οἶδεν
Englishman's Concordance
οἶδεν (oiden) — 22 Occurrences

Matthew 6:8 V-RIA-3S
GRK: ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὁ
KJV: Father knoweth what things
INT: be like to them knows indeed

Matthew 6:32 V-RIA-3S
GRK: ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν γὰρ ὁ
KJV: Father knoweth that
INT: Gentiles seek after knows indeed the

Matthew 24:36 V-RIA-3S
GRK: ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ
KJV: and hour knoweth no [man], no, not
INT: hour no one knows not even the

Mark 4:27 V-RIA-3S
GRK: ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
KJV: grow up, he knoweth not how.
INT: how not knows he

Mark 13:32 V-RIA-3S
GRK: ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ
KJV: [that] hour knoweth no man,
INT: hour no one knows not even the

Luke 12:30 V-RIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε
KJV: your Father knoweth that ye have need
INT: the Father knows that you have need

John 7:15 V-RIA-3S
GRK: οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς
KJV: saying, How knoweth this man letters,
INT: this one writings knows not having studied

John 12:35 V-RIA-3S
GRK: σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
KJV: in darkness knoweth not whither
INT: darkness not knows where he goes

John 15:15 V-RIA-3S
GRK: δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ
KJV: for the servant knoweth not what
INT: servant not knows what is doing

John 19:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ
KJV: true: and he knoweth that he saith
INT: and he knows that truth

Romans 8:27 V-RIA-3S
GRK: τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ
KJV: the hearts knoweth what
INT: the hearts knows what [is] the

1 Corinthians 2:11 V-RIA-3S
GRK: τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ
KJV: what man knoweth the things of a man,
INT: who indeed knows of men the things

1 Corinthians 14:16 V-RIA-3S
GRK: λέγεις οὐκ οἶδεν
KJV: seeing he understandeth not
INT: you say not he knows

2 Corinthians 11:11 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν
KJV: not? God knoweth.
INT: God knows [I do]

2 Corinthians 11:31 V-RIA-3S
GRK: κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν ὁ ὢν
KJV: for evermore, knoweth that I lie
INT: Lord Jesus knows he who is

2 Corinthians 12:2 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν
KJV: God knoweth;) such an one
INT: God knows having been caught up

2 Corinthians 12:3 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν
KJV: tell: God knoweth;)
INT: God knows

1 Timothy 3:5 V-RIA-3S
GRK: προστῆναι οὐκ οἶδεν πῶς ἐκκλησίας
KJV: know not how to rule his own
INT: [how] to rule not knows how [the] church

2 Peter 2:9 V-RIA-3S
GRK: οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς
KJV: The Lord knoweth how to deliver
INT: knows [the] Lord [how the] devout

1 John 2:11 V-RIA-3S
GRK: καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
KJV: darkness, and knoweth not whither
INT: and not knows where he goes

Revelation 2:17 V-RIA-3S
GRK: ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ
INT: which no one knew if not

Revelation 19:12 V-RIA-3S
GRK: ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ
KJV: that no man knew, but he himself.
INT: which no one knows if not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page