καιροῖς
Englishman's Concordance
καιροῖς (kairois) — 5 Occurrences

Matthew 21:41 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν
NAS: him the proceeds at the [proper] seasons.
KJV: in their seasons.
INT: in the seasons of them

1 Timothy 2:6 N-DMP
GRK: τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
NAS: [given] at the proper time.
KJV: to be testified in due time.
INT: the testimony [given] in times its own

1 Timothy 4:1 N-DMP
GRK: ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
NAS: that in later times some
KJV: the latter times some
INT: in latter times will depart from some

1 Timothy 6:15 N-DMP
GRK: ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει
NAS: about at the proper time-- He who is the blessed
KJV: Which in his times he shall shew, [who
INT: which seasons own will show

Titus 1:3 N-DMP
GRK: ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν
NAS: but at the proper time manifested,
KJV: hath in due times manifested his
INT: he revealed moreover [in] seasons own the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page