2048. ἔρημος (erémos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2048. ἔρημος (erémos) — 48 Occurrences

Matthew 3:1 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
NAS: preaching in the wilderness of Judea,
KJV: preaching in the wilderness of Judaea,
INT: in the wilderness of Judea

Matthew 3:3 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν
NAS: OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, MAKE READY
KJV: in the wilderness, Prepare ye
INT: in the wilderness Prepare the

Matthew 4:1 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ
NAS: up by the Spirit into the wilderness to be tempted
KJV: into the wilderness to be tempted
INT: into the wilderness by the

Matthew 11:7 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον
NAS: did you go out into the wilderness to see?
KJV: out into the wilderness to see?
INT: into the wilderness to look at a reed

Matthew 14:13 Adj-AMS
GRK: πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ'
NAS: in a boat to a secluded place
KJV: ship into a desert place apart:
INT: boat to a secluded place apart

Matthew 14:15 Adj-NMS
GRK: μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός ἐστιν ὁ
NAS: place is desolate and the hour
KJV: saying, This is a desert place, and
INT: disciples saying Desolate is the

Matthew 23:38 Adj-NMS
GRK: οἶκος ὑμῶν ἔρημος
INT: house of you desolate

Matthew 24:26 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν μὴ
NAS: to you, 'Behold, He is in the wilderness,' do not go
KJV: he is in the desert; go not
INT: in the wilderness he is not

Mark 1:3 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν
NAS: OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY
KJV: in the wilderness, Prepare ye
INT: in the wilderness Prepare the

Mark 1:4 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων
NAS: appeared in the wilderness preaching
KJV: baptize in the wilderness, and preach
INT: in the wilderness and proclaiming

Mark 1:12 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον
NAS: impelled Him [to] [go] out into the wilderness.
KJV: him into the wilderness.
INT: into the wilderness

Mark 1:13 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
NAS: And He was in the wilderness forty
KJV: there in the wilderness forty days,
INT: in the wilderness forty days

Mark 1:35 Adj-AMS
GRK: ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ
NAS: up, left [the house], and went away to a secluded place,
KJV: into a solitary place,
INT: departed into solitary a place and there

Mark 1:45 Adj-DMP
GRK: ἔξω ἐπ' ἐρήμοις τόποις ἦν
NAS: but stayed out in unpopulated areas;
KJV: without in desert places: and
INT: out in solitary places was

Mark 6:31 Adj-AMS
GRK: ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ
NAS: by yourselves to a secluded place
KJV: apart into a desert place, and
INT: own to [a] solitary place and

Mark 6:32 Adj-AMS
GRK: πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ'
NAS: in the boat to a secluded place
KJV: into a desert place
INT: boat into solitary a place by

Mark 6:35 Adj-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ
NAS: place is desolate and it is already
KJV: This is a desert place, and
INT: say Desolate is the

Luke 1:80 Adj-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας
NAS: and he lived in the deserts until
KJV: was in the deserts till the day
INT: in the deserts until [the] day

Luke 3:2 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: of Zacharias, in the wilderness.
KJV: of Zacharias in the wilderness.
INT: in the wilderness

Luke 3:4 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν
NAS: OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY
KJV: in the wilderness, Prepare ye
INT: in the wilderness Prepare the

Luke 4:1 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: around by the Spirit in the wilderness
KJV: the Spirit into the wilderness,
INT: into the wilderness

Luke 4:42 Adj-AMS
GRK: ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον καὶ
NAS: and went to a secluded place;
KJV: and went into a desert place: and
INT: he went into a solitary place and

Luke 5:16 Adj-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος
NAS: would [often] slip away to the wilderness and pray.
KJV: into the wilderness, and
INT: into the wilderness and praying

Luke 7:24 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον
NAS: did you go out into the wilderness to see?
KJV: into the wilderness for to see?
INT: into the wilderness to look at a reed

Luke 8:29 Adj-AFP
GRK: εἰς τὰς ἐρήμους
NAS: by the demon into the desert.
KJV: the devil into the wilderness.)
INT: into the deserts

Luke 9:12 Adj-DMS
GRK: ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
NAS: for here we are in a desolate place.
KJV: here in a desert place.
INT: here in desolate place we are

Luke 15:4 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται
NAS: the ninety-nine in the open pasture and go
KJV: in the wilderness, and
INT: in the wilderness and goes

John 1:23 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν
NAS: OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE STRAIGHT
KJV: in the wilderness, Make straight
INT: in the wilderness Make straight the

John 3:14 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ οὕτως ὑψωθῆναι
NAS: up the serpent in the wilderness, even so
KJV: in the wilderness, even so
INT: in the wilderness thus to be lifted up

John 6:31 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ καθώς ἐστιν
NAS: the manna in the wilderness; as it is written,
KJV: manna in the desert; as it is
INT: in the wilderness as it is

John 6:49 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα
NAS: the manna in the wilderness, and they died.
KJV: manna in the wilderness, and are dead.
INT: in the wilderness the manna

John 11:54 Adj-GFS
GRK: ἐγγὺς τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραὶμ
NAS: near the wilderness, into a city
KJV: near to the wilderness, into
INT: near the wilderness to Ephraim

Acts 1:20 Adj-NFS
GRK: ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ
NAS: BE MADE DESOLATE, AND LET NO ONE
KJV: habitation be desolate, and let
INT: homestead of him desolate and not

Acts 7:30 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους
NAS: APPEARED TO HIM IN THE WILDERNESS OF MOUNT
KJV: to him in the wilderness of mount Sina
INT: in the wilderness of the Mount

Acts 7:36 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα
NAS: Sea and in the wilderness for forty
KJV: and in the wilderness forty years.
INT: in the wilderness years forty

Acts 7:38 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ
NAS: is the one who was in the congregation in the wilderness together
KJV: in the wilderness with
INT: in the wilderness with the

Acts 7:42 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
NAS: YEARS IN THE WILDERNESS, WAS IT, O HOUSE
KJV: years in the wilderness?
INT: in the wilderness O house of Israel

Acts 7:44 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ καθὼς διετάξατο
NAS: of testimony in the wilderness, just
KJV: in the wilderness, as
INT: in the wilderness as commanded

Acts 8:26 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἔρημος
NAS: to Gaza. (This is a desert [road].)
KJV: which is desert.
INT: the same is desert

Acts 13:18 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: He put up with them in the wilderness.
KJV: manners in the wilderness.
INT: in the wilderness

Acts 21:38 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους
NAS: of the Assassins out into the wilderness?
KJV: into the wilderness four thousand
INT: into the wilderness the four thousand

1 Corinthians 10:5 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: for they were laid low in the wilderness.
KJV: in the wilderness.
INT: in the wilderness

Galatians 4:27 Adj-GFS
GRK: τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ
NAS: ARE THE CHILDREN OF THE DESOLATE THAN
KJV: for the desolate hath many more
INT: children of the desolate more than

Hebrews 3:8 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: OF TRIAL IN THE WILDERNESS,
KJV: of temptation in the wilderness:
INT: in the wilderness

Hebrews 3:17 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐρήμῳ
NAS: bodies fell in the wilderness?
KJV: fell in the wilderness?
INT: in the wilderness

Revelation 12:6 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον ὅπου ἔχει
NAS: fled into the wilderness where
KJV: into the wilderness, where
INT: into the wilderness where she has

Revelation 12:14 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν
NAS: that she could fly into the wilderness to her place,
KJV: into the wilderness, into
INT: into the wilderness into the

Revelation 17:3 Adj-AMS
GRK: με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι
NAS: in the Spirit into a wilderness; and I saw
KJV: into the wilderness: and
INT: me to a wilderness in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page