordance
Καισάρειαν (Kaisareian) — 10 Occurrences

Acts 8:40 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Καισάρειαν
NAS: until he came to Caesarea.
KJV: came to Caesarea.
INT: him to Ceasarea

Acts 9:30 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν
NAS: [of it], they brought him down to Caesarea and sent him away
KJV: down to Caesarea, and sent
INT: him to Ceasarea and sent away

Acts 10:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Καισάρειαν ὁ δὲ
NAS: he entered Caesarea. Now
KJV: into Caesarea. And
INT: into Ceasarea and

Acts 12:19 N-AFS
GRK: Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν
NAS: from Judea to Caesarea and was spending time
KJV: Judaea to Caesarea, and [there] abode.
INT: Judea to Ceasarea he stayed [there]

Acts 18:22 N-AFS
GRK: κατελθὼν εἰς Καισάρειαν ἀναβὰς καὶ
NAS: When he had landed at Caesarea, he went
KJV: at Caesarea, and gone up,
INT: having landed at Ceasarea having gone up and

Acts 21:8 N-AFS
GRK: ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες
NAS: and came to Caesarea, and entering
KJV: and came unto Caesarea: and we entered
INT: we came to Ceasarea and having entered

Acts 23:33 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες
NAS: had come to Caesarea and delivered
KJV: to Caesarea, and
INT: into Ceasarea and having delivered

Acts 25:4 N-AFS
GRK: Παῦλον εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ
NAS: was being kept in custody at Caesarea and that he himself
KJV: at Caesarea, and
INT: Paul in Ceasarea himself moreover

Acts 25:6 N-AFS
GRK: καταβὰς εἰς Καισάρειαν τῇ ἐπαύριον
NAS: them, he went down to Caesarea, and on the next day
KJV: unto Caesarea; and the next day
INT: having gone down to Ceasarea on the next day

Acts 25:13 N-AFS
GRK: κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τὸν
NAS: arrived at Caesarea and paid their respects
KJV: came unto Caesarea to salute Festus.
INT: came down to Ceasarea having saluted

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page