καιρῶν
Englishman's Concordance
καιρῶν (kairōn) — 3 Occurrences

Matthew 16:3 N-GMP
GRK: σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε
NAS: [discern] the signs of the times?
KJV: not [discern] the signs of the times?
INT: [the] signs of the times not you are able

Ephesians 1:10 N-GMP
GRK: πληρώματος τῶν καιρῶν ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ
NAS: to the fullness of the times, [that is], the summing
KJV: of the fulness of times he might gather together in one
INT: fullness the of times to head up the

1 Thessalonians 5:1 N-GMP
GRK: καὶ τῶν καιρῶν ἀδελφοί οὐ
NAS: as to the times and the epochs, brethren,
KJV: and the seasons, brethren,
INT: and the seasons brothers no

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page