ὄνομα
Englishman's Concordance
ὄνομα (onoma) — 106 Occurrences

Matthew 1:21 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and you shall call His name Jesus,
KJV: thou shalt call his name JESUS: for
INT: you will call the name of him Jesus

Matthew 1:23 N-ANS
GRK: καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ
NAS: AND THEY SHALL CALL HIS NAME IMMANUEL,
KJV: his name Emmanuel,
INT: they will call the name of him Immanuel

Matthew 1:25 N-ANS
GRK: ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and he called His name Jesus.
KJV: he called his name JESUS.
INT: he called the name of him Jesus

Matthew 6:9 N-NNS
GRK: Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
NAS: is in heaven, Hallowed be Your name.
KJV: Hallowed be thy name.
INT: hallowed be the name of you

Matthew 10:22 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ
NAS: because of My name, but it is the one who has endured
KJV: [men] for my name's sake: but he that
INT: on account of the name of me the [one who]

Matthew 10:41 N-ANS
GRK: προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν
NAS: a prophet in [the] name of a prophet
KJV: in the name of a prophet
INT: a prophet in [the] name of a prophet [the] reward

Matthew 10:41 N-ANS
GRK: δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν
NAS: man in the name of a righteous man
KJV: in the name of a righteous man
INT: a righteous [man] in [the] name of a righteous [man] the reward

Matthew 10:42 N-ANS
GRK: μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν
NAS: And whoever in the name of a disciple
KJV: in the name of a disciple,
INT: only in [the] name of a disciple truly

Matthew 18:20 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ
NAS: have gathered together in My name, I am
KJV: in my name, there am I
INT: my name there am I

Matthew 24:9 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου
NAS: nations because of My name.
KJV: for my name's sake.
INT: on account of the name of me

Matthew 28:19 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς
NAS: baptizing them in the name of the Father
KJV: them in the name of the Father, and
INT: in the name of the Father

Mark 3:16 N-ANS
GRK: καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι
NAS: (to whom He gave the name Peter),
INT: And he added [the] name to Simon

Mark 5:9 N-NNS
GRK: αὐτόν Τί ὄνομά σοι καὶ
NAS: him, What is your name? And he said
KJV: What [is] thy name? And he answered,
INT: him what [is] name your name And

Mark 5:9 N-NNS
GRK: αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι
NAS: And he said to Him, My name is Legion;
KJV: saying, My name [is] Legion: for
INT: he answered Legion [is] name to me because

Mark 6:14 N-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: heard [of it], for His name had become
KJV: his name was
INT: became these name of him and

Mark 13:13 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ
NAS: because of My name, but the one who endures
INT: on account of the name of me the [one]

Mark 14:32 N-NNS
GRK: οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί καὶ
NAS: to a place named Gethsemane;
KJV: which was named Gethsemane:
INT: of which the name [is] Gethsemane and

Luke 1:5 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ
NAS: of Aaron, and her name was Elizabeth.
KJV: and her name [was] Elisabeth.
INT: and the name of her Elizabeth

Luke 1:13 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
NAS: and you will give him the name John.
KJV: thou shalt call his name John.
INT: you will call the name of him John

Luke 1:26 N-NNS
GRK: Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ
NAS: to a city in Galilee called Nazareth,
INT: of Galilee whose name [was] Nazareth

Luke 1:27 N-NNS
GRK: ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ
NAS: whose name was Joseph,
KJV: to a man whose name was Joseph, of
INT: to a man whose name [was] Joseph of

Luke 1:27 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου
NAS: and the virgin's name was Mary.
KJV: and the virgin's name [was] Mary.
INT: and the name of the virgin

Luke 1:31 N-ANS
GRK: καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: a son, and you shall name Him Jesus.
KJV: shalt call his name JESUS.
INT: you will call the name of him Jesus

Luke 1:49 N-NNS
GRK: ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: for me; And holy is His name.
KJV: holy [is] his name.
INT: holy [is] the name of him

Luke 1:63 N-NNS
GRK: Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: as follows, His name is John.
KJV: saying, His name is John.
INT: John is [the] name of him And

Luke 2:21 N-NNS
GRK: ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς
NAS: before His circumcision, His name was [then] called
KJV: his name was called JESUS,
INT: was called the name of him Jesus

Luke 2:25 N-NNS
GRK: Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών καὶ
NAS: whose name was Simeon;
KJV: whose name [was] Simeon;
INT: Jerusalem whose name [was] Simon and

Luke 6:22 N-ANS
GRK: ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς
NAS: you, and scorn your name as evil,
KJV: cast out your name as evil,
INT: cast out the name of you as

Luke 8:30 N-NNS
GRK: Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν ὁ
NAS: him, What is your name? And he said,
KJV: is thy name? And he said,
INT: What your name is

Luke 8:41 N-NNS
GRK: ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος καὶ
NAS: a man named Jairus,
INT: a man whose name [was] Jarius and

Luke 11:2 N-NNS
GRK: ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλθέτω
NAS: hallowed be Your name. Your kingdom
KJV: Hallowed be thy name. Thy kingdom
INT: hallowed be the name of you let come

Luke 21:17 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου
NAS: by all because of My name.
KJV: [men] for my name's sake.
INT: because of the name of me

Luke 24:13 N-NNS
GRK: Ἰερουσαλήμ ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς
NAS: to a village named Emmaus,
INT: Jerusalem whose name [is] Emmaus

John 1:6 N-NNS
GRK: παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
NAS: from God, whose name was John.
KJV: God, whose name [was] John.
INT: from God name to him John

John 1:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: who believe in His name,
KJV: on his name:
INT: on the name of him

John 2:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες
NAS: believed in His name, observing
KJV: his name, when they saw
INT: on the name of him beholding

John 3:1 N-NNS
GRK: Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ ἄρχων
NAS: of the Pharisees, named Nicodemus,
KJV: the Pharisees, named Nicodemus,
INT: Pharisees Nicodemus name to him a ruler

John 3:18 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς
NAS: he has not believed in the name of the only begotten
KJV: in the name of the only begotten
INT: on the name of the only begotten

John 10:3 N-ANS
GRK: φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει
NAS: sheep by name and leads
KJV: sheep by name, and leadeth
INT: he calls by name and leads out

John 12:28 N-ANS
GRK: σου τὸ ὄνομα ἦλθεν οὖν
NAS: glorify Your name. Then
KJV: glorify thy name. Then came there
INT: of you the name came Therefore

John 15:21 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι
NAS: they will do to you for My name's sake,
KJV: for my name's sake, because
INT: on account of the name of me because

John 17:6 N-ANS
GRK: σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις
NAS: I have manifested Your name to the men
KJV: thy name unto the men
INT: your name to the men

John 17:26 N-ANS
GRK: αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ
NAS: and I have made Your name known to them, and will make it known,
KJV: unto them thy name, and will declare
INT: to them the name of you and

John 18:10 N-NNS
GRK: ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ
NAS: ear; and the slave's name was Malchus.
KJV: The servant's name was Malchus.
INT: was moreover name the servant's

Acts 2:21 N-ANS
GRK: ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: CALLS ON THE NAME OF THE LORD
KJV: shall call on the name of the Lord
INT: shall call upon the name of [the] Lord will be saved

Acts 3:16 N-NNS
GRK: ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: in His name, [it is] the name of Jesus which has strengthened
KJV: faith in his name hath made this man
INT: is made strong the name of him and

Acts 4:12 N-NNS
GRK: οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
NAS: other name under
KJV: none other name under heaven
INT: not indeed name is there another

Acts 8:16 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: baptized in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: to the name of the Lord

Acts 9:14 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου
NAS: all who call on Your name.
KJV: that call on thy name.
INT: call on the name of you

Acts 9:15 N-ANS
GRK: βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον
NAS: to bear My name before
KJV: to bear my name before the Gentiles,
INT: to carry the name of me before

Acts 9:21 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο καὶ
NAS: on this name, and [who] had come
KJV: called on this name in Jerusalem,
INT: called on the name this and

Acts 13:6 N-NNS
GRK: Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦ
NAS: whose name was Bar-Jesus,
KJV: a Jew, whose name [was] Barjesus:
INT: a Jew whose name [was] Bar-Jesus

Acts 13:8 N-NNS
GRK: μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζητῶν
NAS: (for so his name is translated)
KJV: is his name by interpretation)
INT: means the name of him seeking

Acts 15:17 N-ANS
GRK: ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ'
NAS: WHO ARE CALLED BY MY NAME,'
KJV: whom my name is called, saith
INT: has been called the name of me upon

Acts 19:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: this, they were baptized in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: in the name of the Lord

Acts 19:13 N-ANS
GRK: πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: spirits the name of the Lord
KJV: spirits the name of the Lord
INT: evil the name of the Lord

Acts 19:17 N-ANS
GRK: ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: upon them all and the name of the Lord
KJV: all, and the name of the Lord Jesus
INT: was magnified the name of the Lord

Acts 22:16 N-ANS
GRK: ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: your sins, calling on His name.'
KJV: sins, calling on the name of the Lord.
INT: having called on the name of him

Acts 26:9 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ
NAS: hostile to the name of Jesus
KJV: to the name of Jesus
INT: to the name of Jesus the

Romans 2:24 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: For THE NAME OF GOD IS BLASPHEMED
KJV: For the name of God is blasphemed
INT: the indeed name of God

Romans 9:17 N-NNS
GRK: διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν
NAS: MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME MIGHT BE PROCLAIMED
KJV: my name might be declared
INT: should be declared the name of me in

Romans 10:13 N-ANS
GRK: ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD
KJV: shall call upon the name of the Lord
INT: might call on the name of [the] Lord will be saved

1 Corinthians 1:2 N-ANS
GRK: ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: call on the name of our Lord
KJV: call upon the name of Jesus
INT: calling on the name of the Lord

1 Corinthians 1:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: were you baptized in the name of Paul?
KJV: were ye baptized in the name of Paul?
INT: to the name of Paul were you baptized

1 Corinthians 1:15 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
NAS: you were baptized in my name.
KJV: in mine own name.
INT: my name you were baptized

Philippians 2:9 N-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ
NAS: Him, and bestowed on Him the name which is above
KJV: given him a name which is above
INT: to him a name which [is] above

Philippians 2:9 N-ANS
GRK: ὑπὲρ πᾶν ὄνομα
NAS: which is above every name,
KJV: is above every name:
INT: [is] above every name

2 Thessalonians 1:12 N-NNS
GRK: ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου
NAS: so that the name of our Lord Jesus
KJV: That the name of our Lord
INT: might be glorified the name of the Lord

1 Timothy 6:1 N-NNS
GRK: μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: so that the name of God
KJV: honour, that the name of God and
INT: not the name of God

2 Timothy 2:19 N-ANS
GRK: ὀνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου
NAS: who names the name of the Lord
KJV: that nameth the name of Christ
INT: names the name of the Lord

Hebrews 1:4 N-ANS
GRK: αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
NAS: a more excellent name than
KJV: a more excellent name than
INT: them he has inherited a name

Hebrews 2:12 N-ANS
GRK: Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς
NAS: I WILL PROCLAIM YOUR NAME TO MY BRETHREN,
KJV: thy name unto my
INT: I will declare the name of you to the

Hebrews 6:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες
NAS: toward His name, in having ministered
KJV: his name, in that ye have ministered
INT: to the name of him having ministered

James 2:7 N-ANS
GRK: τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν
NAS: the fair name by which you have been called?
KJV: that worthy name by
INT: the good name having been called

1 John 2:12 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ
NAS: have been forgiven you for His name's sake.
KJV: for his name's sake.
INT: for the sake of the name of him

1 John 5:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ
NAS: to you who believe in the name of the Son
KJV: on the name of the Son
INT: on the name of the Son

1 John 5:13 Noun-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ὑιοῦ
KJV: on the name of the Son
INT: on the name of the Son

3 John 1:14 N-ANS
GRK: φίλους κατ' ὄνομα
NAS: you. Greet the friends by name.
KJV: the friends by name.
INT: friends by name

Revelation 2:3 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ
NAS: and have endured for My name's sake,
INT: for the sake of the name of me and

Revelation 2:13 N-ANS
GRK: κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ
NAS: is; and you hold fast My name, and did not deny
KJV: thou holdest fast my name, and hast
INT: you hold fast the name of me and

Revelation 2:17 N-NNS
GRK: τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον
NAS: and a new name written
KJV: the stone a new name written, which
INT: the pebble a name new written

Revelation 3:1 N-ANS
GRK: ἔργα ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι
NAS: that you have a name that you are alive,
KJV: thou hast a name that
INT: works that name you have that

Revelation 3:5 N-ANS
GRK: ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ
NAS: and I will not erase his name from the book
KJV: blot out his name out of the book
INT: will I blot out the name of him from

Revelation 3:5 N-ANS
GRK: ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον
NAS: and I will confess his name before
KJV: I will confess his name before my
INT: will confess the name of him before

Revelation 3:8 N-ANS
GRK: ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου
NAS: My word, and have not denied My name.
KJV: denied my name.
INT: did deny the name of me

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: and I will write on him the name of My God,
KJV: upon him the name of my God,
INT: him the name of the God

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως
NAS: of My God, and the name of the city
KJV: God, and the name of the city of my
INT: and the name of the city

Revelation 3:12 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ
NAS: from My God, and My new name.
KJV: [I will write upon him] my new name.
INT: and the name of me

Revelation 6:8 N-NNS
GRK: ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Ὁ
NAS: and he who sat on it had the name Death;
KJV: and his name that sat on
INT: on it name his [was]

Revelation 8:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος
NAS: The name of the star is called
KJV: And the name of the star is called
INT: And the name the star

Revelation 9:11 N-NNS
GRK: τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ
NAS: of the abyss; his name in Hebrew
KJV: whose name in the Hebrew tongue
INT: of the abyss name for him in Hebrew

Revelation 9:11 N-NNS
GRK: τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων
NAS: he has the name Apollyon.
KJV: hath [his] name Apollyon.
INT: the Greek name he has [is] Apollyon

Revelation 11:18 N-ANS
GRK: φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου τοὺς
NAS: who fear Your name, the small
KJV: them that fear thy name, small and
INT: fear the name of you the

Revelation 13:6 N-ANS
GRK: βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: to blaspheme His name and His tabernacle,
KJV: to blaspheme his name, and his
INT: to blaspheme the name of him and

Revelation 13:8 N-NNS
GRK: γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν
NAS: him, [everyone] whose name has not been written
KJV: him, whose names are not
INT: have been written the names of them in

Revelation 13:17 N-ANS
GRK: χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου
NAS: the mark, [either] the name of the beast
KJV: the mark, or the name of the beast, or
INT: mark the name of the beast

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ
NAS: having His name and the name
KJV: his Father's name written in
INT: having the name of him and

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς
NAS: His name and the name of His Father
INT: and the name of the Father

Revelation 15:4 N-ANS
GRK: δοξάσει τὸ ὄνομά σου ὅτι
NAS: and glorify Your name? For You alone
KJV: glorify thy name? for [thou] only
INT: glorify the name of you for [you]

Revelation 16:9 N-ANS
GRK: ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
NAS: and they blasphemed the name of God
KJV: and blasphemed the name of God, which
INT: they blasphemed the name of God

Revelation 17:5 N-NNS
GRK: μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον
NAS: and on her forehead a name [was] written,
KJV: forehead [was] a name written,
INT: forehead of her a name written Mystery

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ
NAS: whose name has not been written
KJV: shall wonder, whose names were not
INT: are written the names in the

Revelation 19:12 N-ANS
GRK: πολλά ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ
NAS: and He has a name written
KJV: and he had a name written,
INT: many having a name written which

Revelation 19:13 N-NNS
GRK: κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ
NAS: in blood, and His name is called
KJV: and his name is called The Word
INT: is called the name of him The

Revelation 19:16 N-ANS
GRK: μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: He has a name written,
KJV: his thigh a name written, KING
INT: thigh of him a name written King

Revelation 22:4 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: His face, and His name [will be] on their foreheads.
KJV: and his name [shall be] in their
INT: and the name of him on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page