καιρῷ
Englishman's Concordance
καιρῷ (kairō) — 24 Occurrences

Matthew 11:25 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ
NAS: At that time Jesus said,
KJV: At that time Jesus answered
INT: that time having answered

Matthew 12:1 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ
NAS: At that time Jesus went
KJV: At that time Jesus went
INT: that time went

Matthew 13:30 N-DMS
GRK: καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ
NAS: the harvest; and in the time of the harvest
KJV: and in the time of harvest I will say
INT: and in the time of the harvest

Matthew 14:1 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης
NAS: At that time Herod the tetrarch
KJV: At that time Herod the tetrarch
INT: that the time heard Herod

Matthew 24:45 N-DMS
GRK: τροφὴν ἐν καιρῷ
NAS: them their food at the proper time?
KJV: meat in due season?
INT: food in season

Mark 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας
NAS: in the present age, houses
KJV: in this time, houses, and
INT: in the time this houses

Mark 12:2 N-DMS
GRK: γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: And at the season he sent to
INT: tenants at the season a servant that

Luke 8:13 N-DMS
GRK: καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
NAS: for a while, and in time of temptation
KJV: and in time of temptation fall away.
INT: and in time of testing fall away

Luke 12:42 N-DMS
GRK: διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον
NAS: them their rations at the proper time?
KJV: in due season?
INT: to give in season the measure of food

Luke 13:1 N-DMS
GRK: αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
NAS: on the same occasion there were some
INT: the same time telling him

Luke 18:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ
NAS: at this time and in the age
KJV: in this present time, and in
INT: in the time this and

Luke 20:10 N-DMS
GRK: καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: And at the season he sent a servant
INT: And [in the] season he sent to

Luke 21:36 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα
NAS: at all times, praying
INT: at every season praying that

Acts 7:20 N-DMS
GRK: ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς
NAS: It was at this time that Moses
KJV: In which time Moses was born,
INT: In which time was born Moses

Romans 3:26 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ εἰς τὸ
NAS: at the present time, so
KJV: this time his
INT: the present time for

Romans 11:5 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ'
NAS: to be at the present time a remnant
KJV: at this present time also there is
INT: the present time a remnant according to

2 Corinthians 6:2 N-DMS
GRK: λέγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά
NAS: AT THE ACCEPTABLE TIME I LISTENED
KJV: thee in a time accepted,
INT: he says indeed In a time accepted I listened to

2 Corinthians 8:14 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν
KJV: [that] now at this time your abundance
INT: the present time your

Galatians 6:9 N-DMS
GRK: μὴ ἐνκακῶμεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ
NAS: for in due time we will reap
KJV: in due season we shall reap,
INT: not we should lose heart in time indeed due

Ephesians 2:12 N-DMS
GRK: ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς
NAS: [remember] that you were at that time separate
KJV: at that time ye were without
INT: you were the time that apart from

Ephesians 6:18 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι
NAS: at all times in the Spirit,
INT: in every season in [the] Spirit

2 Thessalonians 2:6 N-DMS
GRK: τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ
NAS: so that in his time he will be revealed.
KJV: in his time.
INT: his time

1 Peter 1:5 N-DMS
GRK: ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ
NAS: to be revealed in the last time.
KJV: in the last time.
INT: to be revealed in [the] time last

1 Peter 5:6 N-DMS
GRK: ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
NAS: that He may exalt you at the proper time,
KJV: you in due time:
INT: he might exalt in [due] time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page