πάντα
Englishman's Concordance
πάντα (panta) — 265 Occurrences

Matthew 4:9 Adj-ANP
GRK: Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν
NAS: and he said to Him, All these things
KJV: unto him, All these things
INT: These things to you all will I give if

Matthew 5:18 Adj-NNP
GRK: ἕως ἂν πάντα γένηται
NAS: until all is accomplished.
KJV: the law, till all be fulfilled.
INT: until anyhow all come to pass

Matthew 6:32 Adj-ANP
GRK: πάντα γὰρ ταῦτα
NAS: eagerly seek all these things;
KJV: after all these things
INT: all indeed these things

Matthew 6:33 Adj-NNP
GRK: καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: and His righteousness, and all these things
KJV: and all these things
INT: and these things all will be added to you

Matthew 7:12 Adj-ANP
GRK: Πάντα οὖν ὅσα
NAS: In everything, therefore, treat
KJV: Therefore all things whatsoever
INT: All things therefore as many as

Matthew 8:33 Adj-ANP
GRK: πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ
NAS: and reported everything, including
KJV: and told every thing, and
INT: city related everything including the [events]

Matthew 11:27 Adj-NNP
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη
NAS: All things have been handed over
KJV: All things are delivered unto me
INT: All things to me were delivered

Matthew 13:34 Adj-ANP
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ
NAS: All these things Jesus
KJV: All these things spake
INT: These things all spoke

Matthew 13:41 Adj-ANP
GRK: βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα
NAS: out of His kingdom all stumbling blocks,
KJV: kingdom all things that offend,
INT: kingdom of him all the causes of sin

Matthew 13:44 Adj-ANP
GRK: καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει
INT: and he sells all that he has

Matthew 13:46 Adj-ANP
GRK: ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν
NAS: and sold all that he had
KJV: went and sold all that he had,
INT: having gone away he has sold all things as many as he had

Matthew 13:51 Adj-ANP
GRK: Συνήκατε ταῦτα πάντα λέγουσιν αὐτῷ
NAS: Have you understood all these things?
KJV: all these things? They say unto him,
INT: Have you understood these things all They say to him

Matthew 13:56 Adj-NNP
GRK: τούτῳ ταῦτα πάντα
NAS: [did] this man [get] all these things?
KJV: then hath this [man] all these things?
INT: to this [man] these things all

Matthew 17:11 Adj-ANP
GRK: καὶ ἀποκαταστήσει πάντα
NAS: is coming and will restore all things;
KJV: and restore all things.
INT: and will restore all things

Matthew 18:25 Adj-ANP
GRK: τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει
NAS: and children and all that he had,
KJV: children, and all that he had,
INT: children and all as many as he had

Matthew 18:26 Adj-ANP
GRK: ἐμοί καὶ πάντα ἀποδώσω σοι
NAS: with me and I will repay you everything.'
KJV: I will pay thee all.
INT: me and all I will pay to you

Matthew 18:31 Adj-ANP
GRK: κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα
NAS: to their lord all that had happened.
KJV: unto their lord all that was done.
INT: master of themselves all that having taken place

Matthew 19:20 Adj-ANP
GRK: νεανίσκος Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα τί
NAS: said to Him, All these things
KJV: unto him, All these things
INT: young man things All these I have kept what

Matthew 19:26 Adj-NNP
GRK: δὲ θεῷ πάντα δυνατά
NAS: but with God all things are possible.
KJV: with God all things are possible.
INT: however God all things [are] possible

Matthew 19:27 Adj-ANP
GRK: ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν
NAS: we have left everything and followed
KJV: we have forsaken all, and followed
INT: we left all things and followed

Matthew 21:22 Adj-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἂν
NAS: And all things you ask in prayer,
KJV: And all things, whatsoever
INT: And all things as many as anyhow

Matthew 22:4 Adj-NNP
GRK: τεθυμένα καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε
NAS: are [all] butchered and everything is ready;
KJV: and all things [are] ready:
INT: are killed and all things [are] ready come

Matthew 23:3 Adj-ANP
GRK: πάντα οὖν ὅσα
NAS: therefore all that they tell you, do
KJV: All therefore whatsoever
INT: all things therefore how many

Matthew 23:5 Adj-ANP
GRK: πάντα δὲ τὰ
NAS: But they do all their deeds
KJV: But all their works
INT: all moreover the

Matthew 23:36 Adj-NNP
GRK: ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν
NAS: Truly I say to you, all these things
KJV: unto you, All these things
INT: will come these things all upon the

Matthew 24:2 Adj-ANP
GRK: βλέπετε ταῦτα πάντα ἀμὴν λέγω
NAS: to them, Do you not see all these things?
KJV: See ye not all these things? verily
INT: you see these things all Truly I say

Matthew 24:8 Adj-NNP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα
NAS: But all these things
INT: all moreover these [are]

Matthew 24:33 Adj-ANP
GRK: ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα γινώσκετε
NAS: you see all these things,
KJV: ye shall see all these things,
INT: when you see all these things know

Matthew 24:34 Adj-NNP
GRK: ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται
NAS: until all these things
KJV: till all these things
INT: until anyhow all these things shall have taken place

Matthew 25:32 Adj-NNP
GRK: ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: All the nations will be gathered
KJV: him shall be gathered all nations: and
INT: before him all the nations

Matthew 28:19 Adj-ANP
GRK: οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη
NAS: and make disciples of all the nations,
KJV: and teach all nations,
INT: therefore disciple all the nations

Matthew 28:20 Adj-ANP
GRK: αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην
NAS: them to observe all that I commanded
KJV: to observe all things whatsoever
INT: them to observe all things whatever I commanded

Mark 3:28 Adj-NNP
GRK: ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς
NAS: I say to you, all sins
KJV: unto you, All sins shall be forgiven
INT: to you that all will be forgiven the

Mark 4:11 Adj-NNP
GRK: παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
NAS: get everything in parables,
KJV: that are without, all [these] things are done
INT: parables the everything is done

Mark 4:34 Adj-ANP
GRK: μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
NAS: but He was explaining everything privately
KJV: he expounded all things to his
INT: disciples he explained all things

Mark 5:26 Adj-ANP
GRK: παρ' αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν
NAS: and had spent all that she had
KJV: and had spent all that she had,
INT: of her all and in no way

Mark 6:30 Adj-ANP
GRK: ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν
NAS: and they reported to Him all that they had done
KJV: told him all things, both what
INT: they related to him all things what they had done

Mark 7:19 Adj-ANP
GRK: ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
NAS: ([Thus He] declared all foods
KJV: the draught, purging all meats?
INT: goes out purifying all the food

Mark 7:23 Adj-NNP
GRK: πάντα ταῦτα τὰ
NAS: All these evil things
KJV: All these evil things
INT: all these

Mark 7:37 Adj-ANP
GRK: λέγοντες Καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ
NAS: He has done all things well;
KJV: He hath done all things well:
INT: saying Well all things he has done both

Mark 9:12 Adj-ANP
GRK: πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα καὶ πῶς
NAS: and restore all things. And [yet] how
KJV: and restoreth all things; and
INT: first restores all things and how

Mark 9:23 Adj-NNP
GRK: Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τῷ
NAS: You can?' All things are possible
KJV: believe, all things [are] possible
INT: If you are able all things are possible to him that

Mark 10:20 Adj-ANP
GRK: Διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ
NAS: I have kept all these things
KJV: Master, all these
INT: Teacher these all have I kept from

Mark 10:27 Adj-NNP
GRK: παρὰ θεῷ πάντα γὰρ δυνατὰ
NAS: but not with God; for all things are possible
KJV: with God all things are possible.
INT: with God all things indeed [are] possibe

Mark 10:28 Adj-ANP
GRK: ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν
NAS: we have left everything and followed
KJV: we have left all, and have followed
INT: we left all and followed

Mark 11:11 Adj-ANP
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας ἤδη
NAS: and after looking around at everything, He left
KJV: when he had looked round about upon all things, and now
INT: and having looked around on all things late already

Mark 11:24 Adj-ANP
GRK: λέγω ὑμῖν πάντα ὅσα προσεύχεσθε
NAS: I say to you, all things for which
KJV: What things soever
INT: I say to you All things whatever praying

Mark 12:44 Adj-ANP
GRK: ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν
NAS: put in all she owned,
KJV: want did cast in all that she had,
INT: poverty of her all as much as she had

Mark 13:4 Adj-ANP
GRK: ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
NAS: when all these things
KJV: when all these things
INT: these things to bring to conclusion all

Mark 13:10 Adj-ANP
GRK: καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη
NAS: first be preached to all the nations.
KJV: be published among all nations.
INT: and to all the nations

Mark 13:23 Adj-ANP
GRK: προείρηκα ὑμῖν πάντα
NAS: I have told you everything in advance.
KJV: I have foretold you all things.
INT: I have foretold to you all things

Mark 13:30 Adj-NNP
GRK: οὗ ταῦτα πάντα γένηται
NAS: until all these things
KJV: pass, till all these things be done.
INT: that these things all shall have taken place

Mark 14:36 Adj-NNP
GRK: ὁ πατήρ πάντα δυνατά σοι
NAS: Father! All things are possible
KJV: Father, all things [are] possible
INT: the Father all things [are] possible to you

Mark 16:20 Adj-ANP
GRK: ἐπακολουθούντων σημείων Πάντα δὲ τὰ
INT: following upon [it] signs all moreover the

Luke 1:65 Adj-NNP
GRK: Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα
NAS: living around them; and all these
KJV: them: and all these sayings
INT: of Judea were being talked of all the things words

Luke 2:19 Adj-ANP
GRK: δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ
NAS: But Mary treasured all these things,
KJV: kept all these things,
INT: but Mary all was treasuring up the

Luke 2:39 Adj-ANP
GRK: ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ
NAS: they had performed everything according
INT: when they had performed everything according to

Luke 2:51 Adj-ANP
GRK: αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
NAS: treasured all [these] things
KJV: mother kept all these sayings
INT: of him treasured up all these words

Luke 4:13 Adj-AMS
GRK: Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ
NAS: had finished every temptation,
KJV: had ended all the temptation,
INT: And having finished every temptation the

Luke 4:37 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς
NAS: Him was spreading into every locality
KJV: into every place
INT: him into every place of the

Luke 5:11 Adj-ANP
GRK: γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left everything and followed
INT: land having left all they followed him

Luke 5:28 Adj-ANP
GRK: καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει
NAS: And he left everything behind, and got
INT: And having left all having arisen he followed

Luke 7:1 Adj-ANP
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα
NAS: He had completed all His discourse
KJV: when he had ended all his sayings
INT: And when he had completed all the words

Luke 9:1 Adj-ANP
GRK: ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια
NAS: over all the demons
KJV: and authority over all devils, and
INT: authority over all the demons

Luke 9:7 Adj-ANP
GRK: τὰ γινόμενα πάντα καὶ διηπόρει
NAS: heard of all that was happening;
KJV: heard of all that was done
INT: the things being done all and was perplexed

Luke 9:13 Adj-AMS
GRK: ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν
NAS: and buy food for all these people.
KJV: meat for all this people.
INT: should buy for all the people

Luke 10:22 Adj-NNP
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη
NAS: All things have been handed over
KJV: All things are delivered to me
INT: All things to me were delivered

Luke 11:41 Adj-NNP
GRK: καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν
NAS: and then all things are clean
KJV: and, behold, all things are clean
INT: and Behold all things clean to you

Luke 12:18 Adj-ANP
GRK: συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον
NAS: I will store all my grain
KJV: there will I bestow all my fruits
INT: will lay up there all the grain

Luke 12:30 Adj-NNP
GRK: ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: For all these things the nations
KJV: For all these things do
INT: these things indeed all the nations

Luke 15:13 Adj-ANP
GRK: ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος
NAS: gathered everything together
INT: days having gathered together all the younger

Luke 15:14 Adj-ANP
GRK: δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς
NAS: when he had spent everything, a severe
KJV: had spent all, there arose
INT: but he all there arose a famine

Luke 15:31 Adj-NNP
GRK: εἶ καὶ πάντα τὰ ἐμὰ
NAS: been with me, and all that is mine
KJV: me, and all that I have is
INT: are and all that [is] mine

Luke 16:14 Adj-ANP
GRK: δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι
NAS: were listening to all these things
KJV: covetous, heard all these things: and
INT: moreover these things all the Pharisees

Luke 17:10 Adj-ANP
GRK: ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα
NAS: you do all the things which are commanded
KJV: ye shall have done all those things which are commanded
INT: when you might have done all the [things] having been commanded

Luke 18:12 Adj-ANP
GRK: σαββάτου ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι
NAS: I pay tithes of all that I get.'
KJV: I give tithes of all that
INT: week I tithe all things as many as I gain

Luke 18:21 Adj-ANP
GRK: εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ
NAS: And he said, All these things
KJV: And he said, All these have I kept
INT: he said These all have I kept from

Luke 18:22 Adj-ANP
GRK: σοι λείπει πάντα ὅσα ἔχεις
NAS: sell all that you possess
KJV: one thing: sell all that thou hast,
INT: to you is lacking all as much as you have

Luke 18:31 Adj-NNP
GRK: καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα
NAS: up to Jerusalem, and all things which are written
KJV: and all things that are written
INT: and will be accomplished all things which having been written

Luke 21:4 Adj-AMS
GRK: ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον
NAS: put in all that she had
INT: poverty of her all the livelihood

Luke 21:22 Adj-ANP
GRK: τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
NAS: of vengeance, so that all things which are written
KJV: of vengeance, that all things which
INT: that may be accomplished all things that have been written

Luke 21:24 Adj-ANP
GRK: τὰ ἔθνη πάντα καὶ Ἰερουσαλὴμ
NAS: and will be led captive into all the nations;
KJV: into all nations:
INT: the nations all and Jersualem

Luke 21:29 Adj-ANP
GRK: συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα
NAS: the fig tree and all the trees;
KJV: the fig tree, and all the trees;
INT: fig tree and all the trees

Luke 21:32 Adj-ANP
GRK: ἕως ἂν πάντα γένηται
NAS: until all things take place.
KJV: till all be fulfilled.
INT: until anyhow all shall have taken place

Luke 21:36 Adj-ANP
GRK: ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα
NAS: to escape all these things
INT: to escape these things all which are about

Luke 24:9 Adj-ANP
GRK: ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα
NAS: and reported all these things
KJV: and told all these things
INT: they related these things all to the eleven

Luke 24:44 Adj-ANP
GRK: δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα
NAS: to you while I was still with you, that all things which are written
KJV: that all things must
INT: must be fulfilled all things that have been written

Luke 24:47 Adj-ANP
GRK: ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη
NAS: in His name to all the nations,
KJV: name among all nations, beginning
INT: of sins to all nations

John 1:3 Adj-NNP
GRK: πάντα δι' αὐτοῦ
NAS: All things came into being
KJV: All things were made by
INT: All things through him

John 1:9 Adj-AMS
GRK: ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον
NAS: into the world, enlightens every man.
KJV: lighteth every man that cometh
INT: that which enlightens every man coming

John 3:35 Adj-ANP
GRK: υἱόν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν
NAS: and has given all things into His hand.
KJV: and hath given all things into his
INT: Son and all things has given into

John 4:29 Adj-ANP
GRK: εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα
NAS: told me all the things that I [have] done;
KJV: told me all things that ever I did:
INT: told me all things whatever I did

John 4:39 Adj-ANP
GRK: Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα
NAS: He told me all the things that I [have] done.
KJV: He told me all that ever I did.
INT: He told me all things whatever I did

John 4:45 Adj-ANP
GRK: οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα
NAS: Him, having seen all the things that He did
KJV: having seen all the things that
INT: the Galileans all things having seen all things how great

John 5:20 Adj-ANP
GRK: υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ
NAS: and shows Him all things that He Himself
KJV: sheweth him all things that himself
INT: Son and all things shows to him

John 10:4 Adj-ANP
GRK: τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ ἔμπροσθεν
NAS: he puts forth all his own,
INT: the own all he puts forth before

John 10:41 Adj-NNP
GRK: ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ ὅσα
NAS: sign, yet everything John said
KJV: miracle: but all things that John
INT: did no everything moreover whatever

John 13:3 Adj-ANP
GRK: εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ
NAS: had given all things into His hands,
KJV: had given all things into
INT: Knowing that all things has given him

John 14:26 Adj-ANP
GRK: ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει
NAS: He will teach you all things,
KJV: shall teach you all things, and bring
INT: you will teach all things and will bring to remembrance

John 14:26 Adj-ANP
GRK: ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον
NAS: you all things, and bring to your remembrance
KJV: and bring all things to your
INT: will bring to remembrance of you all things which said

John 15:15 Adj-ANP
GRK: φίλους ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα
NAS: you friends, for all things that I have heard
KJV: for all things that
INT: friends for all things which I heard

John 15:21 Adj-ANP
GRK: ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς
NAS: But all these things they will do
KJV: But all these things will they do
INT: But these things all they will do against

John 16:15 Adj-NNP
GRK: πάντα ὅσα ἔχει
NAS: All things that the Father has
KJV: All things that the Father
INT: All things whatever has

John 16:30 Adj-ANP
GRK: ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ
NAS: we know that You know all things, and have
KJV: thou knowest all things, and
INT: that you know all things and not

John 17:7 Adj-NNP
GRK: ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς
NAS: they have come to know that everything You have given
KJV: that all things whatsoever
INT: they have known that all things whatever you have given

John 17:10 Adj-NNP
GRK: τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν
NAS: and all things that are Mine
KJV: And all mine are
INT: things my all yours are

John 18:4 Adj-ANP
GRK: οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα
NAS: knowing all the things that were coming
KJV: knowing all things that should come
INT: therefore knowing all things that were coming

John 19:28 Adj-NNP
GRK: ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα
NAS: knowing that all things had already
KJV: knowing that all things were now
INT: that now all things have been finished that

John 21:17 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ Κύριε πάντα σὺ οἶδας
NAS: You know all things; You know
KJV: thou knowest all things; thou knowest
INT: to him Lord all things you know

Acts 1:18 Adj-NNP
GRK: καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα
NAS: in the middle and all his intestines
KJV: in the midst, and all his bowels
INT: and gushed out all the intestines

Acts 3:22 Adj-ANP
GRK: ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν
NAS: TO HIM YOU SHALL GIVE HEED to everything He says
KJV: in all things whatsoever
INT: will you hear in all things as many as anyhow

Acts 4:24 Adj-ANP
GRK: θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν
NAS: AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM,
KJV: the sea, and all that in them is:
INT: sea and all that [are] in

Acts 5:20 Adj-ANP
GRK: τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα
NAS: in the temple the whole message
KJV: to the people all the words
INT: to the people all the words

Acts 7:50 Adj-ANP
GRK: ἐποίησεν ταῦτα πάντα
NAS: WHICH MADE ALL THESE THINGS?'
KJV: hand made all these things?
INT: has made these things all

Acts 10:12 Adj-NNP
GRK: ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα
NAS: and there were in it all [kinds of] four-footed animals
KJV: were all manner of fourfooted beasts
INT: which were all the quadrupeds

Acts 10:33 Adj-ANP
GRK: πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα
NAS: to hear all that you have been commanded
KJV: to hear all things that are commanded
INT: are present to hear all things that having been commanded

Acts 10:43 Adj-AMS
GRK: ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα
NAS: His name everyone who believes
KJV: his name whosoever believeth in
INT: name his every one that believes

Acts 13:22 Adj-ANP
GRK: ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά
NAS: who will do all My will.'
KJV: which shall fulfil all my will.
INT: who will do all the will

Acts 13:29 Adj-ANP
GRK: δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ
NAS: they had carried out all that was written
INT: moreover they finished all things that concerning

Acts 14:15 Adj-ANP
GRK: θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν
NAS: AND THE SEA AND ALL THAT IS IN THEM.
KJV: and all things that are therein:
INT: sea and all the things in

Acts 14:16 Adj-ANP
GRK: γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: by He permitted all the nations
KJV: past suffered all nations to walk
INT: generations allowed all the nations

Acts 15:17 Adj-NNP
GRK: κύριον καὶ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: THE LORD, AND ALL THE GENTILES
KJV: the Lord, and all the Gentiles, upon
INT: Lord and all the Gentiles

Acts 15:18 Adj-NMP
GRK: τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα
KJV: unto God are all his works
INT: to God all the works

Acts 17:22 Adj-ANP
GRK: Ἀθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους
NAS: that you are very religious in all respects.
KJV: in all things ye
INT: Athenians in all things that very religious

Acts 17:24 Adj-ANP
GRK: κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν
NAS: the world and all things in it, since He is Lord
KJV: and all things therein,
INT: world and all things that [are] in

Acts 17:25 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ πάντα
NAS: and breath and all things;
KJV: breath, and all things;
INT: and the all

Acts 20:18 Adj-AMS
GRK: ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην
NAS: how I was with you the whole time,
KJV: with you at all seasons,
INT: you the whole time I was

Acts 20:35 Adj-ANP
GRK: πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν
NAS: In everything I showed
KJV: you all things, how that
INT: All things I showed you

Acts 21:27 Adj-AMS
GRK: ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον
NAS: [began] to stir up all the crowd
KJV: stirred up all the people,
INT: temple stirred up all the crowd

Romans 3:2 Adj-AMS
GRK: πολὺ κατὰ πάντα τρόπον πρῶτον
NAS: Great in every respect. First of all,
INT: Much in every way chiefly

Romans 8:28 Adj-ANP
GRK: τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ ὁ
NAS: causes all things to work together
KJV: we know that all things work together
INT: God all things works together

Romans 8:32 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται
NAS: with Him freely give us all things?
KJV: freely give us all things?
INT: him things all us will he grant

Romans 11:36 Adj-NNP
GRK: αὐτὸν τὰ πάντα αὐτῷ ἡ
NAS: For from Him and through Him and to Him are all things. To Him [be] the glory
KJV: him, [are] all things: to whom
INT: him [are] the all things to him [be] the

Romans 12:4 Adj-NNP
GRK: δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν
NAS: body and all the members
KJV: body, and all members have
INT: and [the] members all not the

Romans 14:2 Adj-ANP
GRK: πιστεύει φαγεῖν πάντα ὁ δὲ
NAS: that he may eat all things, but he who is weak
KJV: that he may eat all things: another,
INT: believes to eat all things another however

Romans 14:20 Adj-NNP
GRK: τοῦ θεοῦ πάντα μὲν καθαρά
NAS: of food. All things indeed
KJV: of God. All things indeed
INT: of God All things indeed [are] pure

Romans 15:4 Adj-NNP
GRK: γὰρ προεγράφη πάντα εἰς τὴν
INT: indeed was written before all for

Romans 15:11 Adj-NNP
GRK: πάλιν Αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη
NAS: THE LORD ALL YOU GENTILES,
KJV: Praise the Lord, all ye Gentiles;
INT: again Praise all the Gentiles

Romans 16:26 Adj-ANP
GRK: πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη
NAS: has been made known to all the nations,
KJV: made known to all nations for
INT: of faith to all the nations

1 Corinthians 2:10 Adj-ANP
GRK: γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ καὶ
NAS: searches all things, even
KJV: searcheth all things, yea,
INT: indeed Spirit all things searches even

1 Corinthians 2:15 Adj-ANP
GRK: ἀνακρίνει τὰ πάντα αὐτὸς δὲ
NAS: appraises all things, yet
KJV: judgeth all things, yet
INT: judges all things himself however

1 Corinthians 3:21 Adj-NNP
GRK: ἐν ἀνθρώποις πάντα γὰρ ὑμῶν
NAS: in men. For all things belong
KJV: men. For all things are yours;
INT: in men all things indeed of you

1 Corinthians 3:22 Adj-NNP
GRK: εἴτε μέλλοντα πάντα ὑμῶν
NAS: things to come; all things belong to you,
KJV: or things to come; all are yours;
INT: or coming things all yours

1 Corinthians 6:12 Adj-NNP
GRK: Πάντα μοι ἔξεστιν
NAS: All things are lawful
KJV: All things are lawful unto me,
INT: All things to me are lawful

1 Corinthians 6:12 Adj-NNP
GRK: ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει πάντα
NAS: All things are lawful
KJV: unto me, but all things are not
INT: but not all things do profit all things

1 Corinthians 6:12 Adj-NNP
GRK: πάντα συμφέρει πάντα μοι ἔξεστιν
NAS: are lawful for me, but not all things are profitable.
KJV: expedient: all things are lawful
INT: all things do profit all things to me are lawful

1 Corinthians 8:6 Adj-NNP
GRK: οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς
NAS: from whom are all things
KJV: of whom [are] all things, and we
INT: whom [are] the things all and we

1 Corinthians 8:6 Adj-NNP
GRK: οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς
NAS: are all things and we [exist] for Him; and one
KJV: by whom [are] all things, and we
INT: whom [are] the things all and we

1 Corinthians 9:12 Adj-ANP
GRK: ταύτῃ ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα
NAS: but we endure all things so
KJV: but suffer all things, lest we should
INT: this but all things we bear that

1 Corinthians 9:22 Adj-NNP
GRK: πᾶσιν γέγονα πάντα ἵνα πάντως
NAS: all things to all men, so
KJV: all things to all [men], that
INT: all I have become to all that by all means

1 Corinthians 9:23 Adj-ANP
GRK: πάντα δὲ ποιῶ
NAS: I do all things for the sake
INT: all [things[ moreover I do

1 Corinthians 9:25 Adj-ANP
GRK: ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι
NAS: exercises self-control in all things. They then
KJV: is temperate in all things.
INT: that strives in all things controls himself they

1 Corinthians 10:23 Adj-NNP
GRK: Πάντα ἔξεστιν ἀλλ'
NAS: All things are lawful,
KJV: All things are lawful for me,
INT: All things are lawful but

1 Corinthians 10:23 Adj-NNP
GRK: ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει πάντα
NAS: All things are lawful, but not all
KJV: for me, but all things are not
INT: but not all things are profitable All things

1 Corinthians 10:23 Adj-NNP
GRK: πάντα συμφέρει πάντα ἔξεστιν ἀλλ'
NAS: are lawful, but not all things
KJV: expedient: all things are lawful
INT: all things are profitable All things are lawful but

1 Corinthians 10:23 Adj-NNP
GRK: ἀλλ' οὐ πάντα οἰκοδομεῖ
NAS: but not all things are profitable.
KJV: for me, but all things edify not.
INT: but not all do build up

1 Corinthians 10:31 Adj-ANP
GRK: τι ποιεῖτε πάντα εἰς δόξαν
NAS: you do, do all to the glory of God.
KJV: ye do, do all to the glory
INT: anything you do all things to the glory

1 Corinthians 10:33 Adj-ANP
GRK: καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω
NAS: please all men in all things,
KJV: please all [men] in all
INT: As I also all in all things please

1 Corinthians 11:2 Adj-ANP
GRK: ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε
NAS: you remember me in everything and hold firmly
KJV: ye remember me in all things, and keep
INT: you that in all things me you have remembered

1 Corinthians 11:12 Adj-NNP
GRK: τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ
NAS: the woman; and all things originate from God.
KJV: the woman; but all things of God.
INT: the moreover all things of

1 Corinthians 12:6 Adj-ANP
GRK: ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
NAS: who works all things in all
KJV: which worketh all in all.
INT: works the all things in all

1 Corinthians 12:11 Adj-ANP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα
NAS: works all these things,
KJV: But all these worketh
INT: all moreover these things

1 Corinthians 12:12 Adj-NNP
GRK: πολλὰ ἔχει πάντα δὲ τὰ
NAS: members, and all the members
KJV: and all the members
INT: many has all moreover the

1 Corinthians 12:19 Adj-NNP
GRK: ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος
NAS: If they were all one member,
KJV: if they were all one member,
INT: were all one member

1 Corinthians 12:26 Adj-NNP
GRK: μέλος συμπάσχει πάντα τὰ μέλη
NAS: member suffers, all the members suffer
KJV: suffer, all the members
INT: member suffers with [it] all the members

1 Corinthians 12:26 Adj-NNP
GRK: μέλος συνχαίρει πάντα τὰ μέλη
NAS: is honored, all the members
KJV: be honoured, all the members
INT: member rejoice with [it] all the members

1 Corinthians 13:2 Adj-ANP
GRK: τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν
NAS: and know all mysteries
KJV: and understand all mysteries, and
INT: the mysteries all and all

1 Corinthians 13:3 Adj-ANP
GRK: κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά
NAS: I give all my possessions
KJV: though I bestow all my goods
INT: and if I give away all the possessions

1 Corinthians 13:7 Adj-ANP
GRK: πάντα στέγει πάντα
NAS: bears all things, believes
KJV: Beareth all things, believeth
INT: all things bears all things

1 Corinthians 13:7 Adj-ANP
GRK: πάντα στέγει πάντα πιστεύει πάντα
NAS: bears all things, believes all
KJV: believeth all things, hopeth
INT: all things bears all things believes all things

1 Corinthians 13:7 Adj-ANP
GRK: πάντα πιστεύει πάντα ἐλπίζει πάντα
NAS: things, believes all things, hopes
KJV: hopeth all things, endureth
INT: all things believes all things hopes all things

1 Corinthians 13:7 Adj-ANP
GRK: πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
NAS: believes all things, hopes all things,
KJV: all things, endureth all things.
INT: all things hopes all things endures

1 Corinthians 14:26 Adj-NNP
GRK: ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴν
NAS: an interpretation. Let all things be done
KJV: Let all things be done
INT: an interpretation has All things for building up

1 Corinthians 14:40 Adj-NNP
GRK: πάντα δὲ εὐσχημόνως
NAS: But all things must be done properly
KJV: Let all things be done decently
INT: All things also properly

1 Corinthians 15:27 Adj-ANP
GRK: πάντα γὰρ ὑπέταξεν
NAS: For HE HAS PUT ALL THINGS
KJV: For he hath put all things under his
INT: all things indeed he put in subjection

1 Corinthians 15:27 Adj-NNP
GRK: εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται δῆλον
NAS: ALL THINGS IN SUBJECTION
KJV: he saith all things are put under
INT: it be said that all things have been put in subjection [it is] manifest

1 Corinthians 15:27 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα
NAS: He says, All things are put in subjection,
KJV: which did put all things under
INT: to him all things

1 Corinthians 15:28 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα τότε καὶ
NAS: When all things are subjected
KJV: when all things shall be subdued
INT: to him all things then also

1 Corinthians 15:28 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα ἵνα ᾖ
NAS: all things are subjected
KJV: unto him that put all things under
INT: to him all things that might be

1 Corinthians 15:28 Adj-NNP
GRK: θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
NAS: to the One who subjected all things
KJV: God may be all in all.
INT: God all in all

1 Corinthians 16:14 Adj-NNP
GRK: πάντα ὑμῶν ἐν
NAS: Let all that you do be done in love.
KJV: all your things be done with
INT: All things of you in

2 Corinthians 2:9 Adj-ANP
GRK: εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε
NAS: you are obedient in all things.
KJV: obedient in all things.
INT: if to everything obedient you are

2 Corinthians 4:15 Adj-NNP
GRK: τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς
NAS: For all things [are] for your sakes,
KJV: For all things [are] for your
INT: For all things [are] for the sake of you

2 Corinthians 5:18 Adj-NNP
GRK: τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ
NAS: Now all [these] things are from God,
KJV: And all things [are] of God,
INT: moreover all things [are] of

2 Corinthians 6:10 Adj-ANP
GRK: ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες
NAS: yet possessing all things.
KJV: and [yet] possessing all things.
INT: having and all things possessing

2 Corinthians 7:14 Adj-ANP
GRK: ἀλλ' ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ
NAS: but as we spoke all things to you in truth,
KJV: as we spake all things to you in
INT: but as all things in truth

2 Corinthians 12:19 Adj-NNP
GRK: τὰ δὲ πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ
NAS: in Christ; and all for your upbuilding,
KJV: but [we do] all things, dearly beloved,
INT: of the things moreover and all things beloved for

Galatians 3:8 Adj-NNP
GRK: ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: to Abraham, [saying], ALL THE NATIONS
KJV: thee shall all nations be blessed.
INT: in you all the nations

Galatians 3:22 Adj-ANP
GRK: γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν
NAS: has shut up everyone under
KJV: hath concluded all under
INT: Scripture the things all under sin

Ephesians 1:10 Adj-ANP
GRK: ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ
NAS: [that is], the summing up of all things in Christ,
KJV: he might gather together in one all things in
INT: to head up the all things in

Ephesians 1:11 Adj-ANP
GRK: τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ
NAS: who works all things after
KJV: of him who worketh all things after
INT: of him who the all things works according to

Ephesians 1:22 Adj-ANP
GRK: καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ
NAS: And He put all things in subjection
KJV: And hath put all [things] under his
INT: and all things he put under

Ephesians 1:22 Adj-ANP
GRK: κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: all things in subjection
KJV: over all [things] to the church,
INT: [to be] head over all things to the church

Ephesians 1:23 Adj-ANP
GRK: τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν
NAS: of Him who fills all in all.
KJV: of him that filleth all in
INT: of him who all things in all

Ephesians 3:9 Adj-ANP
GRK: τῷ τὰ πάντα κτίσαντι
NAS: in God who created all things;
KJV: And to make all [men] see what
INT: - all things having created

Ephesians 3:20 Adj-ANP
GRK: δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ
NAS: beyond all that we ask
KJV: abundantly above all that we ask
INT: is able above all things to do exceedingly above

Ephesians 4:10 Adj-ANP
GRK: πληρώσῃ τὰ πάντα
NAS: so that He might fill all things.)
KJV: that he might fill all things.)
INT: he might fill all things

Ephesians 4:15 Adj-ANP
GRK: αὐτὸν τὰ πάντα ὅς ἐστιν
NAS: we are to grow up in all [aspects] into Him who
KJV: into him in all things, which is
INT: him the all things who is

Ephesians 5:13 Adj-ANP
GRK: τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ
NAS: But all things become
KJV: But all things that are reproved
INT: but everything being exposed by

Ephesians 6:16 Adj-ANP
GRK: ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη
NAS: to extinguish all the flaming
KJV: to quench all the fiery
INT: which you will be able all the darts

Ephesians 6:21 Adj-ANP
GRK: τί πράσσω πάντα γνωρίσει ὑμῖν
NAS: will make everything known
KJV: shall make known to you all things:
INT: what I am doing all things will make known to you

Philippians 2:14 Adj-ANP
GRK: πάντα ποιεῖτε χωρὶς
NAS: Do all things without grumbling
KJV: Do all things without murmurings
INT: All things do apart from

Philippians 3:8 Adj-ANP
GRK: καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι
NAS: that, I count all things
KJV: and I count all things [but] loss for
INT: also I am esteeming all things loss to be

Philippians 3:8 Adj-ANP
GRK: ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην καὶ
NAS: all things to be loss
KJV: I have suffered the loss of all things, and
INT: whom the all things I suffered loss of and

Philippians 3:21 Adj-ANP
GRK: αὑτῷ τὰ πάντα
NAS: even to subject all things to Himself.
KJV: to subdue all things unto himself.
INT: to himself the all things

Philippians 4:7 Adj-AMS
GRK: ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει
NAS: which surpasses all comprehension,
KJV: passeth all understanding,
INT: which surpasses all understanding will guard

Philippians 4:13 Adj-ANP
GRK: πάντα ἰσχύω ἐν
NAS: I can do all things through
KJV: I can do all things through Christ
INT: All things I am strong for in

Philippians 4:18 Adj-ANP
GRK: ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω
NAS: But I have received everything in full
KJV: But I have all, and abound:
INT: I have moreover all things and abound

Philippians 4:21 Adj-AMS
GRK: Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν
NAS: Greet every saint in Christ
KJV: Salute every saint in
INT: greet every saint in

Colossians 1:16 Adj-NNP
GRK: ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς
NAS: For by Him all things were created,
KJV: were all things created,
INT: were created all things in the

Colossians 1:16 Adj-NNP
GRK: ἐξουσίαι τὰ πάντα δι' αὐτοῦ
NAS: For by Him all things were created,
KJV: or powers: all things were created by
INT: authorities all things by him

Colossians 1:17 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ
KJV: by him all things consist.
INT: and all things in him

Colossians 1:20 Adj-ANP
GRK: ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν
NAS: Him to reconcile all things to Himself,
KJV: to reconcile all things unto
INT: to reconcile all things to itself

Colossians 1:28 Adj-AMS
GRK: καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ
NAS: Him, admonishing every man
KJV: preach, warning every man, and
INT: preach admonishing every man and

Colossians 1:28 Adj-AMS
GRK: καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν
NAS: man and teaching every man with all
KJV: and teaching every man in
INT: and teaching every man in

Colossians 1:28 Adj-AMS
GRK: ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον
NAS: that we may present every man
KJV: that we may present every man perfect
INT: that we might present every man perfect

Colossians 2:13 Adj-ANP
GRK: χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα
NAS: with Him, having forgiven us all our transgressions,
KJV: having forgiven you all trespasses;
INT: having forgiven us all the transgressions

Colossians 2:22 Adj-NNP
GRK: ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν
NAS: (which all [refer] [to] things destined to perish
KJV: Which all are to
INT: which things are all unto decay

Colossians 3:8 Adj-ANP
GRK: ὑμεῖς τὰ πάντα ὀργήν θυμόν
NAS: you also, put them all aside: anger,
KJV: also put off all these; anger, wrath,
INT: you all [these] things anger rage

Colossians 3:11 Adj-NNP
GRK: ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν
NAS: but Christ is all, and in all.
KJV: but Christ [is] all, and in
INT: but all and in

Colossians 3:17 Adj-ANP
GRK: ἐν ἔργῳ πάντα ἐν ὀνόματι
NAS: deed, [do] all in the name
INT: in work [do] all in [the] name

Colossians 3:20 Adj-ANP
GRK: γονεῦσιν κατὰ πάντα τοῦτο γὰρ
NAS: to your parents in all things, for this
KJV: [your] parents in all things: for this
INT: parents in all things this indeed

Colossians 3:22 Adj-ANP
GRK: ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ
NAS: Slaves, in all things obey those
KJV: in all things [your] masters
INT: obey in all things the according to

Colossians 4:7 Adj-ANP
GRK: κατ' ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν
NAS: As to all my affairs, Tychicus,
KJV: All my state
INT: concerning me all will make known to you

Colossians 4:9 Adj-ANP
GRK: ἐξ ὑμῶν πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν
NAS: is one of your [number]. They will inform you about the whole situation here.
KJV: unto you all things which
INT: of you All things to you they will make known

1 Thessalonians 5:21 Adj-ANP
GRK: πάντα δὲ δοκιμάζετε
NAS: But examine everything [carefully]; hold fast
KJV: Prove all things; hold fast that which
INT: all things however prove

2 Thessalonians 2:4 Adj-ANP
GRK: ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν
NAS: himself above every so-called
KJV: himself above all that is called
INT: exalts himself above every so-called god

1 Timothy 4:8 Adj-ANP
GRK: εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν
NAS: is profitable for all things, since it holds
KJV: unto all things, having
INT: [the] godliness for everything profitable is

1 Timothy 6:13 Adj-ANP
GRK: ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ
NAS: who gives life to all things, and of Christ
KJV: quickeneth all things, and
INT: gives life to the all things and Christ

1 Timothy 6:17 Adj-ANP
GRK: παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς
NAS: supplies us with all things to enjoy.
KJV: us richly all things to enjoy;
INT: gives us all things richly for

2 Timothy 2:10 Adj-ANP
GRK: διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ
NAS: I endure all things for the sake
KJV: I endure all things for
INT: Because of this all things I endure for sake of

2 Timothy 4:17 Adj-NNP
GRK: καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: might be fully accomplished, and that all the Gentiles
KJV: and [that] all the Gentiles
INT: and should hear all the Gentiles

Titus 1:15 Adj-NNP
GRK: πάντα καθαρὰ τοῖς
NAS: To the pure, all things are pure;
KJV: Unto the pure all things [are] pure:
INT: All things [are] pure to the

Titus 2:7 Adj-ANP
GRK: περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος
NAS: in all things show yourself
KJV: In all things shewing thyself
INT: in all things yourself holding forth

Hebrews 1:3 Adj-ANP
GRK: τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι
NAS: and upholds all things by the word
KJV: upholding all things by the word
INT: moreover all things by the word

Hebrews 2:8 Adj-ANP
GRK: πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω
NAS: YOU HAVE PUT ALL THINGS IN SUBJECTION
KJV: Thou hast put all things in subjection
INT: all things you did subject under

Hebrews 2:8 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν
NAS: ALL THINGS IN SUBJECTION
KJV: that he put all in subjection under
INT: to him all things nothing he left

Hebrews 2:8 Adj-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
NAS: For in subjecting all things to him, He left
KJV: not yet all things put under
INT: to him all things subjected

Hebrews 2:10 Adj-NNP
GRK: ὃν τὰ πάντα καὶ δι'
NAS: for Him, for whom are all things,
KJV: for whom [are] all things, and by
INT: whom [are] all things and by

Hebrews 2:10 Adj-NNP
GRK: οὗ τὰ πάντα πολλοὺς υἱοὺς
NAS: are all things, and through
KJV: whom [are] all things, in bringing
INT: whom [are] all things many sons

Hebrews 2:17 Adj-ANP
GRK: ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: His brethren in all things, so
KJV: in all things it behoved him
INT: it behoved [him] in all things the brothers

Hebrews 3:4 Adj-ANP
GRK: ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας θεός
NAS: but the builder of all things is God.
KJV: he that built all things [is] God.
INT: the [one] however everything having built [is] God

Hebrews 4:13 Adj-NNP
GRK: ἐνώπιον αὐτοῦ πάντα δὲ γυμνὰ
NAS: from His sight, but all things are open
KJV: sight: but all things [are] naked and
INT: before him all things moreover [are] uncovered

Hebrews 4:15 Adj-ANP
GRK: δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα
NAS: has been tempted in all things as [we are, yet] without
KJV: was in all points tempted like
INT: moreover in all things by same way

Hebrews 8:5 Adj-ANP
GRK: φησίν ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν
NAS: THAT YOU MAKE all things ACCORDING
KJV: [that] thou make all things according to
INT: says he you make all things according to the

Hebrews 9:19 Adj-AMS
GRK: βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν
NAS: the book itself and all the people,
KJV: the book, and all the people,
INT: book and all the people

Hebrews 9:21 Adj-ANP
GRK: δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη
NAS: the tabernacle and all the vessels
KJV: and all the vessels
INT: too and all the vessels

Hebrews 9:22 Adj-NNP
GRK: ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ
NAS: [one may] almost [say], all things are cleansed
KJV: And almost all things are by
INT: with blood all things are purified according to

Hebrews 12:1 Adj-AMS
GRK: ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν
NAS: lay aside every encumbrance
KJV: us lay aside every weight, and
INT: weight having laid aside every and the

Hebrews 12:6 Adj-AMS
GRK: μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν
NAS: AND HE SCOURGES EVERY SON
KJV: and scourgeth every son whom
INT: he scourges moreover every son whom

1 Peter 2:1 Adj-AMS
GRK: κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ
NAS: malice and all deceit
KJV: malice, and all guile, and
INT: malice and all trickery and

2 Peter 1:3 Adj-ANP
GRK: ὡς πάντα ἡμῖν τῆς
NAS: has granted to us everything pertaining
KJV: unto us all things that [pertain] unto
INT: As all things to us the

2 Peter 3:4 Adj-NNP
GRK: πατέρες ἐκοιμήθησαν πάντα οὕτως διαμένει
NAS: fell asleep, all continues
KJV: fell asleep, all things continue
INT: fathers fell asleep all things thus continue

1 John 3:20 Adj-ANP
GRK: καὶ γινώσκει πάντα
NAS: than our heart and knows all things.
KJV: and knoweth all things.
INT: and he knows all things

Jude 1:5 Adj-ANP
GRK: εἰδότας ὑμᾶς πάντα ὅτι ὁ
NAS: you, though you know all things once for all,
INT: knowing you all this that the

Revelation 4:11 Adj-ANP
GRK: ἔκτισας τὰ πάντα καὶ διὰ
NAS: for You created all things, and because
KJV: thou hast created all things, and for
INT: did create all things and for

Revelation 5:13 Adj-ANP
GRK: ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας
NAS: and on the sea, and all things in them, I heard
KJV: the sea, and all that are in them,
INT: in them all heard I saying

Revelation 12:5 Adj-ANP
GRK: μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: is to rule all the nations
KJV: was to rule all nations with
INT: is about to shepherd all the nations

Revelation 14:8 Adj-ANP
GRK: αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: she who has made all the nations drink
KJV: because she made all nations drink
INT: of her she has given to drink all the Gentiles

Revelation 15:4 Adj-NNP
GRK: ὅσιος ὅτι πάντα τὰ ἔθνη
NAS: are holy; For ALL THE NATIONS
KJV: [art] holy: for all nations shall come
INT: holy for all the nations

Revelation 18:3 Adj-NNP
GRK: αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: For all the nations have drunk
KJV: For all nations have drunk
INT: of her have drunk all the nations

Revelation 18:14 Adj-NNP
GRK: σοῦ καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ
NAS: for has gone from you, and all things that were luxurious
KJV: thee, and all things which were dainty
INT: you and all the fat things

Revelation 18:23 Adj-NNP
GRK: σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη
NAS: because all the nations
KJV: sorceries were all nations deceived.
INT: of you were misled all the nations

Revelation 19:21 Adj-NNP
GRK: αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὄρνεα
NAS: on the horse, and all the birds
KJV: mouth: and all the fowls were filled
INT: of him and all the birds

Revelation 21:5 Adj-ANP
GRK: καινὰ ποιῶ πάντα καὶ λέγει
NAS: I am making all things new.
KJV: Behold, I make all things new. And
INT: new I make all things And he says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page