1435. δῶρον (dóron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1435. δῶρον (dóron) — 19 Occurrences

Matthew 2:11 N-ANP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ
NAS: they presented to Him gifts of gold,
KJV: unto him gifts; gold,
INT: they offered to him gifts gold and

Matthew 5:23 N-ANS
GRK: προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ
NAS: you are presenting your offering at the altar,
KJV: thou bring thy gift to the altar,
INT: you shall offer the offering of you at

Matthew 5:24 N-ANS
GRK: ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν
NAS: leave your offering there before
KJV: there thy gift before the altar,
INT: there the gift of you before

Matthew 5:24 N-ANS
GRK: πρόσφερε τὸ δῶρόν σου
NAS: come and present your offering.
KJV: and offer thy gift.
INT: offer the gift of you

Matthew 8:4 N-ANS
GRK: προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν
NAS: and present the offering that Moses
KJV: and offer the gift that Moses
INT: offer the gift which commanded

Matthew 15:5 N-NNS
GRK: τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν
NAS: that would help you has been given [to God],
KJV: [his] mother, [It is] a gift, by
INT: the mother [It is] a gift whoever if

Matthew 23:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω
NAS: swears by the offering on it, he is obligated.'
KJV: sweareth by the gift that is upon it,
INT: by the gift that [is] upon

Matthew 23:19 N-NNS
GRK: μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ
NAS: is more important, the offering, or
KJV: [is] greater, the gift, or
INT: [is] greater the gift or the

Matthew 23:19 N-ANS
GRK: ἁγιάζον τὸ δῶρον
NAS: that sanctifies the offering?
KJV: the altar that sanctifieth the gift?
INT: sanctifies the gift

Mark 7:11 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν Δῶρον ὃ ἐὰν
NAS: you is Corban (that is to say, given [to God]),'
KJV: that is to say, a gift, by
INT: that is a gift whatever if

Luke 21:1 N-ANP
GRK: γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους
NAS: putting their gifts into the treasury.
KJV: casting their gifts into the treasury.
INT: treasury the gifts of them rich

Luke 21:4 N-ANP
GRK: εἰς τὰ δῶρα αὕτη δὲ
NAS: put into the offering; but she out of her poverty
KJV: cast in unto the offerings of God: but
INT: in the gifts of her however

Ephesians 2:8 N-NNS
GRK: θεοῦ τὸ δῶρον
NAS: and that not of yourselves, [it is] the gift of God;
KJV: yourselves: [it is] the gift of God:
INT: [it is] God's gift

Hebrews 5:1 N-ANP
GRK: ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ
NAS: both gifts and sacrifices
KJV: he may offer both gifts and sacrifices
INT: that he might offer gifts both and

Hebrews 8:3 N-ANP
GRK: τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ
NAS: to offer both gifts and sacrifices; so
KJV: to offer gifts and sacrifices:
INT: to offer gifts both and

Hebrews 8:4 N-ANP
GRK: νόμον τὰ δῶρα
NAS: who offer the gifts according
KJV: that offer gifts according
INT: law the gifts

Hebrews 9:9 N-NNP
GRK: καθ' ἣν δῶρά τε καὶ
NAS: both gifts and sacrifices
KJV: both gifts and
INT: in which gifts both and

Hebrews 11:4 N-DNP
GRK: ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ
NAS: about his gifts, and through
KJV: of his gifts: and by
INT: to the gifts of him

Revelation 11:10 N-ANP
GRK: εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις
NAS: and they will send gifts to one another,
KJV: shall send gifts one to another;
INT: will make merry and gifts will send to one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page