Καισαρείας
Englishman's Concordance
Καισαρείας (Kaisareias) — 6 Occurrences

Matthew 16:13 N-GFS
GRK: τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
NAS: into the district of Caesarea Philippi,
KJV: the coasts of Caesarea Philippi,
INT: the parts of Caesarea Philippi

Mark 8:27 N-GFS
GRK: τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου
NAS: to the villages of Caesarea Philippi;
KJV: the towns of Caesarea Philippi:
INT: the villages of Caesarea Philippi

Acts 11:11 N-GFS
GRK: ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με
NAS: we were [staying], having been sent to me from Caesarea.
KJV: sent from Caesarea unto me.
INT: sent from Caesarea to me

Acts 21:16 N-GFS
GRK: μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν
NAS: [Some] of the disciples from Caesarea also
KJV: of Caesarea, and brought
INT: disciples from Ceasarea with us

Acts 23:23 N-GFS
GRK: πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας καὶ ἱππεῖς
NAS: to proceed to Caesarea, with seventy
KJV: go to Caesarea, and horsemen
INT: they might go as far as Ceasarea and horsemen

Acts 25:1 N-GFS
GRK: Ἰεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας
NAS: went up to Jerusalem from Caesarea.
KJV: from Caesarea to
INT: Jerusalem from Ceasarea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page