2540. καιρός (kairos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2540. καιρός (kairos) — 86 Occurrences

Matthew 8:29 N-GMS
GRK: ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς
NAS: to torment us before the time?
KJV: us before the time?
INT: here before [the] time to torment us

Matthew 11:25 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ
NAS: At that time Jesus said,
KJV: At that time Jesus answered
INT: that time having answered

Matthew 12:1 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ
NAS: At that time Jesus went
KJV: At that time Jesus went
INT: that time went

Matthew 13:30 N-DMS
GRK: καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ
NAS: the harvest; and in the time of the harvest
KJV: and in the time of harvest I will say
INT: and in the time of the harvest

Matthew 14:1 N-DMS
GRK: ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης
NAS: At that time Herod the tetrarch
KJV: At that time Herod the tetrarch
INT: that the time heard Herod

Matthew 16:3 N-GMP
GRK: σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε
NAS: [discern] the signs of the times?
KJV: not [discern] the signs of the times?
INT: [the] signs of the times not you are able

Matthew 21:34 N-NMS
GRK: ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν
NAS: the harvest time approached,
KJV: when the time of the fruit
INT: drew near the season of the fruits

Matthew 21:41 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν
NAS: him the proceeds at the [proper] seasons.
KJV: in their seasons.
INT: in the seasons of them

Matthew 24:45 N-DMS
GRK: τροφὴν ἐν καιρῷ
NAS: them their food at the proper time?
KJV: meat in due season?
INT: food in season

Matthew 26:18 N-NMS
GRK: λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς
NAS: says, My time is near;
KJV: saith, My time is at hand;
INT: says the time of me near

Mark 1:15 N-NMS
GRK: Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν
NAS: and saying, The time is fulfilled,
KJV: saying, The time is fulfilled, and
INT: Has been fulfilled the time and has drawn near

Mark 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας
NAS: in the present age, houses
KJV: in this time, houses, and
INT: in the time this houses

Mark 11:13 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν
NAS: but leaves, for it was not the season for figs.
KJV: leaves; for the time of figs was
INT: the indeed season not it was

Mark 12:2 N-DMS
GRK: γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον ἵνα
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: And at the season he sent to
INT: tenants at the season a servant that

Mark 13:33 N-NMS
GRK: πότε ὁ καιρός ἐστιν
NAS: when the [appointed] time will come.
KJV: not when the time is.
INT: when the time is

Luke 1:20 N-AMS
GRK: εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν
NAS: will be fulfilled in their proper time.
KJV: in their season.
INT: in the season of them

Luke 4:13 N-GMS
GRK: αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ
NAS: he left Him until an opportune time.
KJV: him for a season.
INT: him until opportune time

Luke 8:13 N-AMS
GRK: οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ
NAS: they believe for a while, and in time
KJV: which for a while believe, and
INT: who for a time believe and

Luke 8:13 N-DMS
GRK: καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
NAS: for a while, and in time of temptation
KJV: and in time of temptation fall away.
INT: and in time of testing fall away

Luke 12:42 N-DMS
GRK: διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον
NAS: them their rations at the proper time?
KJV: in due season?
INT: to give in season the measure of food

Luke 12:56 N-AMS
GRK: δοκιμάζειν τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον
NAS: do you not analyze this present time?
KJV: discern this time?
INT: to discern the time moreover this

Luke 13:1 N-DMS
GRK: αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ
NAS: on the same occasion there were some
INT: the same time telling him

Luke 18:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ
NAS: at this time and in the age
KJV: in this present time, and in
INT: in the time this and

Luke 19:44 N-AMS
GRK: ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς
NAS: you did not recognize the time of your visitation.
KJV: not the time of thy
INT: you knew the season the of visitation

Luke 20:10 N-DMS
GRK: καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: And at the season he sent a servant
INT: And [in the] season he sent to

Luke 21:8 N-NMS
GRK: καί Ὁ καιρὸς ἤγγικεν μὴ
NAS: I am [He],' and, 'The time is near.'
KJV: [Christ]; and the time draweth near:
INT: and The time is drawn near Not

Luke 21:24 N-NMP
GRK: καὶ ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν
NAS: until the times of the Gentiles
KJV: until the times of the Gentiles
INT: and be [the] times of [the] Gentiles

Luke 21:36 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα
NAS: at all times, praying
INT: at every season praying that

John 5:4 Noun-AMS
GRK: γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν
KJV: at a certain season into
INT: indeed during [a certain] season descended in

John 7:6 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς
NAS: said to them, My time is not yet
KJV: unto them, My time is not yet
INT: Jesus Time my

John 7:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος
NAS: here, but your time is always
KJV: but your time is alway
INT: but time your

John 7:8 N-NMS
GRK: ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
NAS: because My time has not yet
KJV: for my time is not yet
INT: my time not yet has been fulfilled

Acts 1:7 N-AMP
GRK: χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ
NAS: times or epochs which the Father
KJV: or the seasons, which
INT: times or seasons which the

Acts 3:20 N-NMP
GRK: ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ
INT: anyhow might come times of refreshing from

Acts 7:20 N-DMS
GRK: ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς
NAS: It was at this time that Moses
KJV: In which time Moses was born,
INT: In which time was born Moses

Acts 12:1 N-AMS
GRK: δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης
NAS: Now about that time Herod the king
KJV: about that time Herod the king
INT: moreover the time put forth Herod

Acts 13:11 N-GMS
GRK: ἥλιον ἄχρι καιροῦ παραχρῆμα τε
NAS: the sun for a time. And immediately
KJV: the sun for a season. And immediately
INT: sun until a season immediately moreover

Acts 14:17 N-AMP
GRK: διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους ἐμπιπλῶν
NAS: and fruitful seasons, satisfying
KJV: and fruitful seasons, filling our
INT: giving and seasons fruitful filling

Acts 17:26 N-AMP
GRK: ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς
NAS: [their] appointed times and the boundaries
KJV: and hath determined the times before appointed,
INT: having determined appointed times and the

Acts 19:23 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος
NAS: About that time there occurred no
KJV: And the same time there arose no
INT: at the time same disturbance

Acts 24:25 N-AMS
GRK: ἔχον πορεύου καιρὸν δὲ μεταλαβὼν
NAS: and when I find time I will summon
KJV: I have a convenient season, I will call for
INT: being going away opportunity moreover having found

Romans 3:26 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ εἰς τὸ
NAS: at the present time, so
KJV: this time his
INT: the present time for

Romans 5:6 N-AMS
GRK: ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν
NAS: helpless, at the right time Christ
KJV: in due time Christ
INT: still according to right time for [the] ungodly

Romans 8:18 N-GMS
GRK: τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν
NAS: present time are not worthy
KJV: of this present time [are] not
INT: of the present time [to be compared] with the

Romans 9:9 N-AMS
GRK: Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι
NAS: AT THIS TIME I WILL COME,
KJV: At this time will I come, and
INT: According to the time this I will come

Romans 11:5 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ'
NAS: to be at the present time a remnant
KJV: at this present time also there is
INT: the present time a remnant according to

Romans 13:11 N-AMS
GRK: εἰδότες τὸν καιρόν ὅτι ὥρα
NAS: knowing the time, that it is already
KJV: that, knowing the time, that now
INT: knowng the time that [the] hour

1 Corinthians 4:5 N-GMS
GRK: μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε
NAS: before the time, [but wait] until
KJV: before the time, until
INT: not before [the] time anything judge

1 Corinthians 7:5 N-AMS
GRK: συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε
NAS: by agreement for a time, so
KJV: for a time, that
INT: consent for because a season that you might be at leisure

1 Corinthians 7:29 N-NMS
GRK: ἀδελφοί ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν
NAS: brethren, the time has been
KJV: brethren, the time [is] short:
INT: brothers the season shortened is

2 Corinthians 6:2 N-DMS
GRK: λέγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά
NAS: AT THE ACCEPTABLE TIME I LISTENED
KJV: thee in a time accepted,
INT: he says indeed In a time accepted I listened to

2 Corinthians 6:2 N-NMS
GRK: ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος ἰδοὺ
NAS: is THE ACCEPTABLE TIME, behold,
KJV: [is] the accepted time; behold,
INT: Behold now [the] time well-accepted behold

2 Corinthians 8:14 N-DMS
GRK: τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν
KJV: [that] now at this time your abundance
INT: the present time your

Galatians 4:10 N-AMP
GRK: μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς
NAS: days and months and seasons and years.
KJV: months, and times, and years.
INT: months and seasons and years

Galatians 6:9 N-DMS
GRK: μὴ ἐνκακῶμεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ
NAS: for in due time we will reap
KJV: in due season we shall reap,
INT: not we should lose heart in time indeed due

Galatians 6:10 N-AMS
GRK: οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν ἐργαζώμεθα
NAS: we have opportunity, let us do
KJV: therefore opportunity, let us do
INT: then as occasion we have we should work

Ephesians 1:10 N-GMP
GRK: πληρώματος τῶν καιρῶν ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ
NAS: to the fullness of the times, [that is], the summing
KJV: of the fulness of times he might gather together in one
INT: fullness the of times to head up the

Ephesians 2:12 N-DMS
GRK: ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς
NAS: [remember] that you were at that time separate
KJV: at that time ye were without
INT: you were the time that apart from

Ephesians 5:16 N-AMS
GRK: ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν ὅτι αἱ
NAS: making the most of your time, because
KJV: Redeeming the time, because the days
INT: redeeming the time because the

Ephesians 6:18 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι
NAS: at all times in the Spirit,
INT: in every season in [the] Spirit

Colossians 4:5 N-AMS
GRK: ἔξω τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι
NAS: making the most of the opportunity.
KJV: redeeming the time.
INT: outside the time redeeming

1 Thessalonians 2:17 N-AMS
GRK: ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας προσώπῳ
NAS: having been taken away from you for a short while--
KJV: for a short time in presence, not
INT: you for time of an hour in face

1 Thessalonians 5:1 N-GMP
GRK: καὶ τῶν καιρῶν ἀδελφοί οὐ
NAS: as to the times and the epochs, brethren,
KJV: and the seasons, brethren,
INT: and the seasons brothers no

2 Thessalonians 2:6 N-DMS
GRK: τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ
NAS: so that in his time he will be revealed.
KJV: in his time.
INT: his time

1 Timothy 2:6 N-DMP
GRK: τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
NAS: [given] at the proper time.
KJV: to be testified in due time.
INT: the testimony [given] in times its own

1 Timothy 4:1 N-DMP
GRK: ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες
NAS: that in later times some
KJV: the latter times some
INT: in latter times will depart from some

1 Timothy 6:15 N-DMP
GRK: ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει
NAS: about at the proper time-- He who is the blessed
KJV: Which in his times he shall shew, [who
INT: which seasons own will show

2 Timothy 3:1 N-NMP
GRK: ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί
NAS: days difficult times will come.
KJV: days perilous times shall come.
INT: days will be present times difficult

2 Timothy 4:3 N-NMS
GRK: ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς
NAS: For the time will come when
KJV: For the time will come when
INT: there will be indeed a time when

2 Timothy 4:6 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς
NAS: being poured out as a drink offering, and the time of my departure
KJV: and the time of my
INT: and the time of the departure

Titus 1:3 N-DMP
GRK: ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν
NAS: but at the proper time manifested,
KJV: hath in due times manifested his
INT: he revealed moreover [in] seasons own the

Hebrews 9:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα
NAS: for the present time. Accordingly
KJV: for the time then present,
INT: for the time present

Hebrews 9:10 N-GMS
GRK: σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα
NAS: imposed until a time of reformation.
KJV: [on them] until the time of reformation.
INT: of flesh until [the] time of setting things right imposed

Hebrews 11:11 N-AMS
GRK: καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἐπεὶ
NAS: beyond the proper time of life,
KJV: when she was past age, because
INT: and beyond time seasonable since

Hebrews 11:15 N-AMS
GRK: εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι
NAS: out, they would have had opportunity to return.
KJV: have had opportunity to have returned.
INT: they might have had anyhow opportunity to have returned

1 Peter 1:5 N-DMS
GRK: ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ
NAS: to be revealed in the last time.
KJV: in the last time.
INT: to be revealed in [the] time last

1 Peter 1:11 N-AMS
GRK: ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ
NAS: person or time the Spirit of Christ
KJV: what manner of time the Spirit
INT: or what manner of time was signifying the

1 Peter 4:17 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι
NAS: For [it is] time for judgment to begin
KJV: For the time [is come] that judgment
INT: Because the time [for] to have begun

1 Peter 5:6 N-DMS
GRK: ὑψώσῃ ἐν καιρῷ
NAS: that He may exalt you at the proper time,
KJV: you in due time:
INT: he might exalt in [due] time

Revelation 1:3 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς
NAS: the things which are written in it; for the time is near.
KJV: therein: for the time [is] at hand.
INT: for [the] time [is] near

Revelation 11:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν
NAS: came, and the time [came] for the dead
KJV: and the time of the dead,
INT: and the time of the dead

Revelation 12:12 N-AMS
GRK: ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
NAS: that he has [only] a short time.
KJV: he hath but a short time.
INT: that a short time he has

Revelation 12:14 N-AMS
GRK: τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς
NAS: she was nourished for a time and times
KJV: for a time, and times, and half
INT: she is nourished there a time and times

Revelation 12:14 N-AMP
GRK: καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ
NAS: for a time and times and half
KJV: and half a time, from the face
INT: a time and times and half

Revelation 12:14 N-GMS
GRK: καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου
NAS: and half a time, from the presence
INT: and half a time from [the] face

Revelation 22:10 N-NMS
GRK: τούτου ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς
NAS: of this book, for the time is near.
KJV: book: for the time is at hand.
INT: this the time indeed near

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page