οἶδα
Englishman's Concordance
οἶδα (oida) — 56 Occurrences

Matthew 25:12 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I say unto you, I know you not.
INT: to you not I do know you

Matthew 26:70 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις
KJV: [them] all, saying, I know not what
INT: saying Not I know what you say

Matthew 26:72 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
KJV: I do not know the man.
INT: not I know the man

Matthew 26:74 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
KJV: [saying], I know not
INT: not I know the man

Matthew 28:5 V-RIA-1S
GRK: φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: ye: for I know that ye seek
INT: Fear you I know indeed that

Mark 1:24 V-RIA-1S
GRK: ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς
KJV: to destroy us? I know thee who
INT: to destroy us I know you who

Mark 14:68 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι
KJV: he denied, saying, I know not, neither
INT: saying Not I know nor even understand

Mark 14:71 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
INT: not I know the man

Luke 4:34 V-RIA-1S
GRK: ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς
KJV: to destroy us? I know thee who
INT: to destroy us I know you who

Luke 13:25 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν
KJV: and say unto you, I know you not
INT: to you not I do know you from where

Luke 13:27 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν
KJV: I tell you, I know you not
INT: you not I do know you from where

Luke 22:57 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὐκ οἶδα αὐτόν γύναι
KJV: saying, Woman, I know him not.
INT: saying not I do know him woman

Luke 22:60 V-RIA-1S
GRK: Ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις
KJV: said, Man, I know not what
INT: Man not I know what you say

John 4:25 V-RIA-1S
GRK: ἡ γυνή Οἶδα ὅτι Μεσσίας
KJV: saith unto him, I know that Messias
INT: the woman I know that Messiah

John 5:32 V-RIA-1S
GRK: ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής
KJV: me; and I know that the witness
INT: me and I know that true

John 7:29 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ οἶδα αὐτόν ὅτι
KJV: But I know him: for
INT: But I know him because

John 8:14 V-RIA-1S
GRK: μου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον
KJV: true: for I know whence I came,
INT: of me because I know from where I came

John 8:37 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ὅτι σπέρμα
KJV: I know that ye are
INT: I know that seed

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν κἂν
KJV: but I know him: and
INT: I moreover know him And if

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν ἔσομαι
KJV: I should say, I know him not,
INT: that not I know him I will be

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ψεύστης ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ
KJV: unto you: but I know him, and
INT: a liar But I know him and

John 9:12 V-RIA-1S
GRK: λέγει Οὐκ οἶδα
KJV: he? He said, I know not.
INT: He says not I know

John 9:25 V-RIA-1S
GRK: ἐστιν οὐκ οἶδα ἓν οἶδα
KJV: a sinner [or no], I know not:
INT: he is not I know One [thing] I know

John 9:25 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς
KJV: one thing I know, that,
INT: I know One [thing] I know that blind

John 11:22 V-RIA-1S
GRK: καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα
KJV: But I know, that even now,
INT: but even now I know that whatever

John 11:24 V-RIA-1S
GRK: ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται
KJV: unto him, I know that
INT: Martha I know that he will rise again

John 12:50 V-RIA-1S
GRK: καὶ οἶδα ὅτι ἡ
KJV: And I know that his
INT: and I know that the

John 13:18 V-RIA-1S
GRK: λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
KJV: all: I know whom I have chosen:
INT: I speak I know whom I chose

John 20:13 V-RIA-1S
GRK: καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν
KJV: Lord, and I know not where
INT: and not I know where they laid

Acts 3:17 V-RIA-1S
GRK: νῦν ἀδελφοί οἶδα ὅτι κατὰ
KJV: now, brethren, I wot that through
INT: now brothers I know that in

Acts 12:11 V-RIA-1S
GRK: εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι
KJV: he said, Now I know of a surety, that
INT: said Now I know truly that

Acts 20:25 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι
KJV: behold, I know that ye
INT: Behold I know that no more

Acts 20:29 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται
KJV: For I know this, that
INT: For I know that will come in

Acts 26:27 V-RIA-1S
GRK: τοῖς προφήταις οἶδα ὅτι πιστεύεις
KJV: the prophets? I know that
INT: the prophets I know that you believe

Romans 7:18 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: For I know that in
INT: I know indeed that

Romans 14:14 V-RIA-1S
GRK: οἶδα καὶ πέπεισμαι
KJV: I know, and am persuaded
INT: I know and am persuaded

Romans 15:29 V-RIA-1S
GRK: οἶδα δὲ ὅτι
KJV: And I am sure that, when I come
INT: I know moreover that

1 Corinthians 1:16 V-RIA-1S
GRK: λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα
KJV: besides, I know not
INT: as to the rest not I know if any

2 Corinthians 9:2 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ τὴν
KJV: For I know the forwardness of your
INT: I know indeed the

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ἄνθρωπον ἐν
KJV: I knew a man in
INT: I know a man in

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς
KJV: I cannot tell; or whether
INT: [the] body not I know or out of

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς
KJV: I cannot tell: God
INT: body not I know God

2 Corinthians 12:3 V-RIA-1S
GRK: καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον
KJV: And I knew such a man,
INT: And I know such

2 Corinthians 12:3 V-RIA-1S
GRK: σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς
KJV: I cannot tell: God
INT: body not I know God

Philippians 1:19 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: For I know that this
INT: I know indeed that

Philippians 1:25 V-RIA-1S
GRK: τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ
KJV: confidence, I know that
INT: this being persuaded of I know that I will abide

Philippians 4:12 V-RIA-1S
GRK: οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι
KJV: I know both how to be abased, and
INT: I know also [how] to be brought low

Philippians 4:12 V-RIA-1S
GRK: καὶ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ περισσεύειν
KJV: and I know how to abound:
INT: also [how] to be brought low I know also [how] to abound

2 Timothy 1:12 V-RIA-1S
GRK: οὐκ ἐπαισχύνομαι οἶδα γὰρ ᾧ
KJV: for I know whom
INT: not I am ashamed I know indeed whom

Revelation 2:2 V-RIA-1S
GRK: Οἶδα τὰ ἔργα
KJV: I know thy works,
INT: I know the works

Revelation 2:9 V-RIA-1S
GRK: Οἶδά σου τὴν
KJV: I know thy works,
INT: I know your

Revelation 2:13 V-RIA-1S
GRK: Οἶδα ποῦ κατοικεῖς
KJV: I know thy works,
INT: I know where you dwell

Revelation 2:19 V-RIA-1S
GRK: Οἶδά σου τὰ
KJV: I know thy works,
INT: I know your

Revelation 3:1 V-RIA-1S
GRK: ἑπτὰ ἀστέρας Οἶδά σου τὰ
KJV: the seven stars; I know thy works,
INT: seven stars I know your

Revelation 3:8 V-RIA-1S
GRK: Οἶδά σου τὰ
KJV: I know thy works:
INT: I know your

Revelation 3:15 V-RIA-1S
GRK: Οἶδά σου τὰ
KJV: I know thy works,
INT: I know your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page