οὐχ
Englishman's Concordance
οὐχ (ouch) — 105 Occurrences

Matthew 6:26 Adv
GRK: τρέφει αὐτά οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον
KJV: Are ye not much better than
INT: feeds them not you much

Matthew 7:29 Adv
GRK: ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
KJV: authority, and not as the scribes.
INT: having and not as the

Matthew 12:43 Adv
GRK: ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει
KJV: and findeth none.
INT: rest and none finds [it]

Matthew 13:55 Adv
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: Is not this the carpenter's
INT: not this is

Matthew 13:55 Adv
GRK: τέκτονος υἱός οὐχ ἡ μήτηρ
INT: carpenter son [Is] not the mother

Matthew 20:26 Adv
GRK: οὐχ οὕτως ἔσται
KJV: But it shall not be so
INT: Not thus will it be

Matthew 26:39 Adv
GRK: τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ
KJV: me: nevertheless not as I
INT: this nevertheless not as I

Matthew 26:60 Adv
GRK: καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν
KJV: But found none: yea, though many
INT: but not any they found many

Mark 1:22 Adv
GRK: ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ
KJV: authority, and not as the scribes.
INT: having and not as the

Mark 2:27 Adv
GRK: ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος
KJV: for man, and not man for
INT: was made and not the man

Mark 4:21 Adv
GRK: τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ
KJV: under a bed? and not to be set
INT: the bed [Is it] not that upon

Mark 6:3 Adv
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: Is not this the carpenter,
INT: not this is

Mark 10:43 Adv
GRK: οὐχ οὕτως δέ
KJV: so shall it not be among
INT: not thus however

Mark 14:55 Adv
GRK: αὐτόν καὶ οὐχ ηὕρισκον
KJV: and found none.
INT: him but not did find [any]

Luke 11:40 Adv
GRK: ἄφρονες οὐχ ὁ ποιήσας
KJV: did not he that made
INT: Fools [did] not the [one] having made

Luke 13:6 Adv
GRK: αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν
KJV: and found none.
INT: it and not did find [any]

Luke 13:7 Adv
GRK: ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω ἔκκοψον
KJV: and find none: cut it
INT: this and not do find [any] cut down

Luke 17:18 Adv
GRK: οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες
NAS: Was no one found who returned
KJV: There are not found that returned
INT: not were there found [any] having returned

Luke 19:48 Adv
GRK: καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ
KJV: And could not find what
INT: and not they found

Luke 22:26 Adv
GRK: ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ'
KJV: But ye [shall] not [be] so: but
INT: you moreover not thus [shall be] but

Luke 24:3 Adv
GRK: εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ
KJV: and found not the body
INT: having entered moreover not they found the

John 4:35 Adv
GRK: οὐχ ὑμεῖς λέγετε
KJV: Say not ye, There
INT: Not you say

John 4:38 Adv
GRK: θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε
KJV: ye bestowed no labour: other men
INT: to reap on which not you have toiled

John 6:26 Adv
GRK: ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε
KJV: Ye seek me, not because ye saw
INT: You seek me not because you saw

John 6:38 Adv
GRK: τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ
KJV: from heaven, not to doINT: heaven not that I should do

John 6:42 Adv
GRK: καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐστιν
INT: And were saying not this Is

John 6:46 Adv
GRK: οὐχ ὅτι τὸν
KJV: Not that any man
INT: not that the

John 7:22 Adv
GRK: τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι ἐκ
KJV: circumcision; (not because
INT: circumcision not that of

John 7:25 Adv
GRK: τῶν Ἱεροσολυμιτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: Is not this
INT: those of Jerusalem not this Is he

John 7:34 Adv
GRK: με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με
KJV: and shall not find [me]: and
INT: me and not will find me

John 7:35 Adv
GRK: ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν
KJV: we shall not find him?
INT: that we not will find him

John 7:36 Adv
GRK: με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με
KJV: and shall not find [me]: and
INT: me and not will find me

John 7:42 Adv
GRK: οὐχ ἡ γραφὴ
INT: Not the Scripture

John 9:8 Adv
GRK: ἦν ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: said, Is not this he that sat
INT: he was said Not this is

John 10:28 Adv
GRK: αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις
NAS: perish; and no one
INT: age and never will seize anyone

John 11:52 Adv
GRK: καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ
KJV: And not for that nation
INT: and not for the

John 12:6 Adv
GRK: δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ
KJV: This he said, not that he
INT: however this not that for

John 12:42 Adv
GRK: τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα
KJV: they did not confess
INT: the Pharisees not they confessed that

John 14:22 Adv
GRK: αὐτῷ Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης
KJV: saith unto him, not Iscariot, Lord,
INT: to him Judas not the Iscariot

John 15:16 Adv
GRK: οὐχ ὑμεῖς με
KJV: Ye have not chosen me,
INT: Not you me

John 19:6 Adv
GRK: ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν
NAS: Him, for I find no guilt
KJV: I find no fault in
INT: I indeed not find in

Acts 1:7 Adv
GRK: πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν
KJV: them, It is not for you to know
INT: to them Not yours it is

Acts 2:7 Adv
GRK: ἐθαύμαζον λέγοντες οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες
INT: marveled saying not you see all

Acts 3:6 Adv
GRK: καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι
KJV: have I none; but such as
INT: and gold none there is to me

Acts 5:22 Adv
GRK: παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς
KJV: and found them not in the prison,
INT: having come [the] officers not did find them

Acts 7:11 Adv
GRK: μεγάλη καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα
NAS: could find no food.
KJV: fathers found no sustenance.
INT: great and not did find sustenance

Acts 7:48 Adv
GRK: ἀλλ' οὐχ ὁ ὕψιστος
KJV: the most High dwelleth not in temples
INT: But not the Most High

Acts 9:21 Adv
GRK: καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν
KJV: said; Is not this he that destroyed
INT: and said Not this is

Acts 28:19 Adv
GRK: ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς τοῦ
KJV: to appeal unto Caesar; not that I had
INT: to appeal to Ceasar not as the

Romans 1:21 Adv
GRK: τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν
KJV: God, they glorified [him] not as God,
INT: God not as God

Romans 2:26 Adv
GRK: νόμου φυλάσσῃ οὐχ ἡ ἀκροβυστία
INT: law keep not the uncircumcision

Romans 5:15 Adv
GRK: Ἀλλ' οὐχ ὡς τὸ
KJV: But not as the offence,
INT: But [shall] not as the

Romans 5:16 Adv
GRK: καὶ οὐχ ὡς δι'
KJV: And not as [it was] by
INT: And [shall] not as by

Romans 8:7 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ
KJV: for it is not subject to the law
INT: of God not is subject not even

Romans 8:20 Adv
GRK: κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ
KJV: to vanity, not willingly,
INT: creation was subjected not willingly but

Romans 9:6 Adv
GRK: Οὐχ οἷον δὲ
KJV: Not as though
INT: [it is] Not as however

Romans 10:3 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν
KJV: have not submitted themselves
INT: of God not they submitted

Romans 15:3 Adv
GRK: ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν
KJV: Christ pleased not himself; but,
INT: Christ not himself pleased

Romans 15:20 Adv
GRK: φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη
KJV: to preach the gospel, not where
INT: being ambitious to preach the gospel not where was named

1 Corinthians 6:10 Adv
GRK: οὐ λοίδοροι οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν
NAS: revilers, nor swindlers,
KJV: extortioners, shall inherit the kingdom
INT: nor slanderers nor swindlers [the] kingdom

1 Corinthians 7:12 Adv
GRK: λέγω ἐγώ οὐχ ὁ κύριος
KJV: speak I, not the Lord: If any
INT: say I not the Lord

1 Corinthians 7:28 Adv
GRK: καὶ γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες καὶ
KJV: thou marry, thou hast not sinned; and
INT: also you might have married not you did sin and

1 Corinthians 7:28 Adv
GRK: ἡ παρθένος οὐχ ἥμαρτεν θλίψιν
KJV: she hath not sinned.
INT: the virgin not she did sin tribulation

1 Corinthians 7:35 Adv
GRK: σύμφορον λέγω οὐχ ἵνα βρόχον
KJV: own profit; not that I may cast
INT: benefit I say not that a restraint

1 Corinthians 7:36 Adv
GRK: θέλει ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν
KJV: he sinneth not: let them marry.
INT: he wills let him do not he does sin let them marry

1 Corinthians 10:18 Adv
GRK: κατὰ σάρκα οὐχ οἱ ἐσθίοντες
INT: according to flesh not those eating

2 Corinthians 1:24 Adv
GRK: οὐχ ὅτι κυριεύομεν
KJV: Not for that we have dominion over
INT: Not that we lord it over

2 Corinthians 2:4 Adv
GRK: πολλῶν δακρύων οὐχ ἵνα λυπηθῆτε
KJV: tears; not that
INT: many tears not that you might be grieved

2 Corinthians 3:5 Adv
GRK: οὐχ ὅτι ἀφ'
KJV: Not that we are
INT: not that from

2 Corinthians 7:9 Adv
GRK: νῦν χαίρω οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε
KJV: I rejoice, not that
INT: Now I rejoice not that you were grieved

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: ἔγραψα ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τοῦ
KJV: unto you, [I did it] not for his cause
INT: I wrote to you not for the sake of the [one]

2 Corinthians 12:20 Adv
GRK: πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω
KJV: when I come, I shall not find you
INT: perhaps having come not such as I wish

2 Corinthians 13:7 Adv
GRK: κακὸν μηδέν οὐχ ἵνα ἡμεῖς
KJV: no evil; not that we
INT: evil nothing not that we

Ephesians 4:20 Adv
GRK: Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε
KJV: ye have not so learned
INT: you however not thus learned

Philippians 1:17 Adv
GRK: χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς οἰόμενοι
NAS: out of selfish ambition rather than from pure motives,
INT: Christ are proclaiming not purely supposing

Philippians 2:6 Adv
GRK: θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο
KJV: of God, thought it not robbery to be
INT: of God subsisting not something to be grasped esteemed it

Philippians 3:12 Adv
GRK: οὐχ ὅτι ἤδη
KJV: Not as though I had already
INT: Not that already

Philippians 4:11 Adv
GRK: οὐχ ὅτι καθ'
KJV: Not that I speak in respect
INT: Not that as to

Philippians 4:17 Adv
GRK: οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ
KJV: Not because I desire
INT: Not that I seek after

Colossians 2:1 Adv
GRK: καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ
KJV: [for] as many as have not seen my
INT: and as many as not have seen the

1 Thessalonians 2:4 Adv
GRK: οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις
KJV: even so we speak; not as pleasing
INT: so we speak not as men

2 Thessalonians 3:9 Adv
GRK: οὐχ ὅτι οὐκ
KJV: Not because we have
INT: Not that not

2 Thessalonians 3:14 Adv
GRK: δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ
KJV: if any man obey not our word
INT: moreover anyone not obey this

Hebrews 5:4 Adv
GRK: καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις
NAS: And no one takes
KJV: And no man taketh
INT: And not to himself anyone

Hebrews 5:5 Adv
GRK: ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν
KJV: glorified not himself
INT: Christ not himself did glorify

Hebrews 11:5 Adv
GRK: θάνατον καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι
KJV: and was not found, because
INT: death and not was found because

Hebrews 12:8 Adv
GRK: νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε
KJV: bastards, and not sons.
INT: illegitimate children and not sons you are

Hebrews 12:17 Adv
GRK: γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ
NAS: for he found no place
KJV: for he found no place of repentance,
INT: indeed place not he found although

James 2:5 Adv
GRK: μου ἀγαπητοί οὐχ ὁ θεὸς
KJV: brethren, Hath not God chosen
INT: my beloved not God

James 2:6 Adv
GRK: τὸν πτωχόν οὐχ οἱ πλούσιοι
KJV: the poor. Do not rich men oppress
INT: the poor [man] Not the rich

1 Peter 1:12 Adv
GRK: ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν
KJV: that not unto themselves,
INT: it was revealed that not to themselves to you

1 Peter 3:3 Adv
GRK: ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν
KJV: adorning let it not be that outward
INT: whose let it be not the external

1 John 1:10 Adv
GRK: εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην
KJV: that we have not sinned, we make
INT: we should say that not we have sinned a liar

1 John 3:6 Adv
GRK: αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει πᾶς
KJV: him sinneth not: whosoever sinneth
INT: him abides not sins anyone

1 John 3:6 Adv
GRK: ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν
KJV: sinneth hath not seen him,
INT: that sins not has seen him

1 John 4:10 Adv
GRK: ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι ἡμεῖς
KJV: love, not that we loved
INT: love not that we

1 John 4:20 Adv
GRK: θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ
KJV: whom he hath not seen?
INT: God whom not he has seen not

1 John 5:18 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ'
KJV: sinneth not; but
INT: God not sins but

1 John 5:18 Adv
GRK: ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ
KJV: toucheth him not.
INT: the evil [one] not does touch him

2 John 1:5 Adv
GRK: σε κυρία οὐχ ὡς ἐντολὴν
KJV: thee, lady, not as though I wrote
INT: you lady not as a commandment

3 John 1:11 Adv
GRK: ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν
KJV: he that doeth evil hath not seen God.
INT: he that does evil not has seen

Revelation 14:5 Adv
GRK: στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος
NAS: And no lie was found
KJV: mouth was found no guile: for
INT: mouth of them not was found a lie

Revelation 16:20 Adv
GRK: καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν
KJV: the mountains were not found.
INT: and mountains not were found

Revelation 20:11 Adv
GRK: καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
NAS: fled away, and no place
KJV: and there was found no place for them.
INT: and place not was found for them

Revelation 20:15 Adv
GRK: εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν
KJV: whosoever was not found written
INT: if anyone not was found in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page