αὕτη
Englishman's Concordance
αὕτη (hautē) — 73 Occurrences

Matthew 9:26 DPro-NFS
GRK: ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην
NAS: This news spread
KJV: And the fame hereof went abroad into
INT: the report this into all

Matthew 13:54 DPro-NFS
GRK: ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ
INT: the wisdom this and the

Matthew 21:42 DPro-NFS
GRK: Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
NAS: CORNER [stone]; THIS CAME
KJV: of the corner: this is
INT: [the] Lord was this and it is

Matthew 22:20 DPro-NFS
GRK: ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
NAS: likeness and inscription is this?
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and whose

Matthew 22:38 DPro-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is the great and foremost
KJV: This is the first
INT: This is the

Matthew 24:34 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, This generation
INT: the generation this until anyhow

Matthew 26:8 DPro-NFS
GRK: ἡ ἀπώλεια αὕτη
NAS: [this], and said, Why this waste?
KJV: To what purpose [is] this waste?
INT: the waste this

Matthew 26:12 DPro-NFS
GRK: βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον
KJV: For in that she hath poured this
INT: in pouring indeed this [woman] the perfume

Matthew 26:13 PPro-NFS
GRK: ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον
INT: that which did this [woman] for a memorial

Mark 8:12 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον
NAS: Why does this generation
KJV: Why doth this generation seek after
INT: the generation this seeks a sign

Mark 12:11 DPro-NFS
GRK: Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
NAS: THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: This was the Lord's
INT: Lord was this and it is

Mark 12:16 DPro-NFS
GRK: ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ
NAS: and inscription is this? And they said
KJV: unto them, Whose [is] this image and
INT: the likeness this and the

Mark 12:31 PPro-NFS
GRK: δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν
KJV: [is] like, [namely] this, Thou shalt love
INT: [the] second this You will love the

Mark 12:43 DPro-NFS
GRK: ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ
NAS: I say to you, this poor
KJV: unto you, That this poor widow
INT: the widow this poor

Mark 12:44 PPro-NFS
GRK: αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ
KJV: abundance; but she of her
INT: to them cast [in] her however out of

Mark 13:30 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, that this generation shall
INT: the generation this until that

Mark 14:4 DPro-NFS
GRK: ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου
NAS: Why has this perfume
KJV: Why was this waste of the ointment
INT: the waste this of the ointment

Mark 14:9 PPro-NFS
GRK: ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς
KJV: that she hath done
INT: what has done this [woman] will be spoken of for

Luke 2:2 DPro-NFS
GRK: αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη
NAS: This was the first census
KJV: ([And] this taxing was
INT: this census first

Luke 2:36 PPro-NFS
GRK: φυλῆς Ἀσήρ αὕτη προβεβηκυῖα ἐν
KJV: of Aser: she was of a great
INT: [the] tribe of Asher she was advanced in

Luke 4:21 DPro-NFS
GRK: ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς
NAS: to them, Today this Scripture
KJV: day is this scripture fulfilled
INT: the Scripture this in the

Luke 7:44 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖς
INT: not you gave of her moreover

Luke 7:45 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ ἀφ'
KJV: kiss: but this woman since the time
INT: not you gave herself moreover from

Luke 7:46 PPro-NFS
GRK: οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρῳ
KJV: but this woman hath anointed
INT: not you did anoint herself moreover with ointment

Luke 8:9 DPro-NFS
GRK: αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἡ
NAS: Him as to what this parable
KJV: What might this parable be?
INT: of him What this means the

Luke 8:11 DPro-NFS
GRK: ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή
NAS: the parable is this: the seed
KJV: the parable is this: The seed is
INT: is moreover this the parable

Luke 11:29 DPro-NFS
GRK: Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά
NAS: to say, This generation
KJV: he began to say, This is an evil
INT: the generation this generation an evil

Luke 21:3 DPro-NFS
GRK: ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ
NAS: Truly I say to you, this poor widow
KJV: unto you, that this poor widow
INT: the widow this poor

Luke 21:4 PPro-NFS
GRK: τὰ δῶρα αὕτη δὲ ἐκ
KJV: of God: but she of her
INT: the gifts of her however out of

Luke 21:32 DPro-NFS
GRK: ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν
NAS: I say to you, this generation
KJV: unto you, This generation shall
INT: the generation this until anyhow

Luke 22:53 DPro-NFS
GRK: ἐμέ ἀλλ' αὕτη ἐστὶν ὑμῶν
NAS: hands on Me; but this hour
KJV: me: but this is your
INT: me but this is of you

John 1:19 DPro-NFS
GRK: Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is the testimony of John,
KJV: [him].And this is the record
INT: And this is the

John 3:19 DPro-NFS
GRK: αὕτη δέ ἐστιν
NAS: This is the judgment, that the Light
KJV: And this is the condemnation,
INT: this moreover is

John 3:29 DPro-NFS
GRK: τοῦ νυμφίου αὕτη οὖν ἡ
NAS: voice. So this joy of mine
KJV: of the bridegroom's voice: this my joy
INT: of the bridegroom this then the

John 8:4 DPro-NFS
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε αὕτη ἡ γυνὴ
NAS: to Him, Teacher, this woman
KJV: unto him, Master, this woman was taken
INT: to him Teacher this woman

John 11:4 DPro-NFS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Αὕτη ἡ ἀσθένεια
NAS: [this], He said, This sickness
KJV: [that], he said, This sickness
INT: Jesus said This sickness

John 12:30 DPro-NFS
GRK: ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ
NAS: and said, This voice
KJV: and said, This voice came
INT: the voice this has come but

John 15:12 DPro-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is My commandment, that you love
KJV: This is my
INT: This is

John 17:3 DPro-NFS
GRK: αὕτη δέ ἐστιν
NAS: This is eternal life,
KJV: And this is life
INT: this moreover is

Acts 5:38 DPro-NFS
GRK: ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ
INT: the plan these or the

Acts 8:26 DPro-NFS
GRK: εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος
NAS: to Gaza. (This is a desert
KJV: unto Gaza, which is desert.
INT: to Gaza the same is desert

Acts 8:32 DPro-NFS
GRK: ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη Ὡς πρόβατον
NAS: he was reading was this: HE WAS LED
KJV: he read was this, He was led as
INT: he was reading was this As a sheep

Acts 9:36 PPro-NFS
GRK: λέγεται Δορκάς αὕτη ἦν πλήρης
KJV: is called Dorcas: this woman was full
INT: is called Dorcas She was full of

Acts 16:17 DPro-NFS
GRK: αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ
NAS: out, saying, These men
KJV: The same followed Paul
INT: She having followed

Acts 17:19 DPro-NFS
GRK: ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ
NAS: we know what this new teaching
KJV: we know what this new doctrine,
INT: the new this which by

Acts 21:11 DPro-NFS
GRK: ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν
NAS: who owns this belt and deliver
KJV: that owneth this girdle, and
INT: the belt this thus will bind

Romans 7:10 DPro-NFS
GRK: εἰς ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον
NAS: and this commandment,
INT: to life this [to be] to death

Romans 11:27 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ
NAS: THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN
KJV: For this [is] my covenant
INT: And this [is] to them the

1 Corinthians 7:12 PPro-NFS
GRK: ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν
INT: an unbelieving and she consents to dwell

1 Corinthians 8:9 DPro-NFS
GRK: ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται
NAS: But take care that this liberty
KJV: by any means this liberty
INT: right of you this an occasion of stumbling become

1 Corinthians 9:3 DPro-NFS
GRK: ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη
NAS: to those who examine me is this:
KJV: me is this,
INT: who examine is this

2 Corinthians 1:12 DPro-NFS
GRK: καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν τὸ
NAS: For our proud confidence is this: the testimony
KJV: is this, the testimony
INT: [the] boasting of us this is the

2 Corinthians 2:6 DPro-NFS
GRK: ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ
NAS: for such a one is this punishment
KJV: to such a man [is] this punishment,
INT: [is] the punishment this which [is] by

2 Corinthians 11:10 DPro-NFS
GRK: ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται
NAS: of Christ is in me, this boasting
KJV: shall stop me of this boasting in
INT: the boasting this not will be sealed up

Ephesians 3:8 DPro-NFS
GRK: ἡ χάρις αὕτη τοῖς ἔθνεσιν
NAS: of all saints, this grace was given,
KJV: saints, is this grace given,
INT: the grace this the Gentiles

Titus 1:13 DPro-NFS
GRK: ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής
NAS: This testimony is true.
KJV: This witness is
INT: the testimony this is true

Hebrews 8:10 DPro-NFS
GRK: ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη
NAS: FOR THIS IS THE COVENANT
KJV: For this [is] the covenant that
INT: Because this [is] the covenant

Hebrews 10:16 DPro-NFS
GRK: Αὕτη ἡ διαθήκη
NAS: THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE
KJV: This [is] the covenant that
INT: This [is] the covenant

James 1:27 DPro-NFS
GRK: καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν ἐπισκέπτεσθαι
NAS: and Father is this: to visit
KJV: is this, To visit
INT: and [the] Father this is to visit

James 3:15 DPro-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία
NAS: This wisdom
KJV: This wisdom descendeth
INT: Not is this the wisdom

1 John 1:5 DPro-NFS
GRK: Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία
NAS: This is the message we have heard
KJV: This then is
INT: And is this the message

1 John 2:25 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is the promise which
KJV: And this is the promise
INT: And this is the

1 John 3:11 DPro-NFS
GRK: ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: For this is the message which
KJV: For this is the message
INT: For this is the

1 John 3:23 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is His commandment,
KJV: And this is his
INT: And this is the

1 John 5:3 DPro-NFS
GRK: αὕτη γάρ ἐστιν
NAS: For this is the love of God,
KJV: For this is the love
INT: this indeed is

1 John 5:4 DPro-NFS
GRK: κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: the world; and this is the victory
KJV: the world: and this is the victory
INT: world and this is the

1 John 5:9 DPro-NFS
GRK: ἐστίν ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: of God is this, that He has testified
KJV: greater: for this is the witness
INT: is Because this is the

1 John 5:11 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: And the testimony is this, that God
KJV: And this is the record,
INT: And this is the

1 John 5:11 DPro-NFS
GRK: ἡμῖν καὶ αὕτη ἡ ζωὴ
NAS: life, and this life
KJV: life, and this life is
INT: to us and this the life

1 John 5:14 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: This is the confidence which
KJV: And this is the confidence
INT: And this is the

2 John 1:6 DPro-NFS
GRK: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
NAS: And this is love, that we walk
KJV: And this is love,
INT: And this is

2 John 1:6 DPro-NFS
GRK: ἐντολὰς αὐτοῦ αὕτη ἡ ἐντολή
NAS: to His commandments. This is the commandment,
KJV: commandments. This is
INT: commandments of him This the commandment

Revelation 20:5 DPro-NFS
GRK: χίλια ἔτη αὕτη ἡ ἀνάστασις
NAS: were completed. This is the first
KJV: were finished. This [is] the first
INT: thousand years This [is] the resurrection

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page