οἴδατε
Englishman's Concordance
οἴδατε (oidate) — 64 Occurrences

Matthew 7:11 V-RIA-2P
GRK: πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
KJV: being evil, know how to give good
INT: evil being know [how] gifts good

Matthew 20:22 V-RIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
KJV: answered and said, Ye know not what
INT: said not You know what you ask for

Matthew 20:25 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: [unto him], and said, Ye know that
INT: them said You know that the

Matthew 24:42 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ
KJV: therefore: for ye know not what
INT: for not you know on what day

Matthew 25:13 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν
KJV: therefore, for ye know neither the day
INT: for neither you do know the day

Matthew 26:2 V-RIA-2P
GRK: Οἴδατε ὅτι μετὰ
KJV: Ye know that after
INT: You know that after

Matthew 27:65 V-RIA-2P
GRK: ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε
KJV: make [it] as sure as ye can.
INT: make [it as] secure as you know [how]

Mark 4:13 V-RIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν
KJV: he said unto them, Know ye not this
INT: to them not Understand you the parable

Mark 10:38 V-RIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
KJV: said unto them, Ye know not what
INT: to them not You know what you ask

Mark 10:42 V-RIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: unto them, Ye know that
INT: says to them You know that those who

Mark 13:33 V-RIA-2P
GRK: ἀγρυπνεῖτε οὐκ οἴδατε γὰρ πότε
KJV: pray: for ye know not when
INT: watch not you know indeed when

Mark 13:35 V-RIA-2P
GRK: οὖν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε
KJV: therefore: for ye know not when
INT: therefore not you know indeed when

Luke 9:55 V-RIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός
KJV: said, Ye know not
INT: said not You know of what spirit

Luke 11:13 V-RIA-2P
GRK: πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
KJV: being evil, know how to give good
INT: evil being know [how] gifts good

Luke 12:56 V-RIA-2P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν τὸν
KJV: [Ye] hypocrites, ye can discern
INT: of the sky you know [how] to discern the

Luke 12:56 V-RIA-2P
GRK: πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν
INT: how not do you know to discern

John 1:26 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: whom ye know not;
INT: you not know

John 4:22 V-RIA-2P
GRK: ὃ οὐκ οἴδατε ἡμεῖς προσκυνοῦμεν
KJV: Ye worship ye know not what:
INT: what not you know we worship

John 4:32 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: know not of.
INT: you not know

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: λέγων Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε
KJV: saying, Ye both know me, and ye know
INT: saying Both me you know and you know

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί
KJV: know me, and ye know whence I am:
INT: you know and you know from where I am

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: whom ye know not.
INT: you not know

John 8:14 V-RIA-2P
GRK: δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι
KJV: ye cannot tell whence I come,
INT: however not know from where I come

John 8:19 V-RIA-2P
GRK: Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν
KJV: Ye neither know me, nor
INT: Neither me you know nor the

John 9:30 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν
KJV: that ye know not from whence
INT: you not know from where he is

John 11:49 V-RIA-2P
GRK: Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
KJV: unto them, Ye know nothing at all,
INT: You not know nothing

John 13:17 V-RIA-2P
GRK: εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε
KJV: If ye know these things, happy
INT: If these things you know blessed are you

John 14:4 V-RIA-2P
GRK: ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν
KJV: I go ye know, and the way
INT: I go you know the way

Acts 2:22 V-RIA-2P
GRK: καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
KJV: ye yourselves also know:
INT: as you yourselves know

Acts 3:16 V-RIA-2P
GRK: θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ
KJV: ye see and know: yea, the faith
INT: you behold and know is made strong the

Acts 10:37 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον
KJV: [I say], ye know, which was published
INT: you know the having come

Romans 6:16 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ
KJV: Know ye not, that
INT: not know you that to whom

Romans 11:2 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ
KJV: he foreknew. Wot ye not what
INT: or not Know you in Elijah

1 Corinthians 3:16 V-RIA-2P
GRK: Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that temple

1 Corinthians 5:6 V-RIA-2P
GRK: ὑμῶν οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ
KJV: [is] not good. Know ye not that
INT: of you not Know you that a little

1 Corinthians 6:2 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: Do ye not know that the saints
INT: or Not know you that the

1 Corinthians 6:3 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους
KJV: Know ye not that
INT: Not know you that angels

1 Corinthians 6:9 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι
KJV: Know ye not that
INT: Or not know you that unrighteous ones [the]

1 Corinthians 6:15 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that the

1 Corinthians 6:16 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ
KJV: What? know ye not that
INT: Or not know you that he that

1 Corinthians 6:19 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ
KJV: What? know ye not that
INT: Or not know you that the

1 Corinthians 9:13 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: not know that
INT: not Know you that those

1 Corinthians 9:24 V-RIA-2P
GRK: Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that those who

1 Corinthians 12:2 V-RIA-2P
GRK: Οἴδατε ὅτι ὅτε
KJV: Ye know that ye were
INT: You know that when

1 Corinthians 16:15 V-RIA-2P
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν
KJV: brethren, (ye know the house
INT: you brothers you know the house

Galatians 4:13 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε δὲ ὅτι
KJV: Ye know how through
INT: you know moreover that

Philippians 4:15 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε δὲ καὶ
KJV: ye Philippians know also, that
INT: have seen moreover also

1 Thessalonians 1:5 V-RIA-2P
GRK: πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν
KJV: as ye know what manner of men
INT: much even as you know what we were

1 Thessalonians 2:1 V-RIA-2P
GRK: Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν
KJV: brethren, know our
INT: yourselves indeed you know brothers the

1 Thessalonians 2:2 V-RIA-2P
GRK: ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις
KJV: as ye know, at
INT: having been insulted even as you know at Philippi

1 Thessalonians 2:5 V-RIA-2P
GRK: ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν
KJV: words, as ye know, nor a cloke
INT: were we even as you know nor with

1 Thessalonians 2:11 V-RIA-2P
GRK: καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα
KJV: As ye know how we exhorted
INT: even as you know how one

1 Thessalonians 3:3 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς
KJV: yourselves know that
INT: yourselves indeed you know that for

1 Thessalonians 3:4 V-RIA-2P
GRK: ἐγένετο καὶ οἴδατε
KJV: it came to pass, and ye know.
INT: it came to pass and you know

1 Thessalonians 4:2 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε γὰρ τίνας
KJV: For ye know what commandments
INT: you know indeed what

1 Thessalonians 5:2 V-RIA-2P
GRK: γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα
KJV: For yourselves know perfectly that
INT: indeed fully you know that day

2 Thessalonians 2:6 V-RIA-2P
GRK: τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ
KJV: And now ye know what withholdeth that
INT: that which restrains you know for

2 Thessalonians 3:7 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ
KJV: For yourselves know how ye ought
INT: yourselves indeed you know how it behoves [you]

James 4:4 V-RIA-2P
GRK: μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ
KJV: and adulteresses, know ye not that
INT: adultresses not know you that the

1 John 2:20 V-RIA-2P
GRK: ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες
KJV: the Holy One, and ye know all things.
INT: Holy [One] and you know all things

1 John 2:21 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν
KJV: because ye know not
INT: because not you know the truth

1 John 2:21 V-RIA-2P
GRK: ἀλλ' ὅτι οἴδατε αὐτήν καὶ
KJV: but because ye know it, and
INT: but because you know it and

1 John 3:5 V-RIA-2P
GRK: καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος
KJV: And ye know that he
INT: And you know that he

1 John 3:15 V-RIA-2P
GRK: ἐστίν καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς
KJV: a murderer: and ye know that no
INT: is and you know that any

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page