ταύταις
Englishman's Concordance
ταύταις (tautais) — 11 Occurrences

Matthew 22:40 DPro-DFP
GRK: ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν
NAS: On these two commandments
INT: On these two

Luke 1:39 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς
NAS: Now at this time Mary
INT: the days this went into

Luke 6:12 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν
NAS: It was at this time that He went off
INT: the days these he went out him

Luke 23:7 DPro-DFP
GRK: Ἰεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις
INT: Jerusalem in those days

Luke 24:18 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ταύταις
NAS: here in these days?
INT: the days these

John 5:3 DPro-DFP
GRK: ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος
NAS: In these lay a multitude
INT: In these were lying a multitude

Acts 1:15 DPro-DFP
GRK: ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις ἀναστὰς Πέτρος
NAS: At this time Peter
INT: the days this having stood up Peter

Acts 6:1 DPro-DFP
GRK: ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις πληθυνόντων τῶν
NAS: Now at this time while the disciples
INT: the days this multiplying the

Acts 11:27 DPro-DFP
GRK: ΕΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ
NAS: Now at this time some prophets
INT: in these moreover

1 Thessalonians 3:3 DPro-DFP
GRK: ταῖς θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ
NAS: would be disturbed by these afflictions;
INT: the tribulations these yourselves indeed

Revelation 9:20 DPro-DFP
GRK: ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν
NAS: were not killed by these plagues,
INT: the plagues these not even repented

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page