οὗτοι
Englishman's Concordance
οὗτοι (houtoi) — 75 Occurrences

Matthew 4:3 DPro-NMP
GRK: οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
NAS: command that these stones
KJV: command that these stones be made
INT: the stones these loaves of bread might become

Matthew 13:38 DPro-NMP
GRK: καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: seed, these are the sons
KJV: seed are the children
INT: [the] good seed these are the

Matthew 20:12 DPro-NMP
GRK: λέγοντες Οὗτοι οἱ ἔσχατοι
NAS: saying, 'These last men have worked
KJV: Saying, These last have wrought
INT: saying These the last

Matthew 20:21 DPro-NMP
GRK: ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο
NAS: that in Your kingdom these two
KJV: Grant that these my two
INT: that might sit these two

Matthew 21:16 DPro-NMP
GRK: Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν ὁ
NAS: what these [children] are saying?
KJV: Hearest thou what these say? And
INT: Hear you what these say

Matthew 25:46 DPro-NMP
GRK: καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν
NAS: These will go away into eternal
KJV: And these shall go away into
INT: And will go away these into punishment

Matthew 26:62 DPro-NMP
GRK: ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness against
INT: answer you What these you do witness against

Mark 4:15 DPro-NMP
GRK: οὗτοι δέ εἰσιν
NAS: These are the ones who are beside
KJV: And these are they by
INT: these moreover are

Mark 4:16 DPro-NMP
GRK: καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως
NAS: In a similar way these are the ones on whom seed was sown
KJV: And these are they likewise
INT: And these are likewise

Mark 4:18 DPro-NMP
GRK: ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: the thorns; these are the ones who have heard
KJV: And these are they which are
INT: thorns are sown these are the [ones]

Mark 12:40 DPro-NMP
GRK: μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι λήμψονται περισσότερον
NAS: prayers; these will receive
KJV: prayers: these shall receive
INT: at great length pray These will receive greater

Mark 14:60 DPro-NMP
GRK: οὐδέν τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν
NAS: What is it that these men are testifying against
KJV: what [is it which] these witness
INT: nothing What [is it] these you testify against

Luke 8:13 DPro-NMP
GRK: λόγον καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ
NAS: the word with joy; and these have no
KJV: joy; and these have no
INT: word and these a root not

Luke 8:14 DPro-NMP
GRK: ἀκάνθας πεσόν οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: the thorns, these are the ones who have heard,
KJV: are they, which, when they have heard,
INT: thorns has fallen these are they who

Luke 8:15 DPro-NMP
GRK: καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες
NAS: soil, these are the ones who
KJV: ground are they, which in
INT: good soil these are they who

Luke 8:21 DPro-NMP
GRK: ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: and My brothers are these who hear
KJV: brethren are these which hear
INT: brothers of me those are who

Luke 13:2 DPro-NMP
GRK: οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ
NAS: to them, Do you suppose that these Galileans
KJV: Suppose ye that these Galilaeans were
INT: Galileans these sinners beyond

Luke 19:40 DPro-NMP
GRK: ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν οἱ
NAS: you, if these become silent,
KJV: if these should hold their peace,
INT: to you if these should be silent the

Luke 20:47 DPro-NMP
GRK: μακρὰ προσεύχονται οὗτοι λήμψονται περισσότερον
NAS: prayers. These will receive
KJV: prayers: the same shall receive
INT: at great length pray These will receive more abundant

Luke 21:4 DPro-NMP
GRK: πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ
KJV: For all these have of their
INT: all indeed these out of that which

Luke 24:17 DPro-NMP
GRK: οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε
NAS: to them, What are these words
KJV: manner of communications [are] these that
INT: words [are] these which you exchange

Luke 24:44 DPro-NMP
GRK: πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ λόγοι
NAS: He said to them, These are My words
KJV: unto them, These [are] the words
INT: unto to them These [are] the words

John 6:5 DPro-NMP
GRK: ἵνα φάγωσιν οὗτοι
NAS: bread, so that these may eat?
KJV: bread, that these may eat?
INT: that might eat these

John 12:21 DPro-NMP
GRK: οὗτοι οὖν προσῆλθον
NAS: these then came
KJV: The same came therefore
INT: these therefore came

John 17:25 DPro-NMP
GRK: ἔγνων καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι
NAS: I have known You; and these have known
KJV: thee, and these have known that
INT: knew and these knew that

John 18:21 DPro-NMP
GRK: αὐτοῖς ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ
KJV: unto them: behold, they know what
INT: to them Behold they know what

Acts 1:14 DPro-NMP
GRK: οὗτοι πάντες ἦσαν
NAS: These all with one mind
KJV: These all continued
INT: These all were

Acts 2:7 DPro-NMP
GRK: ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: are not all these who are speaking
KJV: not all these which speak
INT: you see all these are who

Acts 2:15 DPro-NMP
GRK: ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν ἔστιν
NAS: For these men are not drunk,
KJV: For these are not
INT: you take it these are drunkards it is

Acts 11:12 DPro-NMP
GRK: ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ εἰσήλθομεν
NAS: misgivings. These six
KJV: doubting. Moreover these six brethren
INT: six brothers these and we entered

Acts 16:17 DPro-NMP
GRK: ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
KJV: and cried, saying, These men are
INT: cried saying These men

Acts 16:20 DPro-NMP
GRK: στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
NAS: they said, These men
KJV: saying, These men,
INT: magistrates said These men

Acts 17:6 DPro-NMP
GRK: οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε
NAS: shouting, These men who have upset
KJV: These that have turned
INT: habitable world have set in confusion these also here

Acts 17:7 DPro-NMP
GRK: Ἰάσων καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι
KJV: hath received: and these all do
INT: Jason and these all contrary to

Acts 17:11 DPro-NMP
GRK: οὗτοι δὲ ἦσαν
NAS: Now these were more noble-minded
KJV: These were more noble
INT: these moreover were

Acts 20:5 DPro-NMP
GRK: οὗτοι δὲ προελθόντες
NAS: But these had gone on ahead
KJV: These going before tarried
INT: These also having gone before

Acts 24:15 DPro-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν
NAS: which these men cherish
KJV: God, which they themselves also
INT: also they themselves receive [that] a resurrection

Acts 24:20 DPro-NMP
GRK: ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί
NAS: Or else let these men themselves tell
KJV: let these same [here] say, if
INT: or themselves same let them say any

Acts 25:11 DPro-NMP
GRK: ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου
NAS: of those things is [true] of which these men accuse
KJV: of these things whereof these accuse
INT: there is of which they accuse me

Acts 27:31 DPro-NMP
GRK: Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν
NAS: Unless these men remain
KJV: to the soldiers, Except these abide in
INT: if not these abide in

Romans 2:14 DPro-NMP
GRK: νόμου ποιῶσιν οὗτοι νόμον μὴ
NAS: the things of the Law, these, not having
KJV: contained in the law, these, having
INT: law practice these law not

Romans 8:14 DPro-NMP
GRK: θεοῦ ἄγονται οὗτοι υἱοὶ θεοῦ
NAS: of God, these are sons
KJV: of God, they are
INT: of God are led these sons of God

Romans 9:6 DPro-NMP
GRK: ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ
INT: of Israel those [are] Israel

Romans 11:24 DPro-NMP
GRK: πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ
NAS: more will these who
KJV: more shall these, which be the natural
INT: how much more these who according to

Romans 11:31 DPro-NMP
GRK: οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν
NAS: so these also now
KJV: Even so have these also now
INT: so also these now were disobedient

1 Corinthians 16:17 DPro-NMP
GRK: ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν
KJV: on your part they have supplied.
INT: your deficiency these filled up

Galatians 3:7 DPro-NMP
GRK: ἐκ πίστεως οὗτοι υἱοί εἰσιν
NAS: who are of faith who are sons
KJV: faith, the same are
INT: of faith [are] these sons are

Galatians 6:12 DPro-NMP
GRK: ἐν σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς
KJV: in the flesh, they constrain you
INT: in [the] flesh these compel you

Colossians 4:11 DPro-NMP
GRK: ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ
NAS: Justus; these are the only
KJV: the circumcision. These only
INT: of [the] circumcision these only fellow workers

1 Timothy 3:10 DPro-NMP
GRK: καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν
NAS: These men must also first
KJV: And let these also first
INT: also these moreover let them be proved

2 Timothy 3:8 DPro-NMP
GRK: οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ
NAS: Moses, so these [men] also oppose
KJV: so do these also resist
INT: thus also these oppose the

Hebrews 11:13 DPro-NMP
GRK: πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες μὴ
NAS: All these died in faith,
KJV: These all died
INT: faith died these all not

Hebrews 11:39 DPro-NMP
GRK: Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες
NAS: And all these, having gained approval
KJV: And these all,
INT: And these all having been commended

2 Peter 2:12 DPro-NMP
GRK: οὗτοι δέ ὡς
NAS: But these, like unreasoning
KJV: But these, as natural
INT: these moreover as

2 Peter 2:17 DPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν πηγαὶ
NAS: These are springs without water
KJV: These are wells
INT: These are fountains

1 John 5:7 DPro-NMP
GRK: Πνεῦμα καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς
KJV: Ghost: and these three are
INT: Spirit and these three

Jude 1:8 DPro-NMP
GRK: μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα
NAS: in the same way these men, also
KJV: also these [filthy] dreamers
INT: yet also these dreamers [the] flesh

Jude 1:10 DPro-NMP
GRK: Οὗτοι δὲ ὅσα
NAS: But these men revile the things which
KJV: But these speak evil
INT: these moreover whatever things

Jude 1:12 DPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: These are the men who are hidden reefs
KJV: These are spots
INT: These are the ones

Jude 1:16 DPro-NMP
GRK: Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί
NAS: These are grumblers, finding fault,
KJV: These are murmurers,
INT: These are murmurers

Jude 1:19 DPro-NMP
GRK: Οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: These are the ones who cause divisions,
KJV: These be they who separate
INT: These are they who

Revelation 7:13 DPro-NMP
GRK: λέγων μοι Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι
NAS: saying to me, These who are clothed
KJV: What are these which are arrayed in
INT: saying to me These who are clothed with

Revelation 7:14 DPro-NMP
GRK: εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ
NAS: And he said to me, These are the ones who come
KJV: to me, These are they
INT: he said to me These are they who

Revelation 11:4 DPro-NMP
GRK: Οὗτοί εἰσιν αἱ
NAS: These are the two olive trees
KJV: These are the two
INT: These are the

Revelation 11:6 DPro-NMP
GRK: οὗτοι ἔχουσιν τὴν
NAS: These have the power
KJV: These have power
INT: These have the

Revelation 11:10 DPro-NMP
GRK: ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο
NAS: because these two
KJV: because these two
INT: to one another because these the two

Revelation 14:4 DPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἳ
NAS: These are the ones who have not been defiled
KJV: These are they which
INT: These are they who

Revelation 14:4 DPro-NMP
GRK: γάρ εἰσιν οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες
NAS: chaste. These [are] the ones who follow
KJV: they are virgins. These are they which
INT: indeed they are these they who follow

Revelation 14:4 DPro-NMP
GRK: ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ
NAS: He goes. These have been purchased
KJV: he goeth. These were redeemed
INT: anyhow he may go These were purchased from among

Revelation 17:13 DPro-NMP
GRK: οὗτοι μίαν γνώμην
NAS: These have one
KJV: These have one
INT: These one mind

Revelation 17:14 DPro-NMP
GRK: οὗτοι μετὰ τοῦ
NAS: These will wage war against
KJV: These shall make war with
INT: These with the

Revelation 17:16 DPro-NMP
GRK: τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσιν τὴν
NAS: and the beast, these will hate
KJV: the beast, these shall hate
INT: the beast these will hate the

Revelation 19:9 DPro-NMP
GRK: λέγει μοι Οὗτοι οἱ λόγοι
NAS: And he said to me, These are true
KJV: he saith unto me, These are the true
INT: he says to me These the words

Revelation 21:5 DPro-NMP
GRK: Γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι
NAS: Write, for these words
KJV: Write: for these words are
INT: Write because these the words

Revelation 22:6 DPro-NMP
GRK: εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι
NAS: And he said to me, These words
KJV: unto me, These sayings
INT: he said to me These words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page