οὗ
Englishman's Concordance
οὗ (hou) — 20 Occurrences

Matthew 2:9 Adv
GRK: ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ
NAS: over [the place] where the Child
KJV: over where the young child
INT: it stood over where was the

Matthew 18:20 Adv
GRK: οὗ γάρ εἰσιν
NAS: For where two or
KJV: For where two or
INT: where indeed are

Matthew 28:16 Adv
GRK: τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς
NAS: to the mountain which Jesus
KJV: a mountain where Jesus
INT: the mountain where appointed them

Luke 4:16 Adv
GRK: εἰς Ναζαρά οὗ ἦν τεθραμμένος
NAS: to Nazareth, where He had been
KJV: Nazareth, where he had been
INT: to Nazareth where he was brought up

Luke 24:28 Adv
GRK: τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο καὶ
NAS: the village where they were going,
KJV: the village, whither they went:
INT: the village where they were going and

Acts 1:13 Adv
GRK: ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες
NAS: up to the upper room where they were staying;
KJV: into an upper room, where abode both
INT: upper room they went up where were staying

Acts 2:2 Adv
GRK: τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
NAS: house where they were sitting.
KJV: all the house where they were sitting.
INT: the house where they were sitting

Acts 7:29 Adv
GRK: γῇ Μαδιάμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς
NAS: OF MIDIAN, where he became the father
KJV: the land of Midian, where he begat two
INT: [the] land of Midian where he fathered sons

Acts 12:12 Adv
GRK: ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν ἱκανοὶ
NAS: Mark, where many
KJV: Mark; where many
INT: is called Mark where were many

Acts 16:13 Adv
GRK: παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν
NAS: to a riverside, where we were supposing
KJV: by a river side, where prayer was wont
INT: by a river where was customary [place of] prayer

Acts 20:8 Adv
GRK: τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι
NAS: in the upper room where we were gathered together.
KJV: the upper chamber, where they were
INT: the upper room where there were assembled

Acts 25:10 Adv
GRK: Καίσαρός εἰμι οὗ με δεῖ
NAS: tribunal, where I ought
KJV: Caesar's judgment seat, where I ought
INT: of Ceasar I am where me it behoves

Acts 28:14 Adv
GRK: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς
NAS: There we found [some] brethren,
KJV: Where we found brethren,
INT: where having found brothers

Romans 4:15 Adv
GRK: ὀργὴν κατεργάζεται οὗ δὲ οὐκ
NAS: wrath, but where there is no
KJV: wrath: for where no law
INT: wrath brings where indeed not

Romans 5:20 Adv
GRK: τὸ παράπτωμα οὗ δὲ ἐπλεόνασεν
NAS: would increase; but where sin
KJV: might abound. But where sin abounded,
INT: the transgression where however abounded

1 Corinthians 16:6 Adv
GRK: με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
NAS: that you may send me on my way wherever I may go.
KJV: me on my journey whithersoever I go.
INT: me might set forward wherever if I might go

2 Corinthians 3:17 Adv
GRK: πνεῦμά ἐστιν οὗ δὲ τὸ
NAS: is the Spirit, and where the Spirit
KJV: and where the Spirit
INT: Spirit is where moreover the

Colossians 3:1 Adv
GRK: ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ χριστός
NAS: the things above, where Christ
KJV: those things which are above, where Christ
INT: above seek where Christ

Hebrews 3:9 Adv
GRK: οὗ ἐπείρασαν οἱ
NAS: WHERE YOUR FATHERS TRIED
KJV: When your fathers
INT: where tried the

Revelation 17:15 Adv
GRK: ἃ εἶδες οὗ ἡ πόρνη
NAS: which you saw where the harlot sits,
KJV: thou sawest, where the whore
INT: which you saw where the prostitute

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page