πατὴρ
Englishman's Concordance
πατὴρ (patēr) — 112 Occurrences

Matthew 5:48 N-NMS
GRK: ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: as your heavenly Father is perfect.
KJV: even as your Father which is in
INT: even as the Father of you who [is]

Matthew 6:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: will be in secret; and your Father who sees
KJV: and thy Father which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:6 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: is in secret, and your Father who
KJV: and thy Father which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:8 N-NMS
GRK: θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν
NAS: do not be like them; for your Father knows
KJV: for your Father knoweth what things
INT: God the Father of you of what things

Matthew 6:14 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: your heavenly Father will also
KJV: your heavenly Father will also forgive
INT: you the Father of you

Matthew 6:15 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει
NAS: then your Father will not forgive
KJV: neither will your Father forgive your
INT: neither the Father of you will forgive

Matthew 6:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: is in secret; and your Father who
KJV: and thy Father, which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: and [yet] your heavenly Father feeds
KJV: your heavenly Father feedeth them.
INT: and the Father of you

Matthew 6:32 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: for your heavenly Father knows
KJV: your heavenly Father knoweth that
INT: indeed the Father of you

Matthew 7:11 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: more will your Father who is in heaven
KJV: more shall your Father which is in
INT: more the Father of you who [is]

Matthew 10:21 N-NMS
GRK: θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
NAS: to death, and a father [his] child;
KJV: death, and the father the child: and
INT: death and father child and

Matthew 11:26 N-NMS
GRK: ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως
NAS: Yes, Father, for this way
KJV: Even so, Father: for so
INT: Yes Father for thus

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ οὐδὲ τὸν
NAS: except the Father; nor
KJV: but the Father; neither
INT: not the Father nor the

Matthew 15:13 N-NMS
GRK: ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: My heavenly Father did not plant
KJV: my heavenly Father hath not
INT: has planted the Father of me

Matthew 16:17 N-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: did not reveal [this] to you, but My Father who
KJV: but my Father which is in
INT: but the Father of me who [is]

Matthew 18:35 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: My heavenly Father will also do
KJV: heavenly Father do
INT: also the Father of me

Matthew 23:9 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος
NAS: for One is your Father, He who is in heaven.
KJV: is your Father, which is in
INT: of you the father who [is] in heaven

Matthew 24:36 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατὴρ μόνος
NAS: nor the Son, but the Father alone.
KJV: but my Father only.
INT: not the Father only

Mark 9:24 N-NMS
GRK: κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου
NAS: the boy's father cried
KJV: straightway the father of the child
INT: having cried out the father of the child

Mark 11:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: so that your Father who
KJV: that your Father also which
INT: also the Father of you who [is]

Mark 11:26 Noun-NMS
GRK: οὐδε ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
KJV: will your Father which is in
INT: neither the Father of you who [is]

Mark 13:12 N-NMS
GRK: θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
NAS: to death, and a father [his] child;
KJV: death, and the father the son; and
INT: death and father child and

Mark 13:32 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ
NAS: nor the Son, but the Father [alone].
KJV: the Son, but the Father.
INT: not the Father

Mark 14:36 N-NMS
GRK: Ἀββά ὁ πατήρ πάντα δυνατά
NAS: Abba! Father! All things
KJV: Abba, Father, all things
INT: Abba the Father all things [are] possible

Luke 1:67 N-NMS
GRK: Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη
NAS: And his father Zacharias was filled
KJV: And his father Zacharias was filled
INT: Zechariah the father of him was filled

Luke 2:33 N-NMS
GRK: ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ
NAS: And His father and mother were amazed
INT: were the father of him and

Luke 2:48 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ
NAS: Behold, Your father and I have been anxiously
KJV: behold, thy father and I have sought
INT: behold the father of you and

Luke 6:36 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων
NAS: just as your Father is merciful.
KJV: as your Father also is
INT: also the Father of you compassionate

Luke 10:21 N-NMS
GRK: ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως
NAS: Yes, Father, for this way
KJV: unto babes: even so, Father; for so
INT: yes Father for thus

Luke 10:22 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ καὶ τίς
NAS: is except the Father, and who
KJV: is, but the Father; and who
INT: not the Father and who

Luke 10:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ
NAS: and who the Father is except
KJV: and who the Father is, but
INT: is the Father if not

Luke 11:13 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ
NAS: will [your] heavenly Father give
KJV: [your] heavenly Father give
INT: more the Father who [is] in

Luke 12:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι
NAS: eagerly seek; but your Father knows
KJV: and your Father knoweth that
INT: moreover the Father knows that

Luke 12:32 N-NMS
GRK: εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι
NAS: flock, for your Father has chosen gladly
KJV: your Father's good pleasure
INT: took delight the Father of you in giving

Luke 12:53 N-NMS
GRK: διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ
NAS: They will be divided, father against
KJV: The father shall be divided against
INT: Will be divided father against son

Luke 15:20 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ
NAS: off, his father saw
KJV: off, his father saw him,
INT: him the father of him and

Luke 15:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς
NAS: But the father said to his slaves,
KJV: But the father said to
INT: moreover the father to the

Luke 15:27 N-NMS
GRK: ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν
NAS: has come, and your father has killed
KJV: and thy father hath killed the fatted
INT: killed the father of you the

Luke 15:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν
NAS: to go in; and his father came
KJV: came his father out, and intreated
INT: and [the] father of him having gone

Luke 22:29 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
NAS: and just as My Father has granted
KJV: as my Father hath appointed unto me;
INT: to me the Father of me a kingdom

John 3:35 N-NMS
GRK: πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν
NAS: The Father loves the Son
KJV: The Father loveth the Son,
INT: The Father loves the

John 4:23 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ
NAS: for such people the Father seeks
KJV: in truth: for the Father seeketh such
INT: indeed the Father such seeks

John 4:53 N-NMS
GRK: οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν
NAS: So the father knew
KJV: So the father knew that
INT: therefore the father that [it was] in

John 5:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ πατήρ μου ἕως
NAS: But He answered them, My Father is working
KJV: them, My Father worketh hitherto,
INT: them the Father of me until

John 5:20 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν
NAS: For the Father loves the Son,
KJV: For the Father loveth the Son,
INT: indeed [the] Father loves the

John 5:21 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς
NAS: For just as the Father raises
KJV: For as the Father raiseth up the dead,
INT: for the Father raises up the

John 5:22 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα
NAS: For not even the Father judges
KJV: For the Father judgeth no man,
INT: indeed the Father judges no one

John 5:26 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν
NAS: For just as the Father has life
KJV: For as the Father hath life
INT: indeed the Father has life

John 5:36 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω
NAS: which the Father has given
KJV: which the Father hath given
INT: me the Father that I should complete

John 5:36 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν
NAS: about Me, that the Father has sent
KJV: me, that the Father hath sent me.
INT: that the Father me has sent

John 5:37 N-NMS
GRK: πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν
NAS: And the Father who sent
KJV: And the Father himself,
INT: having sent me [the] Father himself has borne witness

John 6:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ
NAS: will give to you, for on Him the Father, God,
KJV: hath God the Father sealed.
INT: indeed the Father sealed

John 6:32 N-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν
NAS: out of heaven, but it is My Father who gives
KJV: but my Father giveth you
INT: but the Father of me gives

John 6:37 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ
NAS: All that the Father gives
KJV: All that the Father giveth me
INT: me the Father to me

John 6:44 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας
NAS: to Me unless the Father who sent
KJV: me, except the Father which hath sent
INT: not the Father the [one] having sent

John 6:57 N-NMS
GRK: ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ
NAS: As the living Father sent
KJV: As the living Father hath sent me,
INT: the living Father and I live

John 8:16 N-NMS
GRK: πέμψας με πατήρ
KJV: I and the Father that sent me.
INT: having sent me Father

John 8:18 N-NMS
GRK: πέμψας με πατήρ
NAS: Myself, and the Father who sent
KJV: myself, and the Father that sent me
INT: having sent me Father

John 8:19 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πατήρ σου ἀπεκρίθη
NAS: to Him, Where is Your Father? Jesus
KJV: is thy Father? Jesus answered,
INT: is the Father of you Answered

John 8:28 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ
NAS: these things as the Father taught
KJV: as my Father hath taught me,
INT: me the Father these things I speak

John 8:39 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: to Him, Abraham is our father. Jesus
KJV: is our father. Jesus saith
INT: to him the father of us Abraham

John 8:42 N-NMS
GRK: ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν
NAS: God were your Father, you would love
KJV: were your Father, ye would love
INT: God Father of you were

John 8:44 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ
NAS: [nature], for he is a liar and the father of lies.
KJV: a liar, and the father of it.
INT: and the father of it

John 8:54 N-NMS
GRK: ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: is nothing; it is My Father who glorifies
KJV: it is my Father that honoureth me;
INT: it is the Father of me who

John 8:56 N-NMS
GRK: Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
NAS: Your father Abraham rejoiced
KJV: Your father Abraham rejoiced
INT: Abraham the father of you rejoiced

John 10:15 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω
NAS: even as the Father knows Me and I know
KJV: As the Father knoweth me,
INT: me the Father I also know

John 10:17 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι
NAS: reason the Father loves
KJV: Therefore doth my Father love me,
INT: me the Father loves because

John 10:29 N-NMS
GRK: πατήρ μου ὃ
NAS: My Father, who has given
KJV: My Father, which gave
INT: the Father of me who

John 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
NAS: I and the Father are one.
KJV: I and [my] Father are one.
INT: and the Father one are

John 10:36 N-NMS
GRK: ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ
NAS: of Him, whom the Father sanctified
KJV: of him, whom the Father hath sanctified,
INT: [of him] whom the Father sanctified and

John 10:38 N-NMS
GRK: ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν
NAS: and understand that the Father is in Me, and I in the Father.
KJV: believe, that the Father [is] in me,
INT: me [is] the Father and I in

John 12:26 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ πατήρ
NAS: serves Me, the Father will honor
KJV: him will [my] Father honour.
INT: him the Father

John 12:49 N-NMS
GRK: πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι
NAS: on My own initiative, but the Father Himself
KJV: myself; but the Father which sent me,
INT: having sent me Father himself me

John 12:50 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατήρ οὕτως λαλῶ
NAS: just as the Father has told
KJV: even as the Father said
INT: to me the Father so I speak

John 13:3 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς
NAS: [Jesus], knowing that the Father had given
KJV: that the Father had given
INT: him the Father into [his] the

John 14:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί
NAS: that I am in the Father, and the Father is in Me? The words
KJV: the Father, and the Father in me?
INT: and the Father in me

John 14:10 N-NMS
GRK: ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ
NAS: on My own initiative, but the Father abiding
KJV: but the Father that dwelleth
INT: but [the] Father in me

John 14:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί
NAS: Me that I am in the Father and the Father is in Me; otherwise
KJV: the Father, and the Father in me:
INT: and the Father in me

John 14:13 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ
NAS: so that the Father may be glorified
KJV: that the Father may be glorified
INT: might be glorified the Father in the

John 14:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει
NAS: My word; and My Father will love
KJV: and my Father will love him,
INT: and the Father of me will love

John 14:26 N-NMS
GRK: πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ
NAS: whom the Father will send
KJV: Ghost, whom the Father will send in
INT: will send the Father in the

John 14:28 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού
NAS: to the Father, for the Father is greater
KJV: for my Father is greater than
INT: for the Father greater than I

John 14:31 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ
NAS: exactly as the Father commanded
KJV: and as the Father gave me
INT: me the Father thus I do

John 15:1 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: vine, and My Father is the vinedresser.
KJV: and my Father is the husbandman.
INT: and the Father of me the

John 15:8 N-NMS
GRK: ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα
NAS: My Father is glorified by this,
KJV: is my Father glorified, that
INT: is glorified the Father of me that

John 15:9 N-NMS
GRK: με ὁ πατήρ κἀγὼ ὑμᾶς
NAS: Just as the Father has loved
KJV: As the Father hath loved me,
INT: me the Father I also you

John 16:15 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
NAS: All things that the Father has
KJV: All things that the Father hath are
INT: has the Father mine are

John 16:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς
NAS: for the Father Himself loves
KJV: For the Father himself loveth
INT: indeed the Father loves you

John 16:32 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ
NAS: because the Father is with Me.
KJV: alone, because the Father is with
INT: for the Father with me

John 18:11 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ
NAS: which the Father has given
KJV: the cup which my Father hath given me,
INT: me the Father no not

John 20:21 N-NMS
GRK: με ὁ πατήρ κἀγὼ πέμπω
NAS: Peace [be] with you; as the Father has sent
KJV: as [my] Father hath sent
INT: me the Father I also send

Acts 1:7 N-NMS
GRK: οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν
NAS: which the Father has fixed
KJV: which the Father hath put
INT: which the Father set by

Acts 16:3 N-NMS
GRK: Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν
NAS: knew that his father was a Greek.
KJV: that his father was a Greek.
INT: a Greek the father of him was

Romans 4:16 N-NMS
GRK: ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν
NAS: who is the father of us all,
KJV: who is the father of us all,
INT: who is father of all of us

Romans 8:15 N-NMS
GRK: Ἀββά ὁ πατήρ
NAS: we cry out, Abba! Father!
KJV: we cry, Abba, Father.
INT: Abba Father

1 Corinthians 8:6 N-NMS
GRK: θεὸς ὁ πατήρ ἐξ οὗ
NAS: God, the Father, from whom
KJV: God, the Father, of
INT: God the Father of whom [are]

2 Corinthians 1:3 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
NAS: [be] the God and Father of our Lord
KJV: [be] God, even the Father of our Lord
INT: God and Father of the Lord

2 Corinthians 1:3 N-NMS
GRK: Χριστοῦ ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν
NAS: Christ, the Father of mercies
KJV: Christ, the Father of mercies,
INT: Christ the Father of compassions

2 Corinthians 11:31 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
NAS: The God and Father of the Lord Jesus,
KJV: The God and Father of our Lord
INT: God and Father of the Lord

Galatians 4:6 N-NMS
GRK: Ἀββά ὁ πατήρ
NAS: crying, Abba! Father!
KJV: crying, Abba, Father.
INT: Abba Father

Ephesians 1:3 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
NAS: [be] the God and Father of our Lord
KJV: [be] the God and Father of our Lord
INT: God and Father of the Lord

Ephesians 1:17 N-NMS
GRK: Χριστοῦ ὁ πατὴρ τῆς δόξης
NAS: Christ, the Father of glory,
KJV: Christ, the Father of glory,
INT: Christ the Father of glory

Ephesians 4:6 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ πάντων ὁ
NAS: one God and Father of all who
KJV: God and Father of all, who
INT: God and Father of all who [is]

1 Thessalonians 2:11 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
NAS: one of you as a father [would] his own
KJV: as a father [doth] his
INT: of you as a father children his own

1 Thessalonians 3:11 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ
NAS: may our God and Father Himself
KJV: and our Father, and our
INT: God and Father of us and

2 Thessalonians 2:16 N-NMS
GRK: θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ
NAS: and God our Father, who has loved
KJV: even our Father, which hath loved
INT: God the Father of us the [one]

Hebrews 12:7 N-NMS
GRK: οὐ παιδεύει πατήρ
NAS: is there whom [his] father does not discipline?
KJV: is he whom the father chasteneth not?
INT: not disciplines [the] Father

James 2:21 N-NMS
GRK: Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ
NAS: Was not Abraham our father justified
KJV: Abraham our father justified by
INT: Abraham the father of us not

1 Peter 1:3 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου
NAS: be the God and Father of our Lord
KJV: [be] the God and Father of our Lord
INT: God and Father of the Lord

1 John 3:1 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα
NAS: a love the Father has bestowed
KJV: of love the Father hath bestowed
INT: to us the Father that children

1 John 4:14 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν
NAS: and testify that the Father has sent
KJV: that the Father sent
INT: that the Father has sent the

1 John 5:7 Noun-NMS
GRK: οὐρανῷ ὁ πατήρ ὁ λόγος
KJV: in heaven, the Father, the Word, and
INT: heaven the Father the Word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page