εἰδότες
Englishman's Concordance
εἰδότες (eidotes) — 23 Occurrences

Matthew 22:29 V-RPA-NMP
GRK: Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς
KJV: not knowing the scriptures,
INT: You err not knowing the Scriptures

Mark 12:24 V-RPA-NMP
GRK: πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς
KJV: err, because ye know not
INT: do you err not knowing the Scriptures

Luke 8:53 V-RPA-NMP
GRK: κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
KJV: to scorn, knowing that
INT: they laughed at him knowing that she was dead

John 21:12 V-RPA-NMP
GRK: τίς εἶ εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: art thou? knowing that it was
INT: who are knowing that the

Romans 5:3 V-RPA-NMP
GRK: ταῖς θλίψεσιν εἰδότες ὅτι ἡ
KJV: also: knowing that
INT: the tribulations knowing that the

Romans 6:9 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι Χριστὸς
KJV: Knowing that Christ
INT: knowing that Christ

Romans 13:11 V-RPA-NMP
GRK: Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν
KJV: And that, knowing the time, that
INT: Also this knowng the time

1 Corinthians 15:58 V-RPA-NMP
GRK: κυρίου πάντοτε εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: of the Lord, forasmuch as ye know that
INT: Lord always knowing that the

2 Corinthians 1:7 V-RPA-NMP
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες ὅτι ὡς
KJV: you [is] stedfast, knowing, that as
INT: for you knowing that as

2 Corinthians 4:14 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: Knowing that he which raised up
INT: knowing that the [one]

2 Corinthians 5:6 V-RPA-NMP
GRK: πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες
KJV: confident, knowing that,
INT: always and knowing that being at home

2 Corinthians 5:11 V-RPA-NMP
GRK: Εἰδότες οὖν τὸν
KJV: Knowing therefore the terror
INT: Knowing therefore the

Galatians 2:16 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες δὲ ὅτι
KJV: Knowing that a man
INT: knowing nevertheless that

Galatians 4:8 V-RPA-NMP
GRK: μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε
KJV: Howbeit then, when ye knew not God,
INT: indeed not knowing God you were in bondage

Ephesians 6:8 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ἕκαστος
KJV: Knowing that whatsoever
INT: knowing that each

Ephesians 6:9 V-RPA-NMP
GRK: τὴν ἀπειλήν εἰδότες ὅτι καὶ
KJV: threatening: knowing that
INT: the threatening knowing that also

Philippians 1:16 V-RPA-NMP
GRK: ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς
INT: out of love knowing that for

Colossians 3:24 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ἀπὸ
KJV: Knowing that of
INT: knowing that from

Colossians 4:1 V-RPA-NMP
GRK: δούλοις παρέχεσθε εἰδότες ὅτι καὶ
KJV: and equal; knowing that ye
INT: slaves give knowing that also

1 Thessalonians 1:4 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι
KJV: Knowing, brethren beloved,
INT: knowing brothers beloved

James 3:1 V-RPA-NMP
GRK: ἀδελφοί μου εἰδότες ὅτι μεῖζον
KJV: masters, knowing that
INT: brothers of me knowing that greater

1 Peter 1:18 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι οὐ
KJV: Forasmuch as ye know that ye were
INT: knowing that not

1 Peter 5:9 V-RPA-NMP
GRK: τῇ πίστει εἰδότες τὰ αὐτὰ
KJV: in the faith, knowing that the same
INT: in faith knowing the same

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page