οἴδαμεν
Englishman's Concordance
οἴδαμεν (oidamen) — 43 Occurrences

Matthew 21:27 V-RIA-1P
GRK: εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν ἔφη αὐτοῖς
KJV: and said, We cannot tell. And he
INT: they said not We know Said to them

Matthew 22:16 V-RIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: saying, Master, we know that thou art
INT: saying Teacher we know that true

Mark 11:33 V-RIA-1P
GRK: λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν καὶ ὁ
KJV: We cannot tell. And Jesus
INT: they say not We know And

Mark 12:14 V-RIA-1P
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: Master, we know that
INT: to him Teacher we know that true

Luke 20:21 V-RIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς
KJV: Master, we know that
INT: saying Teacher we know that rightly

John 3:2 V-RIA-1P
GRK: αὐτῷ ῥαββί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ
KJV: unto him, Rabbi, we know that thou art
INT: to him Rabbi we know that from

John 3:11 V-RIA-1P
GRK: ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ
KJV: We speak that we do know, and testify
INT: That which we know we speak and

John 4:22 V-RIA-1P
GRK: προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν ὅτι ἡ
KJV: not what: we know what we
INT: worship what what we know for

John 4:42 V-RIA-1P
GRK: ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός
KJV: [him] ourselves, and know that this
INT: have heard and we know that this

John 6:42 V-RIA-1P
GRK: οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα
KJV: mother we know? how is it then
INT: of whom we know the father

John 7:27 V-RIA-1P
GRK: ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
KJV: Howbeit we know this man whence
INT: But this one we know from where he is

John 9:20 V-RIA-1P
GRK: καὶ εἶπαν Οἴδαμεν ὅτι οὗτός
KJV: and said, We know that this
INT: and said We know that this

John 9:21 V-RIA-1P
GRK: βλέπει οὐκ οἴδαμεν ἢ τίς
KJV: now seeth, we know not; or
INT: he sees not we know or who

John 9:21 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν αὐτὸν ἐρωτήσατε
KJV: eyes, we know not: he
INT: we not know him ask

John 9:24 V-RIA-1P
GRK: θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος
KJV: the praise: we know that this
INT: to God we know that this

John 9:29 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ
KJV: We know that God
INT: We know that to Moses

John 9:29 V-RIA-1P
GRK: δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
KJV: [as for] this [fellow], we know not
INT: however not we know from where he is

John 9:31 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν ὅτι ὁ
KJV: Now we know that God
INT: we know that

John 14:5 V-RIA-1P
GRK: Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις
KJV: unto him, Lord, we know not whither
INT: Lord not we know where you go

John 16:18 V-RIA-1P
GRK: μικρόν οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
KJV: we cannot tell what
INT: little [while] not We do know what he speaks

John 16:30 V-RIA-1P
GRK: νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας
KJV: Now are we sure that thou knowest
INT: Now we know that you know

John 20:2 V-RIA-1P
GRK: καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν
KJV: the sepulchre, and we know not where
INT: and not we know where they laid

John 21:24 V-RIA-1P
GRK: ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: these things: and we know that his
INT: these things and we know that true

Acts 7:40 V-RIA-1P
GRK: Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο
KJV: the land of Egypt, we wot not what
INT: of Egypt not we know what has happened

Romans 2:2 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: But we are sure that the judgment
INT: We know however that

Romans 3:19 V-RIA-1P
GRK: Οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: Now we know that what things soever
INT: we know moreover that

Romans 7:14 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that the law
INT: we know indeed that

Romans 8:22 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that the whole
INT: we know indeed that

Romans 8:26 V-RIA-1P
GRK: δεῖ οὐκ οἴδαμεν ἀλλὰ αὐτὸ
KJV: infirmities: for we know not what
INT: it behoves not we know but itself

Romans 8:28 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: And we know that all things
INT: we know moreover that

1 Corinthians 8:1 V-RIA-1P
GRK: τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες
KJV: things offered unto idols, we know that
INT: the things sacrificed to idols we know indeed all

1 Corinthians 8:4 V-RIA-1P
GRK: τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν
KJV: of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that
INT: of the things sacrificed to idols we know that nothing

2 Corinthians 5:1 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that if
INT: we know indeed that

2 Corinthians 5:16 V-RIA-1P
GRK: νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα
KJV: Wherefore henceforth know we no man
INT: now no one regard according to flesh

1 Timothy 1:8 V-RIA-1P
GRK: Οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: But we know that the law
INT: we know moreover that

Hebrews 10:30 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ τὸν
KJV: For we know him that hath said,
INT: we know indeed the [one]

1 John 3:2 V-RIA-1P
GRK: τί ἐσόμεθα οἴδαμεν ὅτι ἐὰν
KJV: we shall be: but we know that, when
INT: what we will be we know that if

1 John 3:14 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν
KJV: We know that we
INT: We know that we have passed

1 John 5:15 V-RIA-1P
GRK: καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει
KJV: And if we know that he hear
INT: And if we know that he hears

1 John 5:15 V-RIA-1P
GRK: ἐὰν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν
KJV: we ask, we know that
INT: if we might ask we know that we have

1 John 5:18 V-RIA-1P
GRK: Οἴδαμεν ὅτι πᾶς
KJV: We know that whosoever
INT: We know that everyone

1 John 5:19 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἐκ
KJV: [And] we know that we are
INT: We know that of

1 John 5:20 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: And we know that the Son
INT: we know moreover that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page