Matthew 6:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]πάντα
panta
AllAdj-ANP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
1484 [e]ἔθνη
ethnē
GentilesN-NNP
1934 [e]ἐπιζητοῦσιν·
epizētousin
seek after;V-PIA-3P
1492 [e]οἶδεν
oiden
knowsV-RIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
FatherN-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3770 [e]οὐράνιος
ouranios
HeavenlyAdj-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
5535 [e]χρῄζετε
chrēzete
you have needV-PIA-2P
3778 [e]τούτων
toutōn
of themDPro-GNP
537 [e]ἁπάντων.
hapantōn
all.Adj-GNPGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Nestle 1904
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· ο ἴδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων

Matthew 6:32 Hebrew Bible
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃

Matthew 6:32 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ ܗܘ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܝܕܥ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the Gentiles eagerly seek all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.

King James Bible
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

Holman Christian Standard Bible
For the idolaters eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them.
Treasury of Scripture Knowledge

after.

Matthew 5:46,47 For if you love them which love you, what reward have you? do not …

Matthew 20:25,26 But Jesus called them to him, and said, You know that the princes …

Psalm 17:14 From men which are your hand, O LORD, from men of the world, which …

Luke 12:30 For all these things do the nations of the world seek after: and …

Ephesians 4:17 This I say therefore, and testify in the Lord, that you from now …

1 Thessalonians 4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:

for your.

Matthew 6:8 Be not you therefore like to them: for your Father knows what things …

Psalm 103:13 Like as a father pities his children, so the LORD pities them that fear him.

Luke 11:11-13 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he …

Luke 12:30 For all these things do the nations of the world seek after: and …

Links
Matthew 6:32Matthew 6:32 NIVMatthew 6:32 NLTMatthew 6:32 ESVMatthew 6:32 NASBMatthew 6:32 KJVMatthew 6:32 Bible AppsMatthew 6:32 Biblia ParalelaMatthew 6:32 Chinese BibleMatthew 6:32 French BibleMatthew 6:32 German BibleBible Hub
Matthew 6:31
Top of Page
Top of Page