καιρὸς
Englishman's Concordance
καιρὸς (kairos) — 17 Occurrences

Matthew 21:34 N-NMS
GRK: ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν
NAS: the harvest time approached,
KJV: when the time of the fruit
INT: drew near the season of the fruits

Matthew 26:18 N-NMS
GRK: λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς
NAS: says, My time is near;
KJV: saith, My time is at hand;
INT: says the time of me near

Mark 1:15 N-NMS
GRK: Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν
NAS: and saying, The time is fulfilled,
KJV: saying, The time is fulfilled, and
INT: Has been fulfilled the time and has drawn near

Mark 11:13 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν
NAS: but leaves, for it was not the season for figs.
KJV: leaves; for the time of figs was
INT: the indeed season not it was

Mark 13:33 N-NMS
GRK: πότε ὁ καιρός ἐστιν
NAS: when the [appointed] time will come.
KJV: not when the time is.
INT: when the time is

Luke 21:8 N-NMS
GRK: καί Ὁ καιρὸς ἤγγικεν μὴ
NAS: I am [He],' and, 'The time is near.'
KJV: [Christ]; and the time draweth near:
INT: and The time is drawn near Not

John 7:6 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς
NAS: said to them, My time is not yet
KJV: unto them, My time is not yet
INT: Jesus Time my

John 7:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος
NAS: here, but your time is always
KJV: but your time is alway
INT: but time your

John 7:8 N-NMS
GRK: ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
NAS: because My time has not yet
KJV: for my time is not yet
INT: my time not yet has been fulfilled

1 Corinthians 7:29 N-NMS
GRK: ἀδελφοί ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν
NAS: brethren, the time has been
KJV: brethren, the time [is] short:
INT: brothers the season shortened is

2 Corinthians 6:2 N-NMS
GRK: ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος ἰδοὺ
NAS: is THE ACCEPTABLE TIME, behold,
KJV: [is] the accepted time; behold,
INT: Behold now [the] time well-accepted behold

2 Timothy 4:3 N-NMS
GRK: ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς
NAS: For the time will come when
KJV: For the time will come when
INT: there will be indeed a time when

2 Timothy 4:6 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς
NAS: being poured out as a drink offering, and the time of my departure
KJV: and the time of my
INT: and the time of the departure

1 Peter 4:17 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι
NAS: For [it is] time for judgment to begin
KJV: For the time [is come] that judgment
INT: Because the time [for] to have begun

Revelation 1:3 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς
NAS: the things which are written in it; for the time is near.
KJV: therein: for the time [is] at hand.
INT: for [the] time [is] near

Revelation 11:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν
NAS: came, and the time [came] for the dead
KJV: and the time of the dead,
INT: and the time of the dead

Revelation 22:10 N-NMS
GRK: τούτου ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς
NAS: of this book, for the time is near.
KJV: book: for the time is at hand.
INT: this the time indeed near

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page