5438. φυλακή (phulaké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5438. φυλακή (phulaké) — 47 Occurrences

Matthew 5:25 N-AFS
GRK: καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
NAS: and you be thrown into prison.
KJV: thou be cast into prison.
INT: and into prison you be cast

Matthew 14:3 N-DFS
GRK: καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ
NAS: him and put him in prison because
KJV: put [him] in prison for Herodias'
INT: and in prison put [him] on account of

Matthew 14:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
NAS: and had John beheaded in the prison.
KJV: John in the prison.
INT: in the prison

Matthew 14:25 N-DFS
GRK: Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
NAS: And in the fourth watch of the night
KJV: in the fourth watch of the night
INT: in fourth moreover watch of the night

Matthew 18:30 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ
NAS: and threw him in prison until
KJV: him into prison, till he should pay
INT: him into prison until he should pay

Matthew 24:43 N-DFS
GRK: οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης
NAS: at what time of the night the thief
KJV: in what watch the thief
INT: master of the house in what time of night the thief

Matthew 25:36 N-DFS
GRK: με ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ
NAS: and you visited Me; I was in prison, and you came
KJV: I was in prison, and ye came
INT: me in prison I was and

Matthew 25:39 N-DFS
GRK: ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν
NAS: or in prison, and come
KJV: or in prison, and came
INT: or in prison and came

Matthew 25:43 N-DFS
GRK: καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ
NAS: Me; sick, and in prison, and you did not visit
KJV: and in prison, and ye visited
INT: and in prison and not

Matthew 25:44 N-DFS
GRK: ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ
NAS: or in prison, and did not take care
KJV: or in prison, and did
INT: or in prison and not

Mark 6:17 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα
NAS: and bound in prison on account
KJV: him in prison for Herodias'
INT: him in prison on account of Herodias

Mark 6:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
KJV: him in the prison,
INT: in the prison

Mark 6:48 N-AFS
GRK: περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς
NAS: the fourth watch of the night
KJV: the fourth watch of the night
INT: about [the] fourth watch of the night

Luke 2:8 N-AFP
GRK: καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς
NAS: and keeping watch over
KJV: keeping watch over their
INT: and keeping watch by night

Luke 3:20 N-DFS
GRK: Ἰωάννην ἐν φυλακῇ
NAS: he locked John up in prison.
KJV: John in prison.
INT: John in prison

Luke 12:38 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ
NAS: in the second watch, or even
KJV: in the second watch, or come
INT: the third watch he comes and

Luke 12:58 N-AFS
GRK: βαλεῖ εἰς φυλακήν
NAS: and the officer throw you into prison.
KJV: thee into prison.
INT: should cast into prison

Luke 21:12 N-AFP
GRK: συναγωγὰς καὶ φυλακάς ἀπαγομένους ἐπὶ
NAS: you to the synagogues and prisons, bringing
KJV: and into prisons, being brought
INT: synagogues and prisons bringing [you] before

Luke 22:33 N-AFS
GRK: καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς
NAS: to go both to prison and to death!
KJV: both into prison, and to
INT: both to prison and to

Luke 23:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
NAS: had been thrown into prison for an insurrection
KJV: was cast into prison.)
INT: into the prison

Luke 23:25 N-AFS
GRK: βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο
NAS: for who had been thrown into prison for insurrection
KJV: into prison, whom
INT: had been cast into prison whom they asked for

John 3:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης
NAS: been thrown into prison.
KJV: cast into prison.
INT: into the prison John

Acts 5:19 N-GFS
GRK: θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε
NAS: the gates of the prison, and taking
KJV: night opened the prison doors, and
INT: doors of the jail having brought out moreover

Acts 5:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ ἀναστρέψαντες δὲ
NAS: did not find them in the prison; and they returned
KJV: not in the prison, they returned, and
INT: in the prison having returned moreover

Acts 5:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν
NAS: you put in prison are standing
KJV: ye put in prison are standing
INT: in the prison are in

Acts 8:3 N-AFS
GRK: παρεδίδου εἰς φυλακήν
NAS: he would put them in prison.
KJV: committed [them] to prison.
INT: delivered [them] up to prison

Acts 12:4 N-AFS
GRK: ἔθετο εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν
NAS: him, he put him in prison, delivering
KJV: [him] in prison, and delivered
INT: he put in prison having delivered to four

Acts 12:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ
NAS: was kept in the prison, but prayer
KJV: was kept in prison: but prayer
INT: in the prison prayer moreover

Acts 12:6 N-AFS
GRK: ἐτήρουν τὴν φυλακήν
NAS: were watching over the prison.
KJV: the door kept the prison.
INT: kept the prison

Acts 12:10 N-AFS
GRK: δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν
NAS: and second guard, they came
KJV: and the second ward, they came unto
INT: moreover a first guard and a second

Acts 12:17 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς φυλακῆς εἶπέν τε
NAS: had led him out of the prison. And he said,
KJV: him out of the prison. And he said,
INT: out of the prison he said moreover

Acts 16:23 N-AFS
GRK: ἔβαλον εἰς φυλακήν παραγγείλαντες τῷ
NAS: they threw them into prison, commanding
KJV: [them] into prison, charging
INT: they cast [them] into prison having charged the

Acts 16:24 N-AFS
GRK: τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς
NAS: them into the inner prison and fastened
KJV: into the inner prison, and made
INT: the inner prison and the

Acts 16:27 N-GFS
GRK: θύρας τῆς φυλακῆς σπασάμενος τὴν
NAS: awoke and saw the prison doors opened,
KJV: and seeing the prison doors open,
INT: doors of the prison having drawn his

Acts 16:37 N-AFS
GRK: ἔβαλαν εἰς φυλακήν καὶ νῦν
NAS: and have thrown us into prison; and now
KJV: [us] into prison; and
INT: they cast [us] into prison and now

Acts 16:40 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς
NAS: They went out of the prison and entered
KJV: out of the prison, and entered
INT: out of the prison they came to

Acts 22:4 N-AFP
GRK: παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε
NAS: men and women into prisons,
KJV: delivering into prisons both men
INT: betraying to prisons men both

Acts 26:10 N-DFP
GRK: ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν
NAS: of the saints in prisons, having received
KJV: shut up in prison, having received
INT: I in prisons shut up the

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: πληγαῖς ἐν φυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις
NAS: in beatings, in imprisonments, in tumults,
KJV: stripes, in imprisonments, in tumults,
INT: beatings in imprisonments in riots

2 Corinthians 11:23 N-DFP
GRK: περισσοτέρως ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως ἐν
NAS: in far more imprisonments, beaten
KJV: in prisons more frequent,
INT: more abundantly in imprisonments more abundantly in

Hebrews 11:36 N-GFS
GRK: δεσμῶν καὶ φυλακῆς
NAS: also chains and imprisonment.
KJV: of bonds and imprisonment:
INT: of chains and of imprisonment

1 Peter 3:19 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς
NAS: to the spirits [now] in prison,
KJV: unto the spirits in prison;
INT: to the in prison spirits having gone

Revelation 2:10 N-AFS
GRK: ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε
NAS: to cast some of you into prison, so
KJV: you into prison, that ye may be tried;
INT: you into prison that you might be tried

Revelation 18:2 N-NFS
GRK: δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος
NAS: of demons and a prison of every
KJV: of devils, and the hold of every foul
INT: of demons and a hold of every spirit

Revelation 18:2 N-NFS
GRK: ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου
NAS: spirit, and a prison of every
KJV: spirit, and a cage of every unclean
INT: unclean and a hold of every bird

Revelation 18:2 Noun-NFS
GRK: ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου
INT: unclean and a prison of every creature

Revelation 20:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ
NAS: will be released from his prison,
KJV: out of his prison,
INT: out of the prison of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page