ὀνόματι
Englishman's Concordance
ὀνόματι (onomati) — 95 Occurrences

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ
NAS: did we not prophesy in Your name, and in Your name
KJV: prophesied in thy name? and in thy
INT: your name did we prophesy and

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν
NAS: in Your name, and in Your name cast
KJV: and in thy name have cast out devils?
INT: [in] your name demons cast out

Matthew 7:22 N-DNS
GRK: τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς
NAS: out demons, and in Your name perform
KJV: and in thy name done many
INT: [in] your name works of power many

Matthew 12:21 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
NAS: AND IN HIS NAME THE GENTILES
KJV: in his name shall the Gentiles
INT: And in the name of him [the] Gentiles

Matthew 18:5 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: such child in My name receives Me;
KJV: in my name receiveth me.
INT: in the name of me me

Matthew 21:9 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὡσαννὰ
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord;
INT: comes in [the] name of [the] Lord Hosanna

Matthew 23:39 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Matthew 24:5 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying, I
INT: in the name of me saying

Matthew 27:32 N-DNS
GRK: ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον
NAS: a man of Cyrene named Simon, whom
KJV: Simon by name: him
INT: a man of Cyrene by name Simon him

Mark 5:22 N-DNS
GRK: τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάϊρος καὶ
NAS: of the synagogue officials named Jairus
KJV: Jairus by name; and
INT: of the rulers of synagogue by name Jarius and

Mark 9:37 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: like this in My name receives
KJV: in my name, receiveth me:
INT: in the name of me me

Mark 9:38 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
NAS: out demons in Your name, and we tried to prevent
KJV: devils in thy name, and he followeth
INT: in the name of you casting out

Mark 9:39 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ
NAS: a miracle in My name, and be able
KJV: in my name, that can
INT: in the name of me and

Mark 9:41 N-DNS
GRK: ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ
NAS: because of your name as [followers] of Christ,
KJV: in my name, because ye belong
INT: of water in name because Christ's

Mark 11:9 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Mark 13:6 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying,
INT: in the name of me saying

Mark 16:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια
NAS: who have believed: in My name they will cast
KJV: In my name shall they cast out devils;
INT: In the name of me demons

Luke 1:5 N-DNS
GRK: ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ
NAS: there was a priest named Zacharias,
KJV: a certain priest named Zacharias, of
INT: a priest certain by name Zechariah of [the]

Luke 1:59 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς
KJV: after the name of his
INT: after the name the father

Luke 1:61 N-DNS
GRK: καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ
NAS: who is called by that name.
KJV: is called by this name.
INT: is called the name by this

Luke 5:27 N-DNS
GRK: ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον
NAS: a tax collector named Levi sitting
KJV: saw a publican, named Levi, sitting
INT: saw a tax collector by name Levi sitting

Luke 9:48 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ
NAS: child in My name receives
KJV: in my name receiveth me:
INT: in the name of me me

Luke 9:49 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα
NAS: out demons in Your name; and we tried to prevent
KJV: in thy name; and we forbad
INT: in the name of you casting out

Luke 10:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου
NAS: are subject to us in Your name.
KJV: through thy name.
INT: through the name of you

Luke 10:38 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο
NAS: and a woman named Martha
KJV: a certain woman named Martha received
INT: moreover certain by name Martha received

Luke 13:35 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD!'
KJV: in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord

Luke 16:20 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο
NAS: And a poor man named Lazarus was laid
KJV: a certain beggar named Lazarus, which
INT: moreover certain by name Lazarus was laid

Luke 19:2 N-DNS
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος
NAS: called by the name of Zaccheus;
KJV: [there was] a man named Zacchaeus,
INT: behold a man by name called Zacchaeus

Luke 19:38 N-DNS
GRK: βασιλεύς ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐν
NAS: WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD;
KJV: in the name of the Lord:
INT: king in [the] name of [the] Lord In

Luke 21:8 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες
NAS: will come in My name, saying,
KJV: in my name, saying,
INT: in the name of me saying

Luke 23:50 N-DNS
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς
NAS: And a man named Joseph,
KJV: [there was] a man named Joseph,
INT: behold a man by name Joseph a Council member

Luke 24:18 N-DNS
GRK: δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας εἶπεν
NAS: One [of them], named Cleopas, answered
KJV: whose name was Cleopas,
INT: moreover one named Cleopas said

Luke 24:47 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν
NAS: would be proclaimed in His name to all
KJV: in his name among all
INT: in the name of him repentance

John 5:43 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός
NAS: in My Father's name, and you do not receive
KJV: my Father's name, and ye receive
INT: in the name of the father

John 5:43 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ
NAS: in his own name, you will receive
KJV: in his own name, him ye will receive.
INT: in the name the own

John 10:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός
NAS: in My Father's name, these
KJV: my Father's name, they bear witness
INT: in the name of the Father

John 12:13 N-DNS
GRK: ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου καὶ
NAS: IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD,
KJV: that cometh in the name of the Lord.
INT: comes in [the] name of [the] Lord even

John 14:13 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο
NAS: you ask in My name, that will I do,
KJV: in my name, that will I do,
INT: in the name of me this

John 14:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ
NAS: Me anything in My name, I will do
KJV: in my name, I will do
INT: in the name of me I

John 14:26 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος
NAS: will send in My name, He will teach
KJV: in my name, he shall teach
INT: in the name of me he

John 15:16 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ
NAS: of the Father in My name He may give
KJV: in my name, he may give it you.
INT: in the name of me he might give

John 16:23 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου
NAS: for anything in My name, He will give
KJV: in my name, he will give [it] you.
INT: in the name of me

John 16:24 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε
NAS: for nothing in My name; ask
KJV: in my name: ask, and
INT: in the name of me ask

John 16:26 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε
NAS: you will ask in My name, and I do not say
KJV: in my name: and I say
INT: in the name of me you will ask

John 17:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ
NAS: keep them in Your name, [the name] which
KJV: through thine own name those whom
INT: in the name of you which

John 17:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ
NAS: I was with them, I was keeping them in Your name which
KJV: in thy name: those that thou gavest
INT: in the name of you which

John 20:31 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: you may have life in His name.
KJV: through his name.
INT: in the name of him

Acts 2:38 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of you be baptized in the name of Jesus
KJV: of you in the name of Jesus Christ
INT: in the name of Jesus Christ

Acts 3:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: I give to you: In the name of Jesus
KJV: thee: In the name of Jesus Christ
INT: In the name of Jesus Christ

Acts 4:7 N-DNS
GRK: ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο
NAS: or in what name, have you done this?
KJV: by what name, have ye
INT: in what name did this

Acts 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of Israel, that by the name of Jesus
KJV: that by the name of Jesus Christ
INT: in the name of Jesus Christ

Acts 4:17 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ
NAS: man in this name.
KJV: in this name.
INT: in the name this to no

Acts 4:18 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: teach at all in the name of Jesus.
KJV: teach in the name of Jesus.
INT: in the name of Jesus

Acts 5:1 N-DNS
GRK: τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ
NAS: But a man named Ananias, with his wife
KJV: a certain man named Ananias, with
INT: a certain Ananias by name with Sapphira

Acts 5:28 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ καὶ
NAS: in this name, and yet,
KJV: in this name? and, behold,
INT: in the name this and

Acts 5:34 N-DNS
GRK: συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος
NAS: But a Pharisee named Gamaliel,
KJV: a Pharisee, named Gamaliel,
INT: Council a Pharisee by name Gamaliel a teacher of the law

Acts 5:40 N-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: them not to speak in the name of Jesus,
KJV: speak in the name of Jesus, and
INT: in the name of Jesus

Acts 8:9 N-DNS
GRK: δέ τις ὀνόματι Σίμων προυπῆρχεν
NAS: there was a man named Simon,
KJV: man, called Simon,
INT: moreover a certain by name Simon was formerly

Acts 9:10 N-DNS
GRK: ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας καὶ
NAS: at Damascus named Ananias;
KJV: at Damascus, named Ananias; and
INT: in Damascus by name Ananias And

Acts 9:11 N-DNS
GRK: Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα ἰδοὺ
NAS: for a man from Tarsus named Saul,
KJV: of Judas for [one] called Saul,
INT: of Judas Saul by name of Tarsus Behold

Acts 9:12 N-DNS
GRK: ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ
NAS: in a vision a man named Ananias come
KJV: a man named Ananias
INT: a vision Ananias by name having come and

Acts 9:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: he had spoken out boldly in the name of Jesus.
KJV: Damascus in the name of Jesus.
INT: in the name of Jesus

Acts 9:28 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: speaking out boldly in the name of the Lord.
INT: in the name of Lord

Acts 9:33 N-DNS
GRK: ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ
NAS: a man named Aeneas,
KJV: man named Aeneas,
INT: a man certain by name Aeneas for

Acts 9:36 N-DNS
GRK: ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά ἣ
NAS: there was a disciple named Tabitha
KJV: disciple named Tabitha,
INT: was disicple by name Tabitha which

Acts 10:1 N-DNS
GRK: ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης
NAS: at Caesarea named Cornelius,
KJV: Caesarea called Cornelius,
INT: in Ceasarea by name Cornelius a centurion

Acts 10:48 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: them to be baptized in the name of Jesus
KJV: in the name of the Lord.
INT: in the name Jesus Christ

Acts 11:28 N-DNS
GRK: ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανεν
NAS: One of them named Agabus stood
KJV: of them named Agabus, and signified
INT: from among them by name Agabus he signified

Acts 12:13 N-DNS
GRK: παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη
NAS: a servant-girl named Rhoda
KJV: came to hearken, named Rhoda.
INT: a girl to listen by name Rhoda

Acts 15:14 N-DNS
GRK: λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: the Gentiles a people for His name.
KJV: for his name.
INT: a people for the name of him

Acts 16:1 N-DNS
GRK: ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς
NAS: was there, named Timothy,
KJV: was there, named Timotheus, the son
INT: was there by name Timothy son

Acts 16:14 N-DNS
GRK: τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις
NAS: A woman named Lydia, from the city
KJV: woman named Lydia,
INT: a certain woman by name Lydia a seller of purple

Acts 16:18 N-DNS
GRK: σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: I command you in the name of Jesus
KJV: thee in the name of Jesus Christ
INT: you in name of Jesus Christ

Acts 17:34 N-DNS
GRK: καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ
NAS: and a woman named Damaris
KJV: and a woman named Damaris, and
INT: and a woman by name Damaris and

Acts 18:2 N-DNS
GRK: τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν Ποντικὸν
NAS: a Jew named Aquila,
KJV: a certain Jew named Aquila, born
INT: a certain Jew by name Aquila of Pontus

Acts 18:7 N-DNS
GRK: οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου
NAS: of a man named Titius
KJV: [man's] house, named Justus,
INT: house of a certain one by name Titius Justus

Acts 18:24 N-DNS
GRK: τις Ἀπολλὼς ὀνόματι Ἀλεξανδρεὺς τῷ
NAS: a Jew named Apollos,
KJV: a certain Jew named Apollos, born
INT: certain Apollos by name an Alexandrian

Acts 19:24 N-DNS
GRK: γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος ποιῶν
NAS: For a man named Demetrius,
KJV: a certain [man] named Demetrius,
INT: indeed a certain [man] by name a silversmith making

Acts 20:9 N-DNS
GRK: τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ
NAS: And there was a young man named Eutychus
KJV: young man named Eutychus,
INT: a certain youth by name Eutychus by

Acts 21:10 N-DNS
GRK: Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος
NAS: days, a prophet named Agabus came down
KJV: a certain prophet, named Agabus.
INT: Judea a prophet by name Agabus

Acts 27:1 N-DNS
GRK: δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης
NAS: of the Augustan cohort named Julius.
KJV: prisoners unto [one] named Julius,
INT: prisoners to a centurion by name Julius of the cohort

Acts 28:7 N-DNS
GRK: τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ ὃς
NAS: of the island, named Publius,
KJV: of the island, whose name was Publius;
INT: of the island by name Publius who

Romans 15:9 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
NAS: AND I WILL SING TO YOUR NAME.
KJV: sing unto thy name.
INT: and to the name of you will I sing

1 Corinthians 5:4 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: In the name of our Lord Jesus,
KJV: In the name of our Lord
INT: in the name of the Lord

1 Corinthians 6:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: but you were justified in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: in the name of the Lord

Ephesians 5:20 N-DNS
GRK: πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: for all things in the name of our Lord
KJV: the Father in the name of our Lord
INT: all things in [the] name the Lord

Philippians 2:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν
NAS: so that at the name of Jesus EVERY
KJV: That at the name of Jesus every
INT: at the name of Jesus every

Colossians 3:17 N-DNS
GRK: πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ
NAS: [do] all in the name of the Lord
KJV: in the name of the Lord
INT: [do] all in [the] name of [the] Lord Jesus

2 Thessalonians 3:6 N-DNS
GRK: ἀδελφοί ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: you, brethren, in the name of our Lord
KJV: brethren, in the name of our Lord
INT: brothers in [the] name of the Lord

Hebrews 13:15 N-DNS
GRK: ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
NAS: of lips that give thanks to His name.
KJV: giving thanks to his name.
INT: confessing the name of him

James 5:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου
NAS: who spoke in the name of the Lord.
KJV: have spoken in the name of the Lord,
INT: in the name of [the] Lord

James 5:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου
NAS: him with oil in the name of the Lord;
KJV: with oil in the name of the Lord:
INT: in the name of the Lord

1 Peter 4:14 N-DNS
GRK: ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι
NAS: you are reviled for the name of Christ,
KJV: for the name of Christ,
INT: you are insulted in [the] name of Christ blessed [are you]

1 Peter 4:16 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ
NAS: God in this name.
INT: in the name this

1 John 3:23 N-DNS
GRK: πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ
NAS: that we believe in the name of His Son
KJV: we should believe on the name of his
INT: we should believe on the name the Son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page