καιροὺς
Englishman's Concordance
καιροὺς (kairous) — 5 Occurrences

Acts 1:7 N-AMP
GRK: χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ
NAS: times or epochs which the Father
KJV: or the seasons, which
INT: times or seasons which the

Acts 14:17 N-AMP
GRK: διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους ἐμπιπλῶν
NAS: and fruitful seasons, satisfying
KJV: and fruitful seasons, filling our
INT: giving and seasons fruitful filling

Acts 17:26 N-AMP
GRK: ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς
NAS: [their] appointed times and the boundaries
KJV: and hath determined the times before appointed,
INT: having determined appointed times and the

Galatians 4:10 N-AMP
GRK: μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς
NAS: days and months and seasons and years.
KJV: months, and times, and years.
INT: months and seasons and years

Revelation 12:14 N-AMP
GRK: καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ
NAS: for a time and times and half
KJV: and half a time, from the face
INT: a time and times and half

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page