1448. ἐγγίζω (eggizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1448. ἐγγίζω (eggizó) — 42 Occurrences

Matthew 3:2 V-RIA-3S
GRK: λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: the kingdom of heaven is at hand.
INT: saying Repent has drawn near indeed the

Matthew 4:17 V-RIA-3S
GRK: λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: the kingdom of heaven is at hand.
INT: to say Repent has drawn near indeed the

Matthew 10:7 V-RIA-3S
GRK: λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: The kingdom of heaven is at hand.'
KJV: The kingdom of heaven is at hand.
INT: saying Has drawn near the kingdom

Matthew 21:1 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: When they had approached Jerusalem
KJV: when they drew nigh unto
INT: And when they drew near to Jerusalem

Matthew 21:34 V-AIA-3S
GRK: ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς
NAS: time approached, he sent
KJV: of the fruit drew near, he sent
INT: when moreover drew near the season

Matthew 26:45 V-RIA-3S
GRK: ἀναπαύεσθε ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
NAS: the hour is at hand and the Son
KJV: the hour is at hand, and
INT: take your rest Behold has drawn near the hour

Matthew 26:46 V-RIA-3S
GRK: ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς
NAS: the one who betrays Me is at hand!
KJV: behold, he is at hand that doth betray
INT: let us go behold has drawn near he who is betraying

Mark 1:15 V-RIA-3S
GRK: καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: of God is at hand; repent
KJV: of God is at hand: repent ye,
INT: time and has drawn near the kingdom

Mark 11:1 V-PIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: As they approached Jerusalem,
KJV: And when they came nigh to Jerusalem,
INT: And when they drew near to Jerusalem

Mark 14:42 V-RIA-3S
GRK: παραδιδούς με ἤγγικεν
NAS: the one who betrays Me is at hand!
KJV: he that betrayeth me is at hand.
INT: is betraying me has drawn near

Luke 7:12 V-AIA-3S
GRK: ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ
NAS: Now as He approached the gate
KJV: when he came nigh to the gate
INT: as moreover he drew near to the gate

Luke 10:9 V-RIA-3S
GRK: λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: of God has come near to you.'
KJV: of God is come nigh unto
INT: say to them Has drawn near to you

Luke 10:11 V-RIA-3S
GRK: γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: of God has come near.'
KJV: of God is come nigh unto
INT: know that has drawn near the kingdom

Luke 12:33 V-PIA-3S
GRK: κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς
NAS: no thief comes near nor moth
KJV: no thief approacheth, neither moth
INT: thief not does draw near nor moth

Luke 15:1 V-PPA-NMP
GRK: δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ
NAS: and the sinners were coming near Him to listen
INT: moreover to him drawing near all the

Luke 15:25 V-AIA-3S
GRK: ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ
NAS: he came and approached the house,
KJV: he came and drew nigh to the house,
INT: as coming [up] he drew near to the house

Luke 18:35 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς
NAS: As Jesus was approaching Jericho,
KJV: that as he was come nigh unto Jericho,
INT: as drew near he to

Luke 18:40 V-APA-GMS
GRK: πρὸς αὐτόν ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ
NAS: that he be brought to Him; and when he came near, He questioned
KJV: when he was come near, he asked
INT: to him having drawn near moreover he

Luke 19:29 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ
NAS: When He approached Bethphage
KJV: when he was come nigh to
INT: it came to pass as he drew near to Bethphage

Luke 19:37 V-PPA-GMS
GRK: ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ
NAS: As soon as He was approaching, near
KJV: And when he was come nigh, even now
INT: he drew near moreover of him

Luke 19:41 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν
NAS: When He approached [Jerusalem], He saw
KJV: when he was come near, he beheld
INT: And as he drew near having seen the

Luke 21:8 V-RIA-3S
GRK: Ὁ καιρὸς ἤγγικεν μὴ πορευθῆτε
NAS: [He],' and, 'The time is near.' Do not go
KJV: the time draweth near: go ye
INT: The time is drawn near Not go you

Luke 21:20 V-RIA-3S
GRK: γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις
NAS: recognize that her desolation is near.
KJV: the desolation thereof is nigh.
INT: know that has drawn near the desolation

Luke 21:28 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις
NAS: your redemption is drawing near.
KJV: your redemption draweth nigh.
INT: of you because draws near the redemption

Luke 22:1 V-IIA-3S
GRK: ΗΓΓΙΖΕΝ δὲ ἡ
NAS: the Passover, was approaching.
KJV: of unleavened bread drew nigh, which is called
INT: drew near moreover the

Luke 22:47 V-AIA-3S
GRK: αὐτούς καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: was preceding them; and he approached Jesus
KJV: them, and drew near unto Jesus to kiss
INT: them and drew near to Jesus

Luke 24:15 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
NAS: Himself approached and [began] traveling
KJV: himself drew near, and went with
INT: himself Jesus having drawn near went with them

Luke 24:28 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν
NAS: And they approached the village where
KJV: And they drew nigh unto the village,
INT: And they drew near to the

Acts 7:17 V-IIA-3S
GRK: Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος
NAS: of the promise was approaching which
KJV: of the promise drew nigh, which
INT: as moreover drew near the time

Acts 9:3 V-PNA
GRK: ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ
NAS: it happened that he was approaching Damascus,
KJV: journeyed, he came near Damascus: and
INT: it came to pass he drew near to Damascus

Acts 10:9 V-PPA-GMP
GRK: τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος
NAS: as they were on their way and approaching the city,
KJV: and drew nigh unto the city,
INT: to the city drawing near went up Peter

Acts 21:33 V-APA-NMS
GRK: τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος
NAS: the commander came up and took hold
KJV: the chief captain came near, and took
INT: Then having drawn near the chief captain

Acts 22:6 V-PPA-DMS
GRK: πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ
NAS: that as I was on my way, approaching Damascus
KJV: and was come nigh unto Damascus
INT: journeying and drawing near to Damascus

Acts 23:15 V-ANA
GRK: πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί
NAS: him before he comes near [the place].
KJV: or ever he come near, are ready
INT: before drawing near his ready

Romans 13:12 V-RIA-3S
GRK: δὲ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα οὖν
NAS: and the day is near. Therefore
KJV: the day is at hand: let us therefore
INT: and [the] day has drawn near we should cast off therefore

Philippians 2:30 V-AIA-3S
GRK: μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος τῇ
NAS: because he came close to death
KJV: of Christ he was nigh unto
INT: unto death he went near having disregarded the

Hebrews 7:19 V-PIA-1P
GRK: δι' ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ
NAS: through which we draw near to God.
KJV: the which we draw nigh unto God.
INT: by which we draw near to God

Hebrews 10:25 V-PPA-AFS
GRK: ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν
NAS: as you see the day drawing near.
KJV: ye see the day approaching.
INT: as you see drawing near the day

James 4:8 V-AMA-2P
GRK: ἐγγίσατε τῷ θεῷ
NAS: Draw near to God
KJV: Draw nigh to God, and
INT: Draw near to God

James 4:8 V-FIA-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν καθαρίσατε
NAS: Draw near to God and He will draw near
KJV: and he will draw nigh to you.
INT: to God and he will draw near to you Have cleansed

James 5:8 V-RIA-3S
GRK: τοῦ κυρίου ἤγγικεν
NAS: for the coming of the Lord is near.
KJV: the coming of the Lord draweth nigh.
INT: of the Lord has drawn near

1 Peter 4:7 V-RIA-3S
GRK: τὸ τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε οὖν
NAS: of all things is near; therefore,
KJV: of all things is at hand: be ye
INT: the end has drawn near be sober-minded therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page