ὅταν
Englishman's Concordance
ὅταν (hotan) — 123 Occurrences

Matthew 5:11 Conj
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς
NAS: Blessed are you when [people] insult
KJV: are ye, when [men] shall revile
INT: Blessed are you when they shall insult you

Matthew 6:2 Conj
GRK: Ὅταν οὖν ποιῇς
NAS: So when you give
KJV: Therefore when thou doest
INT: When therefore you do

Matthew 6:5 Conj
GRK: Καὶ ὅταν προσεύχησθε οὐκ
NAS: When you pray, you are not to be like
KJV: And when thou prayest, thou shalt
INT: And when you pray not

Matthew 6:6 Conj
GRK: σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε
NAS: But you, when you pray, go
KJV: But thou, when thou prayest, enter
INT: you moreover when you pray enter

Matthew 6:16 Conj
GRK: Ὅταν δὲ νηστεύητε
NAS: Whenever you fast, do not put
KJV: Moreover when ye fast, be
INT: whenever moreover you fast

Matthew 9:15 Conj
GRK: δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ'
NAS: will come when the bridegroom
KJV: will come, when the bridegroom
INT: however days when will have been taken away from

Matthew 10:19 Conj
GRK: ὅταν δὲ παραδῶσιν
NAS: But when they hand
KJV: But when they deliver you
INT: when moreover they betray

Matthew 10:23 Conj
GRK: ὅταν δὲ διώκωσιν
NAS: But whenever they persecute
KJV: But when they persecute you
INT: whenever moreover they persecute

Matthew 12:43 Conj
GRK: Ὅταν δὲ τὸ
NAS: Now when the unclean spirit
KJV: When the unclean spirit
INT: when moreover the

Matthew 13:32 Conj
GRK: τῶν σπερμάτων ὅταν δὲ αὐξηθῇ
NAS: [other] seeds, but when it is full grown,
KJV: seeds: but when it is grown, it is
INT: the seeds when however it be grown

Matthew 15:2 Conj
GRK: χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: their hands when they eat
KJV: their hands when they eat bread.
INT: hands of them when bread they eat

Matthew 19:28 Conj
GRK: τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ
NAS: Me, in the regeneration when the Son
KJV: the regeneration when the Son
INT: the regeneration when shall sit down the

Matthew 21:40 Conj
GRK: ὅταν οὖν ἔλθῃ
NAS: Therefore when the owner
KJV: When the lord therefore
INT: When therefore shall come

Matthew 23:15 Conj
GRK: προσήλυτον καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε
NAS: proselyte; and when he becomes
KJV: and when he is made,
INT: convert and when he has become [so] you make

Matthew 24:15 Conj
GRK: Ὅταν οὖν ἴδητε
NAS: Therefore when you see
KJV: When ye therefore shall see
INT: When therefore you shall see

Matthew 24:32 Conj
GRK: τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη ὁ
NAS: from the fig tree: when its branch
KJV: of the fig tree; When his branch
INT: the parable When already the

Matthew 24:33 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα
NAS: so, you too, when you see all
KJV: likewise ye, when ye shall see all
INT: also you when you see all

Matthew 25:31 Conj
GRK: Ὅταν δὲ ἔλθῃ
NAS: But when the Son of Man
INT: when moreover comes

Matthew 26:29 Conj
GRK: ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω
NAS: on until that day when I drink it new
KJV: that day when I drink it
INT: day that when it I drink

Mark 2:20 Conj
GRK: δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ'
NAS: will come when the bridegroom
KJV: will come, when the bridegroom
INT: moreover days when will have been taken away from

Mark 3:11 Conj
GRK: τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν
NAS: Whenever the unclean spirits
KJV: unclean spirits, when they saw him,
INT: unclean when him they beheld

Mark 4:15 Conj
GRK: λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς
NAS: is sown; and when they hear,
KJV: but when they have heard,
INT: word and when they hear immediately

Mark 4:16 Conj
GRK: σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν
NAS: [places], who, when they hear
KJV: who, when they have heard
INT: are sown who when they hear the

Mark 4:29 Conj
GRK: ὅταν δὲ παραδοῖ
NAS: But when the crop permits,
KJV: But when the fruit is brought forth,
INT: when moreover offers itself

Mark 4:31 Conj
GRK: σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ
NAS: seed, which, when sown upon the soil,
KJV: which, when it is sown
INT: of mustard which when it has been sown upon

Mark 4:32 Conj
GRK: καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει
NAS: yet when it is sown, it grows
KJV: But when it is sown, it groweth up,
INT: and when it has been sown it grows up

Mark 8:38 Conj
GRK: ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν
NAS: be ashamed of him when He comes
KJV: of man be ashamed, when he cometh in
INT: will be ashamed of him when he shall come in

Mark 9:9 Conj
GRK: εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς
INT: if not until the Son

Mark 11:19 Conj
GRK: Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο
NAS: When evening came,
INT: And when evening came

Mark 11:25 Conj
GRK: καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι
NAS: Whenever you stand praying,
KJV: [them].And when ye stand praying,
INT: And when you may stand praying

Mark 12:23 Conj
GRK: τῇ ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν τίνος
INT: the resurrection when they rise of which

Mark 12:25 Conj
GRK: ὅταν γὰρ ἐκ
NAS: For when they rise from the dead,
KJV: For when they shall rise from
INT: when indeed from among

Mark 13:4 Conj
GRK: τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα
NAS: [will be] the sign when all
KJV: [shall be] the sign when all
INT: the sign when are going these things

Mark 13:7 Conj
GRK: ὅταν δὲ ἀκούσητε
NAS: When you hear of wars
KJV: And when ye shall hear of wars
INT: when moreover you shall hear of

Mark 13:11 Conj
GRK: καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς
NAS: When they arrest you and hand
KJV: But when they shall lead
INT: But when they might lead away you

Mark 13:14 Conj
GRK: Ὅταν δὲ ἴδητε
NAS: But when you see the ABOMINATION
KJV: But when ye shall see the abomination
INT: when moreover you see

Mark 13:28 Conj
GRK: τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη ὁ
NAS: from the fig tree: when its branch
KJV: of the fig tree; When her branch
INT: the parable when already the

Mark 13:29 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα
NAS: you too, when you see
KJV: in like manner, when ye shall see
INT: also you when you see these things

Mark 14:7 Conj
GRK: ἑαυτῶν καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε
NAS: the poor with you, and whenever you wish
KJV: always, and whensoever ye will ye may
INT: you and whenever you desire you are able

Mark 14:25 Conj
GRK: ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω
NAS: until that day when I drink it new
KJV: that day that I drink it
INT: day that when it I drink

Luke 5:35 Conj
GRK: ἡμέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ'
NAS: will come; and when the bridegroom
KJV: will come, when the bridegroom
INT: days also when shall be taken away from

Luke 6:22 Conj
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς
NAS: Blessed are you when men hate
KJV: Blessed are ye, when men shall hate
INT: Blessed are you when shall hate you

Luke 6:22 Conj
GRK: ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς
KJV: you, and when they shall separate you
INT: men and when they shall cut off you

Luke 6:26 Conj
GRK: οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς
NAS: Woe [to you] when all men
KJV: Woe unto you, when all men
INT: Woe to you when well of you

Luke 8:13 Conj
GRK: πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ
NAS: [soil are] those who, when they hear,
KJV: [are they], which, when they hear,
INT: rock those who when they hear with

Luke 9:26 Conj
GRK: ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν
NAS: will be ashamed of him when He comes
KJV: be ashamed, when he shall come
INT: of man will be ashamed of when he shall come in

Luke 11:2 Conj
GRK: δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε λέγετε
NAS: And He said to them, When you pray,
KJV: he said unto them, When ye pray, say,
INT: moreover to them When you pray say

Luke 11:21 Conj
GRK: ὅταν ὁ ἰσχυρὸς
NAS: When a strong [man], fully armed,
KJV: When a strong man armed
INT: When the strong [man]

Luke 11:24 Conj
GRK: Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον
NAS: When the unclean spirit
KJV: When the unclean spirit
INT: When the unclean

Luke 11:34 Conj
GRK: ὀφθαλμός σου ὅταν ὁ ὀφθαλμός
NAS: of your body; when your eye
KJV: but when [thine eye] is
INT: eye of you when the eye

Luke 11:36 Conj
GRK: ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος
NAS: illumined, as when the lamp
KJV: as when the bright shining
INT: all as when the lamp

Luke 12:11 Conj
GRK: Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν
NAS: When they bring you before
KJV: And when they bring you
INT: when moreover they bring

Luke 12:54 Conj
GRK: τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε τὴν
NAS: to the crowds, When you see
KJV: to the people, When ye see
INT: to the crowds When you see a

Luke 12:55 Conj
GRK: καὶ ὅταν νότον πνέοντα
NAS: And when [you see] a south wind
KJV: And when [ye see] the south wind blow,
INT: And when a south wind [is] blowing

Luke 13:28 Conj
GRK: τῶν ὀδόντων ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ
NAS: of teeth when you see
KJV: of teeth, when ye shall see
INT: of the teeth when you see Abraham

Luke 14:8 Conj
GRK: Ὅταν κληθῇς ὑπό
NAS: When you are invited by someone
KJV: When thou art bidden of
INT: When you are invited by

Luke 14:10 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς
NAS: But when you are invited, go
KJV: But when thou art bidden, go
INT: But when you are invited having gone

Luke 14:10 Conj
GRK: τόπον ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ
NAS: so that when the one who has invited
KJV: room; that when he that bade thee
INT: place that when he might come who

Luke 14:12 Conj
GRK: κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον
NAS: to the one who had invited Him, When you give
KJV: him, When thou makest
INT: had invited him When you make a dinner

Luke 14:13 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν δοχὴν ποιῇς
NAS: But when you give a reception,
KJV: But when thou makest a feast,
INT: but when a feast you make

Luke 16:4 Conj
GRK: ποιήσω ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ
NAS: so that when I am removed
KJV: that, when I am put out
INT: I will do that when I shall have been removed from

Luke 16:9 Conj
GRK: ἀδικίας ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται
NAS: so that when it fails,
KJV: that, when ye fail,
INT: of unrighteousness that when it fails they might receive

Luke 17:10 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα
NAS: you too, when you do
KJV: ye, when ye shall have done
INT: also you when you might have done all

Luke 21:7 Conj
GRK: τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα
NAS: [will be] the sign when these things
KJV: sign [will there be] when these things
INT: the sign when are about these things

Luke 21:9 Conj
GRK: ὅταν δὲ ἀκούσητε
NAS: When you hear of wars
KJV: But when ye shall hear of wars
INT: when moreover you shall hear of

Luke 21:20 Conj
GRK: Ὅταν δὲ ἴδητε
NAS: But when you see Jerusalem
KJV: And when ye shall see Jerusalem
INT: when moreover you see

Luke 21:30 Conj
GRK: ὅταν προβάλωσιν ἤδη
NAS: as soon as they put forth
KJV: When they now shoot forth,
INT: when they sprout already

Luke 21:31 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα
NAS: you also, when you see
KJV: likewise ye, when ye see these things
INT: also you when you see these things

Luke 23:42 Conj
GRK: μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς
NAS: remember me when You come
KJV: remember me when thou comest into
INT: Remember me when you come into

John 2:10 Conj
GRK: τίθησιν καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν
NAS: first, and when [the people] have drunk freely,
KJV: and when men have well drunk,
INT: sets on and when they might have drunk freely the

John 4:25 Conj
GRK: λεγόμενος Χριστός ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος
NAS: Christ); when that One
KJV: is called Christ: when he is come,
INT: is called Christ when comes he

John 5:7 Conj
GRK: ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ
NAS: me into the pool when the water
KJV: no man, when the water is troubled,
INT: I have that when has been stirred the

John 7:27 Conj
GRK: δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς
NAS: this man is from; but whenever the Christ
KJV: he is: but when Christ cometh,
INT: moreover Christ whenever he might come no one

John 7:31 Conj
GRK: Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ
NAS: in Him; and they were saying, When the Christ
KJV: said, When Christ cometh,
INT: The Christ when he comes not

John 8:28 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν
NAS: Jesus said, When you lift up the Son
KJV: unto them, When ye have lifted up
INT: Jesus When you shall have lifted up the

John 8:44 Conj
GRK: ἐν αὐτῷ ὅταν λαλῇ τὸ
NAS: truth in him. Whenever he speaks
KJV: in him. When he speaketh a lie,
INT: in him Whenever he might speak

John 9:5 Conj
GRK: ὅταν ἐν τῷ
NAS: While I am in the world,
KJV: As long as I am in
INT: Whenever in the

John 10:4 Conj
GRK: ὅταν τὰ ἴδια
NAS: When he puts forth all
KJV: And when he putteth forth his own
INT: when the own

John 13:19 Conj
GRK: ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι
NAS: so that when it does occur,
KJV: that, when it is come to pass,
INT: that you might believe when it come to pass that

John 14:29 Conj
GRK: γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
NAS: so that when it happens,
KJV: that, when it is come to pass,
INT: it comes to pass that when it shall have come to pass you might believe

John 15:26 Conj
GRK: Ὅταν ἔλθῃ ὁ
NAS: When the Helper comes,
KJV: But when the Comforter is come,
INT: But when is come the

John 16:4 Conj
GRK: ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ
NAS: to you, so that when their hour
KJV: you, that when the time shall come,
INT: to you that when might have come the

John 16:13 Conj
GRK: ὅταν δὲ ἔλθῃ
NAS: But when He, the Spirit of truth,
KJV: Howbeit when he, the Spirit
INT: when however might have come

John 16:21 Conj
GRK: ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην
NAS: Whenever a woman is in labor
KJV: A woman when she is in travail hath
INT: The woman when she gives birth grief

John 16:21 Conj
GRK: ὥρα αὐτῆς ὅταν δὲ γεννήσῃ
NAS: has come; but when she gives
KJV: but as soon as she is delivered
INT: hour of her whenever moreover she brings forth

John 21:18 Conj
GRK: ὅπου ἤθελες ὅταν δὲ γηράσῃς
NAS: you wished; but when you grow old,
KJV: but when thou shalt be old,
INT: where you did desire when however you shall be old

Acts 23:35 Conj
GRK: σου ἔφη ὅταν καὶ οἱ
NAS: I will give you a hearing after your accusers
KJV: thee, said he, when thine accusers
INT: you he said when also the

Acts 24:22 Conj
GRK: ὁδοῦ εἴπας Ὅταν Λυσίας ὁ
NAS: saying, When Lysias
KJV: and said, When Lysias
INT: Way having said When Lysias the

Romans 2:14 Conj
GRK: ὅταν γὰρ ἔθνη
NAS: For when Gentiles who do not have
KJV: For when the Gentiles, which
INT: when indeed Gentiles

Romans 11:27 Conj
GRK: ἐμοῦ διαθήκη ὅταν ἀφέλωμαι τὰς
NAS: IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY
KJV: unto them, when I shall take away
INT: me covenant when I might have taken away the

1 Corinthians 3:4 Conj
GRK: ὅταν γὰρ λέγῃ
NAS: For when one says,
KJV: For while one saith,
INT: when indeed might say

1 Corinthians 13:10 Conj
GRK: ὅταν δὲ ἔλθῃ
NAS: but when the perfect comes,
KJV: But when that which is perfect
INT: when however might come

1 Corinthians 14:26 Conj
GRK: ἐστίν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος
NAS: brethren? When you assemble,
KJV: brethren? when ye come together,
INT: is it brothers when you might come together each

1 Corinthians 15:24 Conj
GRK: τὸ τέλος ὅταν παραδιδῷ τὴν
NAS: [comes] the end, when He hands
KJV: [cometh] the end, when he shall have delivered up
INT: the end when he shall have given up the

1 Corinthians 15:24 Conj
GRK: καὶ πατρί ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν
NAS: and Father, when He has abolished
KJV: the Father; when he shall have put down
INT: and Father when he shall have annulled all

1 Corinthians 15:27 Conj
GRK: πόδας αὐτοῦ ὅταν δὲ εἴπῃ
NAS: HIS FEET. But when He says,
KJV: feet. But when he saith all things
INT: feet of him when however it be said

1 Corinthians 15:28 Conj
GRK: ὅταν δὲ ὑποταγῇ
NAS: When all things
KJV: And when all things shall be subdued
INT: when moreover shall have been put in subjection

1 Corinthians 15:54 Conj
GRK: ὅταν δὲ τὸ
NAS: But when this perishable
KJV: So when this corruptible
INT: when moreover the

1 Corinthians 16:2 Conj
GRK: ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε
NAS: collections be made when I come.
KJV: no gatherings when I come.
INT: that not when I might come then

1 Corinthians 16:3 Conj
GRK: ὅταν δὲ παραγένωμαι
NAS: When I arrive, whomever
KJV: And when I come, whomsoever
INT: when moreover I shall have arrived

1 Corinthians 16:5 Conj
GRK: πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω
NAS: But I will come to you after I go
KJV: you, when I shall pass through
INT: to you when Macedonia I shall have gone through

1 Corinthians 16:12 Conj
GRK: ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ
NAS: but he will come when he has opportunity.
KJV: he will come when he shall have convenient time.
INT: he will come however when he shall have opportunity

2 Corinthians 10:6 Conj
GRK: πᾶσαν παρακοήν ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν
NAS: disobedience, whenever your obedience
KJV: all disobedience, when your obedience
INT: all disobedience when might have been fulfilled your

2 Corinthians 12:10 Conj
GRK: ὑπὲρ Χριστοῦ ὅταν γὰρ ἀσθενῶ
NAS: sake; for when I am weak,
KJV: sake: for when I am weak, then
INT: for Christ when indeed I might be weak

2 Corinthians 13:9 Conj
GRK: χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν
NAS: For we rejoice when we ourselves
KJV: we are glad, when we are weak, and
INT: we rejoice indeed when we might be weak

Colossians 3:4 Conj
GRK: ὅταν ὁ χριστὸς
NAS: When Christ, who is our life,
KJV: When Christ, [who is] our
INT: When Christ

Colossians 4:16 Conj
GRK: καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ'
NAS: When this letter
KJV: And when this epistle is read
INT: And when might be read among

1 Thessalonians 5:3 Conj
GRK: ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη
NAS: While they are saying, Peace
KJV: For when they shall say, Peace
INT: For when they might say Peace

2 Thessalonians 1:10 Conj
GRK: ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι
NAS: when He comes to be glorified
KJV: When he shall come to be glorified
INT: when he shall have come to be glorified

1 Timothy 5:11 Conj
GRK: χήρας παραιτοῦ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν
NAS: widows [on the list], for when they feel sensual desires in disregard
KJV: for when they have begun to wax wanton against
INT: widows refuse when indeed they might have grown wanton against

Titus 3:12 Conj
GRK: Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν
NAS: When I send Artemas
KJV: When I shall send Artemas
INT: When I will send Artemas

Hebrews 1:6 Conj
GRK: ὅταν δὲ πάλιν
NAS: And when He again brings
KJV: again, when he bringeth in
INT: when moreover again

James 1:2 Conj
GRK: ἀδελφοί μου ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε
NAS: my brethren, when you encounter
KJV: all joy when ye fall into divers
INT: brothers of me when temptations you might encounter

1 John 5:2 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ὅταν τὸν θεὸν
NAS: the children of God, when we love God
KJV: the children of God, when we love God,
INT: of God when God

Revelation 4:9 Conj
GRK: Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ
NAS: And when the living creatures give
KJV: And when those beasts give
INT: And when will give the

Revelation 8:1 Conj
GRK: Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν
NAS: When the Lamb broke the seventh
INT: And when he opened the

Revelation 9:5 Conj
GRK: βασανισμὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον
NAS: of a scorpion when it stings
KJV: of a scorpion, when he striketh
INT: torment of a scorpion when it might strike a man

Revelation 10:7 Conj
GRK: ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν
NAS: angel, when he is about
KJV: angel, when he shall begin
INT: seventh angel when he is about to sound [the] trumpet

Revelation 11:7 Conj
GRK: καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν
NAS: When they have finished
KJV: And when they shall have finished
INT: And when they shall have completed the

Revelation 12:4 Conj
GRK: τεκεῖν ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ
NAS: so that when she gave birth
KJV: her child as soon as it was born.
INT: to bring forth that when she should bring forth the

Revelation 17:10 Conj
GRK: ἦλθεν καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον
NAS: come; and when he comes,
KJV: come; and when he cometh, he
INT: is come and when he shall have come a little while

Revelation 18:9 Conj
GRK: καὶ στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν
NAS: over her when they see
KJV: for her, when they shall see the smoke
INT: and having lived luxuriously when they see the

Revelation 20:7 Conj
GRK: Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ
NAS: When the thousand years
KJV: And when the thousand years
INT: And when might have been completed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page