Καίσαρα
Englishman's Concordance
Καίσαρα (Kaisara) — 8 Occurrences

John 19:15 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Καίσαρα
NAS: no king but Caesar.
KJV: king but Caesar.
INT: if not Ceasar

Acts 25:8 N-AMS
GRK: οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
NAS: or against Caesar.
KJV: against Caesar, have I offended
INT: nor against Ceasar [in] anything sinned I

Acts 25:11 N-AMS
GRK: αὐτοῖς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
NAS: me over to them. I appeal to Caesar.
KJV: unto them. I appeal unto Caesar.
INT: to them give up To Ceasar I appeal

Acts 25:12 N-AMS
GRK: συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ
NAS: You have appealed to Caesar, to Caesar
KJV: Hast thou appealed unto Caesar? unto
INT: Council answered To Ceasar you have appealed to

Acts 25:12 N-AMS
GRK: ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
NAS: to Caesar, to Caesar you shall go.
KJV: Caesar? unto Caesar shalt thou go.
INT: you have appealed to Ceasar you will go

Acts 25:21 N-AMS
GRK: αὐτὸν πρὸς Καίσαρα
NAS: until I send him to Caesar.
KJV: him to Caesar.
INT: him to Ceasar

Acts 26:32 N-AMS
GRK: μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα
NAS: if he had not appealed to Caesar.
KJV: not appealed unto Caesar.
INT: not he had appealed to Ceasar

Acts 28:19 N-AMS
GRK: ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς
NAS: to appeal to Caesar, not that I had
KJV: to appeal unto Caesar; not
INT: I was compelled to appeal to Ceasar not as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page