Οὗτος
Englishman's Concordance
Οὗτος (Houtos) — 189 Occurrences

Matthew 3:3 DPro-NMS
GRK: Οὗτος γάρ ἐστιν
NAS: For this is the one referred
KJV: For this is he that was spoken
INT: this indeed is

Matthew 3:17 DPro-NMS
GRK: οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: said, This is My beloved
KJV: heaven, saying, This is my
INT: heavens saying This is the

Matthew 5:19 DPro-NMS
GRK: καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται
INT: and shall teach [them] this [one] great will be called

Matthew 7:12 DPro-NMS
GRK: ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ ἐστιν
NAS: them to treat you, for this is the Law
KJV: to them: for this is the law
INT: do to them this indeed is

Matthew 8:27 DPro-NMS
GRK: Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ
NAS: of a man is this, that even
KJV: What manner of man is this, that even
INT: What kind [of man] is this that even

Matthew 9:3 DPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
NAS: to themselves, This [fellow] blasphemes.
KJV: themselves, This [man] blasphemeth.
INT: to themselves This [man] blasphemes

Matthew 10:22 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: name's sake: but he that endureth to
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 11:10 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ
NAS: This is the one about whom
KJV: For this is [he], of
INT: For this is [he] concerning

Matthew 12:23 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and were saying, This man cannot
KJV: Is not this the son of David?
INT: said not This is the

Matthew 12:24 DPro-NMS
GRK: ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει
NAS: [this], they said, This man casts
KJV: [it], they said, This [fellow] doth
INT: having heard said This [man] not casts out

Matthew 13:19 DPro-NMS
GRK: καρδίᾳ αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: in his heart. This is the one on whom seed was sown
KJV: heart. This is
INT: heart of him This is he who

Matthew 13:20 DPro-NMS
GRK: πετρώδη σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: on the rocky places, this is the man who hears
KJV: stony places, the same is
INT: rocky places having been sown this is he who

Matthew 13:22 DPro-NMS
GRK: ἀκάνθας σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: the thorns, this is the man who hears
KJV: is he that heareth
INT: thorns having been sown this is he who

Matthew 13:23 DPro-NMS
GRK: γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: soil, this is the man who hears
KJV: ground is he that heareth the word,
INT: ground having been sown this is he who

Matthew 13:55 DPro-NMS
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Is not this the carpenter's son?
KJV: Is not this the carpenter's son?
INT: not this is the

Matthew 14:2 DPro-NMS
GRK: παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης
NAS: to his servants, This is John
KJV: unto his servants, This is John
INT: [the] servants of him This is John

Matthew 15:8 DPro-NMS
GRK: Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν
NAS: THIS PEOPLE HONORS
KJV: This people draweth nigh
INT: the people this with the lips

Matthew 17:5 DPro-NMS
GRK: νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: said, This is My beloved
KJV: the cloud, which said, This is my
INT: cloud saying This is the

Matthew 18:4 DPro-NMS
GRK: παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ
INT: child this he is the

Matthew 21:10 DPro-NMS
GRK: Τίς ἐστιν οὗτος
NAS: saying, Who is this?
KJV: Who is this?
INT: Who is this

Matthew 21:11 DPro-NMS
GRK: ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: were saying, This is the prophet
KJV: the multitude said, This is Jesus
INT: [the] crowds said This is the

Matthew 21:38 DPro-NMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: themselves, 'This is the heir;
KJV: among themselves, This is the heir;
INT: among themselves This is the

Matthew 21:42 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
NAS: REJECTED, THIS BECAME
KJV: rejected, the same is become
INT: those who build this is become the

Matthew 24:13 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Matthew 26:23 DPro-NMS
GRK: τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει
NAS: with Me in the bowl is the one who will betray
KJV: in the dish, the same shall betray me.
INT: the dish he me will betray

Matthew 26:61 DPro-NMS
GRK: εἶπαν Οὗτος ἔφη Δύναμαι
NAS: and said, This man stated, I am able
KJV: And said, This [fellow] said,
INT: said This [man] said I am able

Matthew 26:71 DPro-NMS
GRK: τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ
NAS: were there, This man was with Jesus
KJV: unto them that were there, This [fellow] was
INT: to those there this [man] was with

Matthew 27:37 DPro-NMS
GRK: αὐτοῦ γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ
NAS: Him which read, THIS IS JESUS
KJV: accusation written, THIS IS JESUS
INT: of him written This is Jesus

Matthew 27:47 DPro-NMS
GRK: Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος
NAS: it, [began] saying, This man is calling
KJV: [that], said, This [man] calleth for
INT: Elijah calls this [man]

Matthew 27:54 DPro-NMS
GRK: υἱὸς ἦν οὗτος
NAS: Truly this was the Son
KJV: saying, Truly this was the Son
INT: Son was this

Matthew 27:58 DPro-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ
NAS: This man went to Pilate
KJV: He went to Pilate,
INT: He having gone

Matthew 28:15 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
NAS: as they had been instructed; and this story
KJV: and this saying
INT: the report this among [the] Jews

Mark 2:7 DPro-NMS
GRK: Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ
NAS: Why does this man speak that way?
KJV: Why doth this [man] thus speak
INT: Why this [man] thus does speak

Mark 3:35 DPro-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου
KJV: the will of God, the same is my
INT: of God he brother of me

Mark 4:41 DPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι
NAS: Who then is this, that even the wind
KJV: manner of man is this, that even
INT: Who then this is that

Mark 6:3 DPro-NMS
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Is not this the carpenter, the son
KJV: Is not this the carpenter, the son
INT: not this is the

Mark 6:16 DPro-NMS
GRK: ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
KJV: heard [thereof], he said, It is John,
INT: beheaded John he is risen

Mark 7:6 DPro-NMS
GRK: γέγραπται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς
NAS: as it is written: THIS PEOPLE
KJV: it is written, This people
INT: it has been written this people

Mark 9:7 DPro-NMS
GRK: τῆς νεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: out of the cloud, This is My beloved
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: the cloud This is the

Mark 12:7 DPro-NMS
GRK: εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: to one another, 'This is the heir;
INT: said This is the

Mark 12:10 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
NAS: REJECTED, THIS BECAME
INT: those who build this is become the

Mark 13:13 DPro-NMS
GRK: εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
KJV: unto the end, the same shall be saved.
INT: to [the] end he will be saved

Mark 14:69 DPro-NMS
GRK: παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν
NAS: to the bystanders, This is [one] of them!
INT: standing by This [one] of them

Mark 15:39 DPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος
NAS: he said, Truly this man was the Son
KJV: he said, Truly this man was
INT: said Truly this man

Luke 1:29 DPro-NMS
GRK: ὁ ἀσπασμὸς οὗτος
NAS: what kind of salutation this was.
KJV: of salutation this should be.
INT: the salutation this

Luke 1:32 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἔσται μέγας
KJV: He shall be great,
INT: He will be great

Luke 1:36 DPro-NMS
GRK: αὐτῆς καὶ οὗτος μὴν ἕκτος
KJV: old age: and this is the sixth
INT: her and this [the] month sixth

Luke 2:25 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ
NAS: was Simeon; and this man
KJV: and the same man
INT: the man this [was] righteous and

Luke 2:34 DPro-NMS
GRK: αὐτοῦ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς
NAS: Behold, this [Child] is appointed
KJV: Behold, this [child] is set
INT: of him Behold this [child] is appointed for [the]

Luke 4:22 DPro-NMS
GRK: ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος
NAS: and they were saying, Is this not Joseph's
KJV: Is not this Joseph's son?
INT: is of Joseph this

Luke 4:36 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν
NAS: What is this message?
KJV: What a word [is] this! for with
INT: word [is] this that with

Luke 5:21 DPro-NMS
GRK: Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ
NAS: saying, Who is this [man] who speaks
KJV: Who is this which speaketh
INT: Who is this who speaks

Luke 7:17 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ
NAS: This report concerning
KJV: And this rumour of
INT: the report this in all

Luke 7:27 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ
NAS: This is the one about whom
KJV: This is [he], of
INT: This is he concerning

Luke 7:39 DPro-NMS
GRK: ἑαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ ἦν
NAS: If this man were a prophet
KJV: himself, saying, This man, if he were
INT: himself saying This [person] if he were

Luke 7:49 DPro-NMS
GRK: ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς
NAS: Who is this [man] who
KJV: Who is this that forgiveth
INT: themselves Who this is who

Luke 8:25 DPro-NMS
GRK: Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι
NAS: then is this, that He commands
KJV: is this! for
INT: Who then this is that

Luke 8:41 DPro-NMS
GRK: Ἰάϊρος καὶ οὗτος ἄρχων τῆς
INT: Jarius and he a ruler of the

Luke 9:9 DPro-NMS
GRK: δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ
NAS: but who is this man about
KJV: who is this, of whom
INT: moreover is this concerning whom

Luke 9:24 DPro-NMS
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
KJV: for my sake, the same shall save it.
INT: on account of me he will save it

Luke 9:35 DPro-NMS
GRK: νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: saying, This is My Son,
KJV: the cloud, saying, This is my
INT: cloud saying This is the

Luke 9:48 DPro-NMS
GRK: ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας
INT: you is he shall be great

Luke 14:30 DPro-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος
NAS: saying, 'This man began
INT: saying This the man

Luke 15:2 DPro-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται
NAS: saying, This man receives
INT: saying This [man] sinners receives

Luke 15:24 DPro-NMS
GRK: ὅτι οὗτος ὁ υἱός
NAS: for this son of mine
KJV: For this my son
INT: for this son

Luke 15:30 DPro-NMS
GRK: υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών
NAS: but when this son of yours
KJV: But as soon as this thy son
INT: son of you this the [one] having devoured

Luke 15:32 DPro-NMS
GRK: ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν
NAS: and rejoice, for this brother
KJV: be glad: for this thy brother
INT: brother of you this dead was

Luke 16:1 DPro-NMS
GRK: οἰκονόμον καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ
NAS: a manager, and this [manager] was reported
KJV: and the same was accused
INT: a manager and he was accused to him

Luke 17:18 DPro-NMS
GRK: ὁ ἀλλογενὴς οὗτος
NAS: to God, except this foreigner?
KJV: to God, save this stranger.
INT: the stranger this

Luke 18:11 DPro-NMS
GRK: καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης
INT: even as this tax collector

Luke 18:14 DPro-NMS
GRK: ὑμῖν κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς
NAS: I tell you, this man went
KJV: I tell you, this man went down to
INT: to you Went down this one justified to

Luke 20:14 DPro-NMS
GRK: ἀλλήλους λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: saying, 'This is the heir;
KJV: themselves, saying, This is the heir:
INT: themselves saying This is the

Luke 20:17 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
INT: they that build this is become into

Luke 20:28 DPro-NMS
GRK: γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ
KJV: a wife, and he die without children,
INT: a wife and he childless is

Luke 20:30 DPro-NMS
GRK: γυναῖκα καὶ οὑτὸς απέθανεν ἄτεκνος
KJV: her to wife, and he died childless.
INT: wife and he died childless

Luke 22:56 DPro-NMS
GRK: εἶπεν Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ
NAS: at him, said, This man was with Him too.
KJV: upon him, and said, This man was also
INT: said And this one with him

Luke 22:59 DPro-NMS
GRK: ἀληθείας καὶ οὗτος μετ' αὐτοῦ
NAS: Certainly this man also
KJV: Of a truth this [fellow] also was
INT: truth also this one with him

Luke 23:22 DPro-NMS
GRK: κακὸν ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν αἴτιον
NAS: evil has this man done?
KJV: evil hath he done? I have found
INT: evil did commit this [man] No cause

Luke 23:35 DPro-NMS
GRK: ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Himself if this is the Christ of God,
KJV: himself, if he be Christ,
INT: himself if this is the

Luke 23:38 DPro-NMS
GRK: ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς
NAS: above Him, THIS IS THE KING
KJV: and Hebrew, THIS IS THE KING
INT: of the Jews This in letters Greek

Luke 23:41 DPro-NMS
GRK: ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ οὐδὲν
NAS: for our deeds; but this man has done
KJV: deeds: but this man hath done nothing
INT: we did we receive [this] man moreover nothing

Luke 23:47 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
NAS: Certainly this man
KJV: saying, Certainly this was a righteous
INT: the man this righteous was

Luke 23:51 DPro-NMS
GRK: οὗτος οὐκ ἦν
KJV: (The same had not
INT: he not was

Luke 23:52 DPro-NMS
GRK: οὗτος προσελθὼν τῷ
NAS: this man went to Pilate
KJV: This [man] went unto Pilate,
INT: he having gone

John 1:2 DPro-NMS
GRK: Οὗτος ἦν ἐν
KJV: The same was in
INT: He was in [the]

John 1:7 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἦλθεν εἰς
KJV: The same came for
INT: He came for

John 1:15 DPro-NMS
GRK: κέκραγεν λέγων οὗτος ἦν ὃν
NAS: out, saying, This was He of whom
KJV: cried, saying, This was he of whom
INT: cried out saying This was he of whom

John 1:30 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὑπὲρ
NAS: This is He on behalf of whom
KJV: This is he of
INT: He it is concerning

John 1:33 DPro-NMS
GRK: ἐπ' αὐτόν οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and remaining upon Him, this is the One who baptizes
KJV: on him, the same is he which baptizeth
INT: on him he it is who

John 1:34 DPro-NMS
GRK: μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and have testified that this is the Son
KJV: bare record that this is the Son
INT: have borne witness that this is the

John 1:41 DPro-NMS
GRK: εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν
KJV: He first findeth
INT: Finds he first the

John 2:20 DPro-NMS
GRK: ὁ ναὸς οὗτος καὶ σὺ
NAS: to build this temple,
KJV: years was this temple in building,
INT: the temple this and you

John 3:2 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἦλθεν πρὸς
NAS: this man came to Jesus by night
KJV: The same came to
INT: he came to

John 3:26 DPro-NMS
GRK: μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ
KJV: behold, the same baptizeth,
INT: have borne witness behold he baptizes and

John 4:29 DPro-NMS
GRK: ἐποίησα μήτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: that I [have] done; this is not the Christ,
KJV: is not this the Christ?
INT: I did can it be this is the

John 4:42 DPro-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς
NAS: and know that this One is indeed
KJV: know that this is indeed
INT: we know that this is truly

John 4:47 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἀκούσας ὅτι
KJV: When he heard that
INT: He having heard that

John 6:14 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς
NAS: they said, This is truly
INT: said This is truly

John 6:42 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς
NAS: They were saying, Is not this Jesus,
KJV: Is not this Jesus, the son
INT: were saying not this Is Jesus

John 6:46 DPro-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὗτος ἑώρακεν τὸν
KJV: is of God, he hath seen the Father.
INT: God he has seen the

John 6:50 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the bread which comes down
KJV: This is the bread
INT: This is the

John 6:52 DPro-NMS
GRK: Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι
NAS: How can this man give us [His] flesh
KJV: How can this man give us
INT: How is able he us to give

John 6:58 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the bread which
KJV: This is that bread
INT: This is the

John 6:60 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος τίς δύναται
NAS: [this] said, This is a difficult
KJV: [this], said, This is
INT: the word this who is able

John 6:71 DPro-NMS
GRK: Σίμωνος Ἰσκαριώτου οὗτος γὰρ ἔμελλεν
KJV: for he it was that should
INT: [son] of Simon Iscariot he indeed was about

John 7:15 DPro-NMS
GRK: λέγοντες Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν
NAS: How has this man become learned,
KJV: How knoweth this man letters, having
INT: saying How this one writings knows

John 7:18 DPro-NMS
GRK: πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν
KJV: that sent him, the same is true,
INT: having sent him he true is

John 7:25 DPro-NMS
GRK: Ἱεροσολυμιτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν
NAS: were saying, Is this not the man whom
KJV: Is not this he, whom they seek
INT: of Jerusalem not this Is he whom

John 7:26 DPro-NMS
GRK: ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: know that this is the Christ,
KJV: indeed that this is the very
INT: rule that this is the

John 7:31 DPro-NMS
GRK: ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν
NAS: than those which this man has, will He?
KJV: than these which this [man] hath done?
INT: will he do than this [man] did

John 7:35 DPro-NMS
GRK: ἑαυτούς Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι
NAS: Where does this man intend
KJV: Whither will he go, that
INT: themselves Where he is about to go

John 7:36 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν
NAS: What is this statement that He said,
KJV: is this that
INT: the word this which he said

John 7:40 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς
INT: said This is truly

John 7:41 DPro-NMS
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: were saying, This is the Christ.
KJV: Others said, This is the Christ.
INT: Others said This is the

John 7:49 DPro-NMS
GRK: ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ
NAS: But this crowd which does not know
KJV: But this people who
INT: the crowd this which not

John 9:2 DPro-NMS
GRK: τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ
NAS: who sinned, this man or his parents,
KJV: who did sin, this man, or his
INT: who sinned this [man] or the

John 9:3 DPro-NMS
GRK: Ἰησοῦς Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε
NAS: [It was] neither [that] this man sinned,
KJV: Neither hath this man sinned, nor
INT: Jesus Neither this [man] sinned nor

John 9:8 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: were saying, Is not this the one who used to sit
KJV: Is not this he that sat and
INT: said Not this is he who

John 9:9 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἄλλοι
NAS: were saying, This is he, [still] others
KJV: said, This is he:
INT: said He it is but others

John 9:16 DPro-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ
NAS: were saying, This man
KJV: of the Pharisees, This man is
INT: not is This from God

John 9:19 DPro-NMS
GRK: αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: them, saying, Is this your son,
KJV: saying, Is this your son,
INT: them saying This is the

John 9:20 DPro-NMS
GRK: Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: We know that this is our son,
KJV: We know that this is our
INT: We know that this is the

John 9:24 DPro-NMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος
NAS: we know that this man
KJV: know that this man is
INT: know that this man

John 9:33 DPro-NMS
GRK: μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ
NAS: If this man were not from God,
KJV: If this man were not
INT: not were this [man] from God

John 11:37 DPro-NMS
GRK: Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας
NAS: Could not this man,
KJV: Could not this man, which opened
INT: not Was able this [man] having opened

John 11:37 DPro-NMS
GRK: ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
NAS: not this man, who opened
KJV: that even this man should not
INT: that also this one not should have died

John 11:47 DPro-NMS
GRK: ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος
NAS: are we doing? For this man
KJV: do we? for this man doeth
INT: do we for this man

John 12:34 DPro-NMS
GRK: τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς
NAS: up'? Who is this Son
KJV: who is this Son of man?
INT: Who is this Son

John 15:5 DPro-NMS
GRK: ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν
KJV: in him, the same bringeth forth much
INT: in him he bears fruit

John 18:30 DPro-NMS
GRK: μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν
NAS: to him, If this Man were not an evildoer,
KJV: unto him, If he were not
INT: not were he an evildoer make

John 21:21 DPro-NMS
GRK: Ἰησοῦ Κύριε οὗτος δὲ τί
INT: to Jesus Lord this man also what about

John 21:23 DPro-NMS
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος
NAS: Therefore this saying went
KJV: Then went this saying abroad
INT: Went out Therefore this the saying

John 21:24 DPro-NMS
GRK: Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the disciple who is testifying
KJV: This is the disciple
INT: This is the

Acts 1:11 DPro-NMS
GRK: τὸν οὐρανόν οὗτος ὁ Ἰησοῦς
NAS: into the sky? This Jesus,
KJV: into heaven? this same Jesus, which
INT: heaven This Jesus

Acts 1:18 DPro-NMS
GRK: Οὗτος μὲν οὖν
NAS: (Now this man acquired a field
KJV: Now this man purchased a field
INT: This [man] indeed then

Acts 4:9 DPro-NMS
GRK: ἐν τίνι οὗτος σέσωται
NAS: as to how this man has been made well,
KJV: by what means he is made whole;
INT: by what he has been cured

Acts 4:10 DPro-NMS
GRK: ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον
INT: by him this [man] stands before

Acts 4:11 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὁ
KJV: This is the stone
INT: This is the

Acts 6:13 DPro-NMS
GRK: Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται
NAS: who said, This man
KJV: words against this holy place,
INT: the man this not does cease

Acts 6:14 DPro-NMS
GRK: ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν
NAS: him say that this Nazarene,
KJV: shall destroy this place,
INT: of Nazareth this will destroy the

Acts 7:19 DPro-NMS
GRK: οὗτος κατασοφισάμενος τὸ
KJV: The same dealt subtilly with our
INT: He having dealt treacherously with the

Acts 7:36 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς
NAS: This man led them out, performing
KJV: He brought them
INT: This one led out them

Acts 7:37 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the Moses who said
KJV: This is that Moses,
INT: This is the

Acts 7:38 DPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the one who was in the congregation
KJV: This is he, that was
INT: This is the [one]

Acts 7:40 DPro-NMS
GRK: γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὃς ἐξήγαγεν
NAS: WILL GO BEFORE US; FOR THIS MOSES
KJV: us: for [as for] this Moses, which
INT: as for Moses this who brought out

Acts 8:10 DPro-NMS
GRK: μεγάλου λέγοντες Οὗτός ἐστιν ἡ
NAS: to him, saying, This man is what is called
KJV: saying, This man is
INT: great saying This one is the

Acts 9:15 DPro-NMS
GRK: ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι
KJV: Go thy way: for he is a chosen
INT: is to me this [man] to carry

Acts 9:20 DPro-NMS
GRK: Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
KJV: the synagogues, that he is the Son
INT: Jesus that he is the

Acts 9:21 DPro-NMS
GRK: ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and were saying, Is this not he who in Jerusalem
KJV: not this he that destroyed
INT: said Not this is the [one]

Acts 9:22 DPro-NMS
GRK: συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: by proving that this [Jesus] is the Christ.
KJV: proving that this is very Christ.
INT: proving that this is the

Acts 10:6 DPro-NMS
GRK: οὗτος ξενίζεται παρά
KJV: He lodgeth with
INT: He lodges with

Acts 10:6 DPro-NMS
GRK: παρὰ θάλασσαν οὗτος λαλήσει σοι
KJV: by the sea side: he shall tell thee
INT: by [the] sea he shall tell you

Acts 10:32 DPro-NMS
GRK: ἐπικαλεῖται Πέτρος οὗτος ξενίζεται ἐν
KJV: surname is Peter; he is lodged in
INT: is called Peter he lodges in

Acts 10:36 DPro-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν πάντων
KJV: Jesus Christ: (he is Lord
INT: Jesus Christ he is of all

Acts 10:42 DPro-NMS
GRK: διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: and solemnly to testify that this is the One who has been appointed
INT: to testify fully that he it is who

Acts 13:7 DPro-NMS
GRK: ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν
NAS: of intelligence. This man summoned
KJV: a prudent man; who called for Barnabas
INT: man an intelligent He having called to [him] Barnabas

Acts 14:9 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἤκουσεν τοῦ
NAS: This man was listening to Paul
KJV: The same heard Paul
INT: This [man] heard

Acts 17:3 DPro-NMS
GRK: καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: from the dead, and [saying], This Jesus
KJV: and that this Jesus, whom
INT: and that this is the

Acts 17:18 DPro-NMS
GRK: ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν οἱ
NAS: What would this idle babbler
KJV: What will this babbler say?
INT: of the babbler this to say Others

Acts 17:24 DPro-NMS
GRK: ἐν αὐτῷ οὗτος οὐρανοῦ καὶ
KJV: therein, seeing that he is
INT: in it he of heaven and

Acts 18:13 DPro-NMS
GRK: νόμον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀνθρώπους
NAS: saying, This man persuades men
KJV: Saying, This [fellow] persuadeth men
INT: law persuades this [man] men

Acts 18:25 DPro-NMS
GRK: οὗτος ἦν κατηχημένος
NAS: This man had been instructed
KJV: This man was instructed in
INT: He was instructed in

Acts 18:26 DPro-NMS
GRK: οὗτός τε ἤρξατο
KJV: And he began to speak boldly
INT: he moreover began

Acts 19:26 DPro-NMS
GRK: ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν
NAS: all of Asia, this Paul has persuaded
KJV: Asia, this Paul
INT: which Paul this having persuaded turned away

Acts 21:28 DPro-NMS
GRK: Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: come to our aid! This is the man
KJV: of Israel, help: This is the man,
INT: Israelites help this is the

Acts 22:26 DPro-NMS
GRK: γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν
NAS: to do? For this man
KJV: thou doest: for this man is
INT: indeed man this a Roman is

Acts 26:31 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος
NAS: saying, This man
KJV: saying, This man doeth
INT: the man this

Acts 26:32 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ
NAS: said to Festus, This man might
KJV: Agrippa unto Festus, This man might
INT: the man this if not

Acts 28:4 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα
NAS: Undoubtedly this man
KJV: themselves, No doubt this man is
INT: the man this whom having been saved

Romans 4:9 DPro-NMS
GRK: μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν
NAS: Is this blessing then
KJV: [Cometh] this blessedness then
INT: blessing Therefore this on the

Romans 8:9 DPro-NMS
GRK: οὐκ ἔχει οὗτος οὐκ ἔστιν
KJV: the Spirit of Christ, he is none
INT: not has he not is

Romans 9:9 DPro-NMS
GRK: ὁ λόγος οὗτος Κατὰ τὸν
NAS: For this is the word of promise:
KJV: For this [is] the word of promise,
INT: the word [is] this According to the

1 Corinthians 7:13 DPro-NMS
GRK: ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν
INT: unbelieving and he consents to dwell

1 Corinthians 8:3 DPro-NMS
GRK: τὸν θεόν οὗτος ἔγνωσται ὑπ'
KJV: love God, the same is known of
INT: God he is known by

Hebrews 3:3 DPro-NMS
GRK: πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ
KJV: For this [man] was counted worthy
INT: more indeed he glory than

Hebrews 7:1 DPro-NMS
GRK: Οὗτος γὰρ ὁ
NAS: For this Melchizedek, king
KJV: For this Melchisedec, king
INT: this indeed

Hebrews 7:4 DPro-NMS
GRK: δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ καὶ
NAS: how great this man was to whom
KJV: how great this man [was], unto whom
INT: moreover how great this [one was] to whom even

Hebrews 10:12 DPro-NMS
GRK: οὗτος δὲ μίαν
INT: this moreover one

James 1:23 DPro-NMS
GRK: οὐ ποιητής οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ
KJV: not a doer, he is like unto a man
INT: not a doer this one is like to a man

James 1:25 DPro-NMS
GRK: ποιητὴς ἔργου οὗτος μακάριος ἐν
NAS: doer, this man will be blessed
KJV: and continueth [therein], he being not
INT: a doer of [the] work this one blessed in

James 3:2 DPro-NMS
GRK: οὐ πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ
KJV: in word, the same [is] a perfect man,
INT: not stumble this one [is] a perfect man

1 Peter 2:7 DPro-NMS
GRK: οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς
NAS: REJECTED, THIS BECAME
KJV: disallowed, the same is made
INT: those building this became into

2 Peter 1:17 DPro-NMS
GRK: ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν εἰς
NAS: Glory, This is My beloved
KJV: the excellent glory, This is my
INT: beloved of me this is in

1 John 2:22 DPro-NMS
GRK: ὁ χριστός οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: is the Christ? This is the antichrist,
KJV: is the Christ? He is antichrist,
INT: the Christ He is the

1 John 5:6 DPro-NMS
GRK: Οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: This is the One who came by water
KJV: This is he that came
INT: This is the [one]

1 John 5:20 DPro-NMS
GRK: Ἰησοῦ Χριστῷ οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: Jesus Christ. This is the true God
KJV: Jesus Christ. This is the true
INT: Jesus Christ He is the

2 John 1:7 DPro-NMS
GRK: ἐν σαρκί οὗτός ἐστιν ὁ
NAS: in the flesh. This is the deceiver
KJV: in the flesh. This is a deceiver
INT: in flesh this is the

2 John 1:9 DPro-NMS
GRK: τῇ διδαχῇ οὗτος καὶ τὸν
KJV: the doctrine of Christ, he hath both
INT: the teaching this [one] both the

Revelation 20:14 DPro-NMS
GRK: τοῦ πυρός οὗτος ὁ θάνατος
NAS: of fire. This is the second
KJV: the lake of fire. This is the second
INT: of fire This the death

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page