καιροῦ
Englishman's Concordance
καιροῦ (kairou) — 7 Occurrences

Matthew 8:29 N-GMS
GRK: ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
NAS: to torment us before the time?
KJV: us before the time?
INT: here before [the] time to torment us

Luke 4:13 N-GMS
GRK: αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
NAS: he left Him until an opportune time.
KJV: him for a season.
INT: him until opportune time

Acts 13:11 N-GMS
GRK: ἥλιον ἄχρι καιροῦ παραχρῆμα τε
NAS: the sun for a time. And immediately
KJV: the sun for a season. And immediately
INT: sun until a season immediately moreover

Romans 8:18 N-GMS
GRK: τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν
NAS: present time are not worthy
KJV: of this present time [are] not
INT: of the present time [to be compared] with the

1 Corinthians 4:5 N-GMS
GRK: μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
NAS: before the time, [but wait] until
KJV: before the time, until
INT: not before [the] time anything judge

Hebrews 9:10 N-GMS
GRK: σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα
NAS: imposed until a time of reformation.
KJV: [on them] until the time of reformation.
INT: of flesh until [the] time of setting things right imposed

Revelation 12:14 N-GMS
GRK: καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου
NAS: and half a time, from the presence
INT: and half a time from [the] face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page