2425. ἱκανός (hikanos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2425. ἱκανός (hikanos) — 39 Occurrences

Matthew 3:11 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα
NAS: than I, and I am not fit to remove
KJV: I am not worthy to bear: he
INT: not I am fit the sandals

Matthew 8:8 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου
NAS: I am not worthy for You to come
KJV: not worthy that
INT: not I am worthy that of me

Matthew 28:12 Adj-ANP
GRK: λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς
NAS: they gave a large sum of money
KJV: they gave large money
INT: having taken silver pieces much they gave to the

Mark 1:7 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι
NAS: than I, and I am not fit to stoop down
KJV: not worthy to stoop down
INT: not I am fit having stooped down to untie

Mark 10:46 Adj-GMS
GRK: καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς
NAS: with His disciples and a large crowd,
KJV: and a great number of people,
INT: and a crowd large a son

Mark 15:15 Adj-ANS
GRK: ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν
KJV: willing to content the people,
INT: crowd that which [was] satisfactory to do released

Luke 3:16 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν
NAS: than I, and I am not fit to untie
KJV: I am not worthy to unloose: he
INT: not I am fit to untie the

Luke 7:6 Adj-NMS
GRK: οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα
NAS: Yourself further, for I am not worthy for You to come
KJV: not worthy that
INT: not for worthy I am that

Luke 7:12 Adj-NMS
GRK: τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν
NAS: and she was a widow; and a sizeable crowd
KJV: a widow: and much people of the city
INT: of the town considerable was [was] with

Luke 8:27 Adj-DMS
GRK: καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο
NAS: on any clothing for a long time,
INT: and time a long not was wearing

Luke 8:32 Adj-GMP
GRK: ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν
NAS: there was a herd of many swine
KJV: there an herd of many swine feeding
INT: a herd of pigs many feeding in

Luke 20:9 Adj-AMP
GRK: ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς
NAS: and went on a journey for a long time.
KJV: went into a far country for a long time.
INT: left the region a time long

Luke 22:38 Adj-NNS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν
NAS: And He said to them, It is enough.
KJV: unto them, It is enough.
INT: he said to them Enough it is

Luke 23:8 Adj-GMP
GRK: γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων
NAS: to see Him for a long time,
KJV: of a long [season], because
INT: indeed of a long time wishing

Luke 23:9 Adj-DMP
GRK: ἐν λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ
NAS: And he questioned Him at some length;
KJV: with him in many words; but
INT: in words many he however

Acts 8:11 Adj-DMS
GRK: διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς
NAS: because he had for a long time
KJV: because that of long time
INT: because the long time with the

Acts 9:23 Adj-NFP
GRK: ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί συνεβουλεύσαντο οἱ
NAS: When many days had elapsed,
KJV: after that many days
INT: were passed days many consulted together the

Acts 9:43 Adj-AFP
GRK: δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν
NAS: And Peter stayed many days in Joppa
KJV: that he tarried many days in
INT: moreover days many he abode in

Acts 11:24 Adj-NMS
GRK: προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ
NAS: and of faith. And considerable numbers
KJV: of faith: and much people was added
INT: was added a crowd large to the Lord

Acts 11:26 Adj-AMS
GRK: διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι τε
NAS: and taught considerable numbers;
KJV: and taught much people. And
INT: taught a crowd large were called moreover

Acts 12:12 Adj-NMP
GRK: οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ
NAS: where many were gathered together
KJV: where many were
INT: where were many gathered together and

Acts 14:3 Adj-AMS
GRK: ἱκανὸν μὲν οὖν
NAS: they spent a long time
KJV: Long time therefore
INT: A long indeed Therefore

Acts 14:21 Adj-AMP
GRK: καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: and had made many disciples,
KJV: had taught many, they returned again
INT: and having discipled many they returned to

Acts 17:9 Adj-ANS
GRK: λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ
NAS: And when they had received a pledge from Jason
KJV: when they had taken security of
INT: having taken security [money] from

Acts 18:18 Adj-AFP
GRK: προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: having remained many days
KJV: [there] yet a good while,
INT: having remained days many the brothers

Acts 19:19 Adj-NMP
GRK: ἱκανοὶ δὲ τῶν
NAS: And many of those who practiced
KJV: Many of them also which used
INT: many moreover of those who

Acts 19:26 Adj-AMS
GRK: πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων
NAS: and turned away a considerable number of people,
KJV: and turned away much people,
INT: having persuaded turned away a great many people saying

Acts 20:8 Adj-NFP
GRK: δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ
NAS: There were many lamps
KJV: And there were many lights in
INT: moreover lamps many in the

Acts 20:11 Adj-ANS
GRK: γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν τε ὁμιλήσας
NAS: he talked with them a long while until
KJV: talked a long while, even till
INT: having eaten for for long and having talked

Acts 20:37 Adj-NMS
GRK: ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς
NAS: And they [began] to weep aloud and embraced
KJV: they all wept sore, and fell
INT: much moreover weeping

Acts 22:6 Adj-NNS
GRK: περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ
NAS: noontime, a very bright light
KJV: from heaven a great light round
INT: shone a light great around me

Acts 27:7 Adj-DFP
GRK: ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις
NAS: When we had sailed slowly for a good many days,
KJV: when we had sailed slowly many days,
INT: for many moreover days

Acts 27:9 Adj-GMS
GRK: Ἱκανοῦ δὲ χρόνου
NAS: When considerable time had passed
KJV: Now when much time was spent,
INT: much moreover time

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: καὶ κοιμῶνται ἱκανοί
NAS: and sick, and a number sleep.
KJV: you, and many sleep.
INT: and are fallen asleep many

1 Corinthians 15:9 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος
NAS: of the apostles, and not fit to be called
KJV: am not meet to be called an apostle,
INT: not am fit to be called apostle

2 Corinthians 2:6 Adj-NNS
GRK: ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ
NAS: Sufficient for such a one is this
KJV: Sufficient to such a man [is] this
INT: Sufficient to such a one

2 Corinthians 2:16 Adj-NMS
GRK: ταῦτα τίς ἱκανός
NAS: And who is adequate for these things?
KJV: who [is] sufficient for
INT: these things who [is] competent

2 Corinthians 3:5 Adj-NMP
GRK: ἀφ' ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί
NAS: Not that we are adequate in ourselves
KJV: that we are sufficient of ourselves
INT: from ourselves competent we are to reckon

2 Timothy 2:2 Adj-NMP
GRK: ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ
NAS: men who will be able to teach others
KJV: who shall be able to teach others
INT: men such as competent will be also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page