4238. πράσσω (prassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4238. πράσσω (prassó) — 39 Occurrences

Luke 3:13 V-PIA-2P
GRK: διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε
NAS: And he said to them, Collect no more
KJV: unto them, Exact no more
INT: is appointed to you collect

Luke 19:23 V-AIA-1S
GRK: ἂν αὐτὸ ἔπραξα
NAS: and having come, I would have collected it with interest?'
KJV: I might have required mine own with
INT: anyhow it I might have collected

Luke 22:23 V-PNA
GRK: τοῦτο μέλλων πράσσειν
NAS: one of them it might be who was going to do this thing.
KJV: it was that should do this thing.
INT: this was about to do

Luke 23:15 V-RPM/P-NNS
GRK: θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ
NAS: death has been done by Him.
KJV: of death is done unto him.
INT: of death is done by him

Luke 23:41 V-AIA-1P
GRK: γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος
NAS: but this man has done nothing
KJV: of our deeds: but
INT: indeed of what we did we receive [this] man

Luke 23:41 V-AIA-3S
GRK: οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
KJV: but this man hath done nothing amiss.
INT: nothing wrong did

John 3:20 V-PPA-NMS
GRK: ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ
NAS: For everyone who does evil hates
KJV: For every one that doeth evil hateth
INT: that evil does hates the

John 5:29 V-APA-NMP
GRK: τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
NAS: those who committed the evil
KJV: and they that have done evil,
INT: the [ones] evil having done to a resurrection

Acts 3:17 V-AIA-2P
GRK: κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ
NAS: I know that you acted in ignorance,
KJV: ignorance ye did [it], as
INT: in ignorance you acted as also

Acts 5:35 V-PNA
GRK: τί μέλλετε πράσσειν
NAS: what you propose to do with these men.
KJV: what ye intend to do as touching these
INT: what you are about to do

Acts 15:29 V-FIA-2P
GRK: ἑαυτοὺς εὖ πράξετε Ἔρρωσθε
NAS: things, you will do well.
KJV: yourselves, ye shall do well.
INT: yourselves well you will do Farewell

Acts 16:28 V-ASA-2S
GRK: λέγων Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν
NAS: voice, saying, Do not harm yourself,
KJV: voice, saying, Do thyself no
INT: saying not do to yourself injury

Acts 17:7 V-PIA-3P
GRK: δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα ἕτερον
NAS: them, and they all act contrary
KJV: these all do contrary to the decrees
INT: decrees of Ceasar do king another

Acts 19:19 V-APA-GMP
GRK: τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς
NAS: of those who practiced magic
KJV: of them also which used curious arts
INT: the magic arts had practiced having brought the

Acts 19:36 V-PNA
GRK: μηδὲν προπετὲς πράσσειν
NAS: to keep calm and to do nothing
KJV: quiet, and to do nothing rashly.
INT: nothing headlong to do

Acts 25:11 V-RIA-1S
GRK: ἄξιον θανάτου πέπραχά τι οὐ
NAS: I am a wrongdoer and have committed anything
KJV: or have committed any thing
INT: worthy of death have done anything not

Acts 25:25 V-RNA
GRK: αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι αὐτοῦ δὲ
NAS: But I found that he had committed nothing
KJV: that he had committed nothing
INT: he of death had done himself and

Acts 26:9 V-ANA
GRK: πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι
NAS: that I had to do many things
KJV: that I ought to do many things
INT: many things contrary to do

Acts 26:20 V-PPA-AMP
GRK: μετανοίας ἔργα πράσσοντας
NAS: to God, performing deeds
KJV: to God, and do works meet
INT: repentance works doing

Acts 26:26 V-RPM/P-NNS
GRK: ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο
NAS: has not been done in a corner.
KJV: was not done in a corner.
INT: in a corner done of these things

Acts 26:31 V-PIA-3S
GRK: ἄξιον τι πράσσει ὁ ἄνθρωπος
NAS: This man is not doing anything worthy
KJV: This man doeth nothing worthy
INT: worthy anything does the man

Romans 1:32 V-PPA-NMP
GRK: τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου
NAS: that those who practice such things
KJV: that they which commit such things
INT: such things doing worthy of death

Romans 1:32 V-PPA-DMP
GRK: συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν
NAS: to those who practice them.
KJV: have pleasure in them that do them.
INT: are approving of those that do [them]

Romans 2:1 V-PIA-2S
GRK: γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων
NAS: for you who judge practice the same things.
KJV: thou that judgest doest the same things.
INT: indeed [the] same things you do who judge

Romans 2:2 V-PPA-AMP
GRK: τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
NAS: upon those who practice such things.
KJV: against them which commit such things.
INT: such things do

Romans 2:3 V-PPA-AMP
GRK: τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν
NAS: on those who practice such things
KJV: that judgest them which do such things,
INT: that such things do and practice

Romans 2:25 V-PSA-2S
GRK: ἐὰν νόμον πράσσῃς ἐὰν δὲ
NAS: if you practice the Law;
KJV: profiteth, if thou keep the law: but
INT: if [the] law you do if however

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: θέλω τοῦτο πράσσω ἀλλ' ὃ
NAS: I do not understand; for I am not practicing what
KJV: I would, that do I not; but
INT: I want this I do but what

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: κακὸν τοῦτο πράσσω
NAS: I do not do, but I practice the very
KJV: not, that I do.
INT: evil this I do

Romans 9:11 V-APA-GMP
GRK: γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν
NAS: born and had not done anything
KJV: born, neither having done any good
INT: having been born nor having done anything good

Romans 13:4 V-PPA-DMS
GRK: τὸ κακὸν πράσσοντι
NAS: who brings wrath on the one who practices evil.
KJV: upon him that doeth evil.
INT: evil does

1 Corinthians 5:2 V-APA-NMS
GRK: ἔργον τοῦτο πράξας
NAS: so that the one who had done this
INT: work this having done

1 Corinthians 9:17 V-PIA-1S
GRK: ἑκὼν τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω
NAS: For if I do this voluntarily,
KJV: For if I do this thing willingly,
INT: willingly this I do a reward I have

2 Corinthians 5:10 V-AIA-3S
GRK: πρὸς ἃ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν
NAS: to what he has done, whether
KJV: to that he hath done, whether
INT: according to what he did whether good

2 Corinthians 12:21 V-AIA-3P
GRK: ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν
NAS: which they have practiced.
KJV: which they have committed.
INT: sensuality which they practiced

Galatians 5:21 V-PPA-NMP
GRK: τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ
NAS: you, that those who practice such things
KJV: that they which do such things
INT: such things do kingdom God's

Ephesians 6:21 V-PIA-1S
GRK: ἐμέ τί πράσσω πάντα γνωρίσει
NAS: how I am doing, Tychicus,
KJV: [and] how I do, Tychicus,
INT: me what I am doing all things will make known

Philippians 4:9 V-PIA-2P
GRK: ἐμοί ταῦτα πράσσετε καὶ ὁ
NAS: and seen in me, practice these things,
KJV: in me, do: and the God
INT: me these things do and the

1 Thessalonians 4:11 V-PNA
GRK: ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια
NAS: to lead a quiet life and attend to your own
KJV: and to do your own business,
INT: to be quiet and to do the things own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page