τοῦτ'
Englishman's Concordance
τοῦτ' (tout') — 17 Occurrences

Matthew 27:46 DPro-NNS
GRK: λεμὰ σαβαχθανι τοῦτ' ἔστιν Θεέ
INT: lama sabachthani that is God

Mark 7:2 DPro-NNS
GRK: κοιναῖς χερσίν τοῦτ' ἔστιν ἀνίπτοις
INT: with defiled hands that is unwashed

Acts 1:19 DPro-NNS
GRK: αὐτῶν Ἁκελδαμάχ τοῦτ' ἔστιν Χωρίον
INT: of them Akeldama that is field

Acts 19:4 DPro-NNS
GRK: ἵνα πιστεύσωσιν τοῦτ' ἔστιν εἰς
INT: that they should believe that is on

Romans 7:18 DPro-NNS
GRK: ἐν ἐμοί τοῦτ' ἔστιν ἐν
INT: in me this is in

Romans 9:8 DPro-NNS
GRK: τοῦτ' ἔστιν οὐ
INT: that is not

Romans 10:6 DPro-NNS
GRK: τὸν οὐρανόν τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν
INT: heaven that is Christ

Romans 10:7 DPro-NNS
GRK: τὴν ἄβυσσον τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν
INT: the abyss That is Christ

Romans 10:8 DPro-NNS
GRK: καρδίᾳ σου τοῦτ' ἔστιν τὸ
INT: heart of you that is the

Philemon 1:12 DPro-NNS
GRK: σοι αὐτόν τοῦτ' ἔστιν τὰ
INT: to you in person that is

Hebrews 2:14 DPro-NNS
GRK: τοῦ θανάτου τοῦτ' ἔστιν τὸν
INT: of death that is the

Hebrews 7:5 DPro-NNS
GRK: τὸν νόμον τοῦτ' ἔστιν τοὺς
INT: the law this is from the

Hebrews 9:11 DPro-NNS
GRK: οὐ χειροποιήτου τοῦτ' ἔστιν οὐ
NAS: not made with hands, that is to say, not of this creation;
INT: not made by hand that is not

Hebrews 10:20 DPro-NNS
GRK: τοῦ καταπετάσματος τοῦτ' ἔστιν τῆς
INT: the veil that is the

Hebrews 11:16 DPro-NNS
GRK: κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου
INT: a better they stretch forward to this is a heavenly

Hebrews 13:15 DPro-NNS
GRK: τῷ θεῷ τοῦτ' ἔστιν καρπὸν
INT: to God that is fruit

1 Peter 3:20 DPro-NNS
GRK: ἣν ὀλίγοι τοῦτ' ἔστιν ὀκτὼ
INT: which few that is eight

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page