ταύτας
Englishman's Concordance
ταύτας (tautas) — 9 Occurrences

Matthew 13:53 DPro-AFP
GRK: τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν
NAS: had finished these parables,
INT: the parables these he withdrew from there

Mark 13:2 DPro-AFP
GRK: αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας
NAS: to him, Do you see these great
INT: to him See you these great

Luke 1:24 DPro-AFP
GRK: Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας
NAS: After these days Elizabeth
INT: after moreover these days

Acts 1:5 DPro-AFP
GRK: μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας
INT: after many these days

Acts 3:24 DPro-AFP
GRK: τὰς ἡμέρας ταύτας
NAS: also announced these days.
INT: the days these

Acts 21:15 DPro-AFP
GRK: τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν
NAS: After these days we got ready
INT: the days these having packed the baggage we went up

2 Corinthians 7:1 DPro-AFP
GRK: ταύτας οὖν ἔχοντες
NAS: having these promises,
INT: These Therefore having

Hebrews 9:23 DPro-AFP
GRK: θυσίαις παρὰ ταύτας
INT: sacrifices than these

Revelation 16:9 DPro-AFP
GRK: τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ
NAS: over these plagues,
INT: the plagues these and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page