οἴδασιν
Englishman's Concordance
οἴδασιν (oidasin) — 7 Occurrences

Luke 11:44 V-RIA-3P
GRK: ἐπάνω οὐκ οἴδασιν
KJV: [them] are not aware [of them].
INT: over [them] not do know [it]

Luke 23:34 V-RIA-3P
GRK: οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
KJV: them; for they know not what
INT: not indeed they know what they do

John 10:4 V-RIA-3P
GRK: ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν
KJV: him: for they know his voice.
INT: follow because they know the voice

John 10:5 V-RIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων
KJV: him: for they know not the voice
INT: because not they recognize of strangers

John 15:21 V-RIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά
KJV: because they know not
INT: because not they have known the [one] having sent

John 18:21 V-RIA-3P
GRK: ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον
KJV: behold, they know what I
INT: Behold they know what said

Jude 1:10 V-RIA-3P
GRK: μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν ὅσα
KJV: of those things which they know not:
INT: indeed not they have seen they speak evil of whatever things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page