καιρὸν
Englishman's Concordance
καιρὸν (kairon) — 22 Occurrences

Luke 1:20 N-AMS
GRK: εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν
NAS: will be fulfilled in their proper time.
KJV: in their season.
INT: in the season of them

Luke 8:13 N-AMS
GRK: οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ
NAS: they believe for a while, and in time
KJV: which for a while believe, and
INT: who for a time believe and

Luke 12:56 N-AMS
GRK: δοκιμάζειν τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον
NAS: do you not analyze this present time?
KJV: discern this time?
INT: to discern the time moreover this

Luke 19:44 N-AMS
GRK: ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς
NAS: you did not recognize the time of your visitation.
KJV: not the time of thy
INT: you knew the season the of visitation

John 5:4 Noun-AMS
GRK: γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν
KJV: at a certain season into
INT: indeed during [a certain] season descended in

Acts 12:1 N-AMS
GRK: δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης
NAS: Now about that time Herod the king
KJV: about that time Herod the king
INT: moreover the time put forth Herod

Acts 19:23 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος
NAS: About that time there occurred no
KJV: And the same time there arose no
INT: at the time same disturbance

Acts 24:25 N-AMS
GRK: ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ μεταλαβὼν
NAS: and when I find time I will summon
KJV: I have a convenient season, I will call for
INT: being going away opportunity moreover having found

Romans 5:6 N-AMS
GRK: ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν
NAS: helpless, at the right time Christ
KJV: in due time Christ
INT: still according to right time for [the] ungodly

Romans 9:9 N-AMS
GRK: Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι
NAS: AT THIS TIME I WILL COME,
KJV: At this time will I come, and
INT: According to the time this I will come

Romans 13:11 N-AMS
GRK: εἰδότες τὸν καιρόν ὅτι ὥρα
NAS: knowing the time, that it is already
KJV: that, knowing the time, that now
INT: knowng the time that [the] hour

1 Corinthians 7:5 N-AMS
GRK: συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε
NAS: by agreement for a time, so
KJV: for a time, that
INT: consent for because a season that you might be at leisure

Galatians 6:10 N-AMS
GRK: οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν ἐργαζώμεθα
NAS: we have opportunity, let us do
KJV: therefore opportunity, let us do
INT: then as occasion we have we should work

Ephesians 5:16 N-AMS
GRK: ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν ὅτι αἱ
NAS: making the most of your time, because
KJV: Redeeming the time, because the days
INT: redeeming the time because the

Colossians 4:5 N-AMS
GRK: ἔξω τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι
NAS: making the most of the opportunity.
KJV: redeeming the time.
INT: outside the time redeeming

1 Thessalonians 2:17 N-AMS
GRK: ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας προσώπῳ
NAS: having been taken away from you for a short while--
KJV: for a short time in presence, not
INT: you for time of an hour in face

Hebrews 9:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα
NAS: for the present time. Accordingly
KJV: for the time then present,
INT: for the time present

Hebrews 11:11 N-AMS
GRK: καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἐπεὶ
NAS: beyond the proper time of life,
KJV: when she was past age, because
INT: and beyond time seasonable since

Hebrews 11:15 N-AMS
GRK: εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι
NAS: out, they would have had opportunity to return.
KJV: have had opportunity to have returned.
INT: they might have had anyhow opportunity to have returned

1 Peter 1:11 N-AMS
GRK: ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ
NAS: person or time the Spirit of Christ
KJV: what manner of time the Spirit
INT: or what manner of time was signifying the

Revelation 12:12 N-AMS
GRK: ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
NAS: that he has [only] a short time.
KJV: he hath but a short time.
INT: that a short time he has

Revelation 12:14 N-AMS
GRK: τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς
NAS: she was nourished for a time and times
KJV: for a time, and times, and half
INT: she is nourished there a time and times

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page