Καίσαρος
Englishman's Concordance
Καίσαρος (Kaisaros) — 12 Occurrences

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος τότε λέγει
NAS: They said to Him, Caesar's. Then
KJV: unto him, Caesar's. Then
INT: They say to him Ceasar's Then he says

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ
NAS: render to Caesar the things that are Caesar's;
KJV: therefore unto Caesar the things which are
INT: then the things of Ceasar to Ceasar and

Mark 12:16 N-GMS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος
NAS: And they said to Him, Caesar's.
KJV: they said unto him, Caesar's.
INT: they said to him Ceasar's

Mark 12:17 N-GMS
GRK: αὐτοῖς Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι
NAS: to them, Render to Caesar the things that are Caesar's,
KJV: Render to Caesar the things that are
INT: to them the things of Ceasar give to Ceasar

Luke 2:1 N-GMS
GRK: δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι
NAS: went out from Caesar Augustus,
KJV: from Caesar Augustus,
INT: a decree from Ceasar Augustus that should be registered

Luke 3:1 N-GMS
GRK: ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ἡγεμονεύοντος Ποντίου
NAS: of Tiberius Caesar, when Pontius
KJV: of Tiberius Caesar, Pontius
INT: reign of Tiberius Ceasar being governor Pontius

Luke 20:24 N-GMS
GRK: δὲ εἶπαν Καίσαρος
NAS: does it have? They said, Caesar's.
KJV: and said, Caesar's.
INT: and they said Ceasar's

Luke 20:25 N-GMS
GRK: ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ
NAS: render to Caesar the things that are Caesar's,
KJV: therefore unto Caesar the things which be
INT: give the things of Ceasar to Ceasar and

John 19:12 N-GMS
GRK: φίλος τοῦ Καίσαρος πᾶς ὁ
NAS: friend of Caesar; everyone
KJV: not Caesar's friend:
INT: a friend of Ceasar Everyone who

Acts 17:7 N-GMS
GRK: τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα
NAS: to the decrees of Caesar, saying
KJV: to the decrees of Caesar, saying
INT: the decrees of Ceasar do king

Acts 25:10 N-GMS
GRK: τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι οὗ
NAS: before Caesar's tribunal,
KJV: at Caesar's judgment seat,
INT: the judgment seat of Ceasar I am where

Philippians 4:22 N-GMS
GRK: ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας
NAS: those of Caesar's household.
KJV: they that are of Caesar's household.
INT: of the of Ceasar's household

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page