1138. Δαβίδ (Dabid)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1138. Δαβίδ (Dabid) — 59 Occurrences

Matthew 1:1 N
GRK: Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
KJV: the son of David, the son
INT: Christ son of David son of Abraham

Matthew 1:6 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα
KJV: Jesse begat David the king; and
INT: was father of David the king

Matthew 1:6 N
GRK: τὸν βασιλέα Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν
KJV: the king; and David the king begat
INT: the king David moreover was father of

Matthew 1:17 N
GRK: Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες
KJV: to David [are] fourteen
INT: Abraham to David [were] generations fourteen

Matthew 1:17 N
GRK: καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς
KJV: and from David until the carrying away
INT: and from David until the

Matthew 1:20 N
GRK: Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ μὴ φοβηθῇς
KJV: Joseph, thou son of David, fear not
INT: Joseph son of David not fear

Matthew 9:27 N
GRK: ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
KJV: [Thou] Son of David, have mercy
INT: us Son of David

Matthew 12:3 N
GRK: τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν
KJV: read what David did, when
INT: what did David when he hungered

Matthew 12:23 N
GRK: ὁ υἱὸς Δαυίδ
KJV: this the son of David?
INT: the son of David

Matthew 15:22 N
GRK: κύριε υἱὸς Δαυίδ ἡ θυγάτηρ
KJV: [thou] Son of David; my
INT: master Son of David the daughter

Matthew 20:30 N
GRK: ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
KJV: O Lord, [thou] Son of David.
INT: us Son of David

Matthew 20:31 N
GRK: ἡμᾶς υἱὸς Δαυίδ
KJV: O Lord, [thou] Son of David.
INT: us Son of David

Matthew 21:9 N
GRK: τῷ υἱῷ Δαυίδ Εὐλογημένος ὁ
KJV: to the Son of David: Blessed
INT: to the Son of David blessed [is] he who

Matthew 21:15 N
GRK: τῷ υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
KJV: to the Son of David; they were sore displeased,
INT: to the Son of David they were indignant

Matthew 22:42 N
GRK: αὐτῷ Τοῦ Δαυίδ
KJV: They say unto him, [The Son] of David.
INT: to him of David

Matthew 22:43 N
GRK: Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι
KJV: How then doth David in spirit
INT: How then David in spirit

Matthew 22:45 N
GRK: εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν
KJV: If David then call
INT: If therefore David calls him

Mark 2:25 N
GRK: τί ἐποίησεν Δαυίδ ὅτε χρείαν
KJV: read what David did, when
INT: what did David when need

Mark 10:47 N
GRK: λέγειν Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν
KJV: [thou] Son of David, have mercy
INT: to say Son of David Jesus have mercy on

Mark 10:48 N
GRK: ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
KJV: [Thou] Son of David, have mercy
INT: cried out Son of David have mercy on me

Mark 11:10 N
GRK: πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ Ὡσαννὰ ἐν
KJV: of our father David, that cometh in
INT: father of us David Hosanna in [the]

Mark 12:35 N
GRK: χριστὸς υἱὸς Δαυίδ ἐστιν
KJV: is the Son of David?
INT: Christ [the] son of David is

Mark 12:36 N
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν
KJV: For David himself said
INT: himself David said by

Mark 12:37 N
GRK: αὐτὸς Δαυὶδ λέγει αὐτὸν
KJV: David therefore himself
INT: himself David calls him

Luke 1:27 N
GRK: ἐξ οἴκου Δαυίδ καὶ τὸ
KJV: the house of David; and
INT: of [the] house of David and the

Luke 1:32 N
GRK: τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς
KJV: of his father David:
INT: the throne of David the father

Luke 1:69 N
GRK: ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ
KJV: of his servant David;
INT: in house of David servant of him

Luke 2:4 N
GRK: εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται
KJV: the city of David, which
INT: to [the] city of David which is called

Luke 2:4 N
GRK: καὶ πατριᾶς Δαυίδ
KJV: and lineage of David:)
INT: and family of David

Luke 2:11 N
GRK: ἐν πόλει Δαυίδ
KJV: in the city of David a Saviour, which
INT: in [the] city of David

Luke 3:31 N
GRK: Ναθάμ τοῦ Δαυὶδ
KJV: which was [the son] of Nathan, which was [the son] of David,
INT: of Nathan of David

Luke 6:3 N
GRK: ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν
KJV: this, what David did, when
INT: that which did David when he hungered

Luke 18:38 N
GRK: Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
KJV: [thou] Son of David, have mercy
INT: Jesus Son of David have mercy on me

Luke 18:39 N
GRK: ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
KJV: [Thou] Son of David, have mercy
INT: cried out Son of David have mercy on me

Luke 20:41 N
GRK: χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν
KJV: they that Christ is David's son?
INT: Christ is of David Son

Luke 20:42 N
GRK: αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν
KJV: And David himself saith
INT: himself indeed David says in

Luke 20:44 N
GRK: Δαυὶδ οὖν αὐτὸν
KJV: David therefore calleth
INT: David therefore him

John 7:42 N
GRK: τοῦ σπέρματος Δαυίδ καὶ ἀπὸ
KJV: of the seed of David, and out of
INT: the seed of David and from

John 7:42 N
GRK: ὅπου ἦν Δαυίδ ἔρχεται ὁ
KJV: of Bethlehem, where David was?
INT: where was David comes the

Acts 1:16 N
GRK: διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα
KJV: the mouth of David spake before
INT: by [the] mouth of David concerning Judas

Acts 2:25 N
GRK: Δαυὶδ γὰρ λέγει
KJV: For David speaketh concerning
INT: David indeed says

Acts 2:29 N
GRK: τοῦ πατριάρχου Δαυίδ ὅτι καὶ
KJV: of the patriarch David, that he is
INT: the patriarch David that both

Acts 2:34 N
GRK: οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς
KJV: For David is not ascended
INT: Not indeed David ascended into

Acts 4:25 N
GRK: ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός σου
KJV: of thy servant David hast said, Why
INT: Holy [the] mouth David servant of you

Acts 7:45 N
GRK: τῶν ἡμερῶν Δαυίδ
KJV: unto the days of David;
INT: the days of David

Acts 13:22 N
GRK: ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς
KJV: unto them David to be
INT: he raised up David to them as

Acts 13:22 N
GRK: μαρτυρήσας Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ
KJV: I have found David the [son] of Jesse,
INT: having carried witness I found David the [son]

Acts 13:34 N
GRK: τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά
KJV: the sure mercies of David.
INT: the holy (blessings) of David reliable

Acts 13:36 N
GRK: Δαυὶδ μὲν γὰρ
KJV: For David, after he had served his own
INT: David indeed for

Acts 15:16 N
GRK: τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν
KJV: the tabernacle of David, which
INT: the tabernacle of David which is fallen

Romans 1:3 N
GRK: ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα
KJV: the seed of David according
INT: of [the] seed of David according to flesh

Romans 4:6 N
GRK: καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν
KJV: Even as David also describeth
INT: Even as also David declares the

Romans 11:9 N
GRK: καὶ Δαυὶδ λέγει Γενηθήτω
KJV: And David saith, Let
INT: And David says Let be

2 Timothy 2:8 N
GRK: ἐκ σπέρματος Δαυίδ κατὰ τὸ
KJV: of the seed of David was raised from
INT: of [the] seed of David according to

Hebrews 4:7 N
GRK: Σήμερον ἐν Δαυὶδ λέγων μετὰ
KJV: saying in David, To day, after
INT: today in David saying after

Hebrews 11:32 N
GRK: Σαμψών Ἰεφθάε Δαυίδ τε καὶ
KJV: [of] Jephthae; [of] David also,
INT: Samson Jephthah David also and

Revelation 3:7 N
GRK: τὴν κλεῖν Δαυίδ ὁ ἀνοίγων
KJV: the key of David, he that openeth,
INT: the key of David who opens

Revelation 5:5 N
GRK: ἡ ῥίζα Δαυίδ ἀνοῖξαι τὸ
KJV: the Root of David, hath prevailed
INT: the root of David [so as] to open the

Revelation 22:16 N
GRK: τὸ γένος Δαυίδ ὁ ἀστὴρ
KJV: the offspring of David, [and] the bright
INT: the offspring of David the star

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page