264. ἁμαρτάνω (hamartanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 264. ἁμαρτάνω (hamartanó) — 43 Occurrences

Matthew 18:15 V-ASA-3S
GRK: Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ
NAS: your brother sins , go
KJV: brother shall trespass against
INT: if moreover sins against you

Matthew 18:21 V-FIA-3S
GRK: Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ
NAS: shall my brother sin against
KJV: shall my brother sin against me,
INT: master how often will sin against me

Matthew 27:4 V-AIA-1S
GRK: λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
NAS: saying, I have sinned by betraying
KJV: Saying, I have sinned in that I have betrayed
INT: saying I sinned having betrayed blood

Luke 15:18 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν
NAS: to him, Father, I have sinned against
KJV: Father, I have sinned against
INT: to him Father I have sinned against

Luke 15:21 V-AIA-1S
GRK: αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν
NAS: to him, 'Father, I have sinned against
KJV: Father, I have sinned against
INT: to him Father I have sinned against

Luke 17:3 V-ASA-3S
GRK: ἑαυτοῖς ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός
NAS: your brother sins, rebuke
KJV: thy brother trespass against thee,
INT: to yourselves if should sin the brother

Luke 17:4 V-ASA-3S
GRK: τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ
NAS: And if he sins against you seven
KJV: And if he trespass against thee
INT: in the day he should sin against you

John 5:14 V-PMA-2S
GRK: γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ
NAS: well; do not sin anymore,
KJV: thou art made whole: sin no more, lest
INT: you have become no more sin that not

John 8:11 V-PMA-2S
GRK: νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
NAS: Go. From now on sin no more.]
KJV: go, and sin no more.
INT: now no more sin

John 9:2 V-AIA-3S
GRK: ῥαββί τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ
NAS: Him, Rabbi, who sinned, this man or
KJV: Master, who did sin, this man, or
INT: Rabbi who sinned this [man] or

John 9:3 V-AIA-3S
GRK: Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ
NAS: [that] this man sinned, nor
KJV: hath this man sinned, nor his
INT: Neither this [man] sinned nor the

Acts 25:8 V-AIA-1S
GRK: Καίσαρά τι ἥμαρτον
NAS: said in his own defense, I have committed no
KJV: Caesar, have I offended any thing at all.
INT: Ceasar [in] anything sinned I

Romans 2:12 V-AIA-3P
GRK: γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον ἀνόμως καὶ
NAS: who have sinned without
KJV: as many as have sinned without law
INT: indeed without law sinned without law also

Romans 2:12 V-AIA-3P
GRK: ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου
NAS: and all who have sinned under
KJV: and as many as have sinned in the law
INT: in law sinned by law

Romans 3:23 V-AIA-3P
GRK: πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται
NAS: for all have sinned and fall short
KJV: For all have sinned, and come short
INT: all indeed sinned and come short

Romans 5:12 V-AIA-3P
GRK: ᾧ πάντες ἥμαρτον
NAS: because all sinned--
KJV: that all have sinned:
INT: that all sinned

Romans 5:14 V-APA-AMP
GRK: τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ
NAS: those who had not sinned in the likeness
KJV: not sinned after
INT: those who not having sinned in the

Romans 5:16 V-APA-GMS
GRK: δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα
NAS: the one who sinned; for on the one hand
KJV: one that sinned, [so is] the gift:
INT: by one having sinned [be] the gift

Romans 6:15 V-ASA-1P
GRK: Τί οὖν ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ
NAS: then? Shall we sin because
KJV: then? shall we sin, because
INT: What then shall we sin because not

1 Corinthians 6:18 V-PIA-3S
GRK: ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
NAS: but the immoral man sins against
KJV: he that committeth fornication sinneth against
INT: own body sins

1 Corinthians 7:28 V-AIA-2S
GRK: γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες καὶ ἐὰν
NAS: you marry, you have not sinned; and if
KJV: thou hast not sinned; and if
INT: you might have married not you did sin and if

1 Corinthians 7:28 V-AIA-3S
GRK: παρθένος οὐχ ἥμαρτεν θλίψιν δὲ
NAS: marries, she has not sinned. Yet
KJV: she hath not sinned. Nevertheless such
INT: virgin not she did sin tribulation however

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν
NAS: he wishes, he does not sin; let her marry.
KJV: he will, he sinneth not:
INT: let him do not he does sin let them marry

1 Corinthians 8:12 V-PPA-NMP
GRK: οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς
NAS: And so, by sinning against
KJV: But when ye sin so against
INT: thus moreover sinning against the

1 Corinthians 8:12 V-PIA-2P
GRK: εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε
NAS: when it is weak, you sin against
KJV: conscience, ye sin against
INT: against Christ you sin

1 Corinthians 15:34 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ ἁμαρτάνετε ἀγνωσίαν γὰρ
NAS: and stop sinning; for some
KJV: to righteousness, and sin not; for
INT: and not sin ignorance indeed

Ephesians 4:26 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ ἁμαρτάνετε ὁ ἥλιος
NAS: BE ANGRY, AND [yet] DO NOT SIN; do not let the sun
KJV: Be ye angry, and sin not: let
INT: and not sin the sun

1 Timothy 5:20 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων
NAS: Those who continue in sin, rebuke
KJV: Them that sin rebuke before
INT: Those that also sin before all

Titus 3:11 V-PIA-3S
GRK: τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος
NAS: is perverted and is sinning, being
KJV: and sinneth, being
INT: such a one and sins being self-condemned

Hebrews 3:17 V-APA-DMP
GRK: οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν ὧν τὰ
NAS: who sinned, whose
KJV: [was it] not with them that had sinned, whose
INT: [Was it] not with the [ones] having sinned of whom the

Hebrews 10:26 V-PPA-GMP
GRK: Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ
NAS: For if we go on sinning willfully
KJV: For if we sin wilfully after
INT: [if] willingly indeed sin we after [we are]

1 Peter 2:20 V-PPA-NMP
GRK: κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι
NAS: is there if, when you sin and are harshly treated,
KJV: ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently?
INT: credit [is it] if sinning and being struck

2 Peter 2:4 V-APA-GMP
GRK: θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο
NAS: angels when they sinned, but cast them into hell
KJV: the angels that sinned, but
INT: God [the] angels having sinned not spared

1 John 1:10 V-RIA-1P
GRK: ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν ψεύστην ποιοῦμεν
NAS: we say that we have not sinned, we make
KJV: we have not sinned, we make him
INT: that not we have sinned a liar we make

1 John 2:1 V-ASA-2P
GRK: ἵνα μὴ ἁμάρτητε καὶ ἐάν
NAS: to you so that you may not sin. And if
KJV: unto you, that ye sin not. And
INT: that not you might sin and if

1 John 2:1 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις ἁμάρτῃ παράκλητον ἔχομεν
NAS: anyone sins, we have
KJV: if any man sin, we have an advocate
INT: if anyone should sin an advocate we have

1 John 3:6 V-PIA-3S
GRK: μένων οὐχ ἁμαρτάνει πᾶς ὁ
NAS: one who abides in Him sins; no one
KJV: in him sinneth not: whosoever
INT: abides not sins anyone that

1 John 3:6 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν
NAS: no one who sins has seen Him or
KJV: not: whosoever sinneth hath not
INT: anyone that sins not has seen

1 John 3:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ διάβολος ἁμαρτάνει εἰς τοῦτο
NAS: for the devil has sinned from the beginning.
KJV: the devil sinneth from
INT: the devil sins For this [reason]

1 John 3:9 V-PNA
GRK: οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ
NAS: in him; and he cannot sin, because
KJV: and he cannot sin, because he is born
INT: not he is able to sin because of

1 John 5:16 V-PPA-AMS
GRK: ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ
NAS: his brother committing a sin
KJV: his brother sin a sin [which is] not
INT: brother of him sinning a sin not

1 John 5:16 V-PPA-DMP
GRK: ζωήν τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς
NAS: to those who commit sin not [leading] to death.
KJV: him life for them that sin not unto
INT: life those that sin not to

1 John 5:18 V-PIA-3S
GRK: θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ' ὁ
NAS: of God sins; but He who was born
KJV: of God sinneth not; but
INT: God not sins but the [one]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page