2362. θρόνος (thronos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2362. θρόνος (thronos) — 63 Occurrences

Matthew 5:34 N-NMS
GRK: οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ
NAS: by heaven, for it is the throne of God,
KJV: it is God's throne:
INT: heaven because [the] throne it is

Matthew 19:28 N-GMS
GRK: ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: on His glorious throne, you also
KJV: shall sit in the throne of his glory,
INT: of man upon [the] throne of glory of him

Matthew 19:28 N-AMP
GRK: ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς
NAS: upon twelve thrones, judging
KJV: twelve thrones, judging
INT: on twelve thrones judging the

Matthew 23:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ
NAS: swears [both] by the throne of God
KJV: sweareth by the throne of God, and
INT: by the throne of God

Matthew 25:31 N-GMS
GRK: καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: He will sit on His glorious throne.
KJV: upon the throne of his
INT: he will sit upon [the] throne of glory of him

Luke 1:32 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ
NAS: will give Him the throne of His father
KJV: unto him the throne of his
INT: God the throne of David the

Luke 1:52 N-GMP
GRK: δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν
NAS: rulers from [their] thrones, And has exalted
KJV: from [their] seats, and
INT: rulers from thrones and exalted

Luke 22:30 N-GMP
GRK: καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα
NAS: and you will sit on thrones judging
KJV: sit on thrones judging the twelve
INT: may sit on thrones the twelve

Acts 2:30 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
NAS: [one] OF HIS DESCENDANTS ON HIS THRONE,
KJV: on his throne;
INT: upon the throne of him

Acts 7:49 N-NMS
GRK: οὐρανός μοι θρόνος καὶ ἡ
NAS: HEAVEN IS MY THRONE, AND EARTH
KJV: Heaven [is] my throne, and earth
INT: heaven [is] to me a throne and

Colossians 1:16 N-NMP
GRK: ἀόρατα εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες
NAS: whether thrones or
KJV: whether [they be] thrones, or
INT: invisible whether thrones or lordships

Hebrews 1:8 N-NMS
GRK: υἱόν Ὁ θρόνος σου ὁ
NAS: But of the Son [He says], YOUR THRONE, O GOD,
KJV: [he saith], Thy throne, O God,
INT: Son the throne of you O

Hebrews 4:16 N-DMS
GRK: παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος
NAS: with confidence to the throne of grace,
KJV: boldly unto the throne of grace,
INT: boldness to the throne of grace

Hebrews 8:1 N-GMS
GRK: δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης
NAS: at the right hand of the throne of the Majesty
KJV: the right hand of the throne of the Majesty
INT: [the] right hand of the throne of the Majesty

Hebrews 12:2 N-GMS
GRK: τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: at the right hand of the throne of God.
KJV: the right hand of the throne of God.
INT: also of the throne of God

Revelation 1:4 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ
NAS: who are before His throne,
KJV: before his throne;
INT: before the throne of him

Revelation 2:13 N-NMS
GRK: ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ
NAS: Satan's throne is; and you hold fast
KJV: Satan's seat [is]: and
INT: where the throne of Satan [is]

Revelation 3:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θρόνῳ μου ὡς
NAS: down with Me on My throne, as I also
KJV: in my throne, even as
INT: on the throne of me as

Revelation 3:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ
NAS: with My Father on His throne.
KJV: in his throne.
INT: on the throne of him

Revelation 4:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν
NAS: and behold, a throne was standing
KJV: and, behold, a throne was set in
INT: and behold a throne was set in

Revelation 4:2 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος
NAS: and One sitting on the throne.
KJV: [one] sat on the throne.
INT: upon the throne [one] sitting

Revelation 4:3 N-GMS
GRK: κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει
NAS: around the throne, like
KJV: round about the throne, in sight
INT: [was] around the throne like in appearance

Revelation 4:4 N-GMS
GRK: κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι
NAS: Around the throne [were] twenty-four
KJV: round about the throne [were] four
INT: around the throne thrones twenty

Revelation 4:4 N-NMP
GRK: τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες
NAS: [were] twenty-four thrones; and upon the thrones
KJV: and twenty seats: and upon
INT: the throne thrones twenty four

Revelation 4:4 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας
NAS: thrones; and upon the thrones [I saw] twenty-four
KJV: and upon the seats I saw four
INT: on the thrones twenty four

Revelation 4:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ
NAS: Out from the throne come
KJV: out of the throne proceeded
INT: out of the throne go forth lightnings

Revelation 4:5 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἅ εἰσιν
NAS: before the throne, which
KJV: burning before the throne, which are
INT: before the throne which are

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα
NAS: and before the throne [there was something] like
KJV: before the throne [there was] a sea
INT: before the throne like a sea

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ
NAS: and around the throne, four
KJV: the midst of the throne, and
INT: [the] midst of the throne and around

Revelation 4:6 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα
KJV: round about the throne, [were] four
INT: around the throne four living creatures

Revelation 4:9 N-GMS
GRK: ἐπὶ τῷ θρόνῳ τῷ ζῶντι
NAS: to Him who sits on the throne, to Him who lives
KJV: on the throne, who
INT: upon the throne who lives

Revelation 4:10 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: Him who sits on the throne, and will worship
KJV: on the throne, and
INT: upon the throne and they worship

Revelation 4:10 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες
NAS: before the throne, saying,
KJV: crowns before the throne, saying,
INT: before the throne saying

Revelation 5:1 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον
NAS: of Him who sat on the throne a book
KJV: on the throne a book
INT: upon the throne a book written

Revelation 5:6 N-GMS
GRK: μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: between the throne (with the four
KJV: the midst of the throne and
INT: [the] midst of the throne and of the

Revelation 5:7 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου
NAS: of Him who sat on the throne.
KJV: of him that sat upon the throne.
INT: on the throne

Revelation 5:11 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: around the throne and the living creatures
KJV: round about the throne and
INT: around the throne and of the

Revelation 5:13 N-GMS
GRK: ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ
NAS: To Him who sits on the throne, and to the Lamb,
KJV: upon the throne, and
INT: on the throne and to the

Revelation 6:16 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ
NAS: of Him who sits on the throne, and from the wrath
KJV: on the throne, and
INT: on the throne and from

Revelation 7:9 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον
NAS: before the throne and before
KJV: stood before the throne, and before
INT: before the throne and before

Revelation 7:10 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ
NAS: who sits on the throne, and to the Lamb.
KJV: upon the throne, and
INT: on the throne and to the

Revelation 7:11 N-GMS
GRK: κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
NAS: around the throne and [around] the elders
KJV: round about the throne, and
INT: around the throne and the

Revelation 7:11 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ
NAS: before the throne and worshiped
KJV: fell before the throne on their
INT: before the throne upon the

Revelation 7:15 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: they are before the throne of God;
KJV: are they before the throne of God, and
INT: before the throne of God

Revelation 7:15 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ'
NAS: and He who sits on the throne will spread His tabernacle
KJV: on the throne shall dwell
INT: on the throne will tabernacle over

Revelation 7:17 N-GMS
GRK: μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς
NAS: in the center of the throne will be their shepherd,
KJV: is in the midst of the throne shall feed
INT: center of the throne will shepherd them

Revelation 8:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου
NAS: altar which was before the throne.
KJV: which was before the throne.
INT: [was] before the throne

Revelation 11:16 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν
NAS: who sit on their thrones before
KJV: on their seats, fell upon
INT: on the thrones of them fell

Revelation 12:5 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ
NAS: up to God and to His throne.
KJV: and [to] his throne.
INT: unto the throne of him

Revelation 13:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ
NAS: him his power and his throne and great
KJV: and his seat, and great
INT: and the throne of him and

Revelation 14:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον
NAS: before the throne and before
KJV: song before the throne, and before
INT: before the throne and before

Revelation 14:5 Noun-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
KJV: before the throne of God.
INT: before the throne of God

Revelation 16:10 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου
NAS: out his bowl on the throne of the beast,
KJV: vial upon the seat of the beast; and
INT: upon the throne of the beast

Revelation 16:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα Γέγονεν
NAS: out of the temple from the throne, saying,
KJV: from the throne, saying,
INT: out of of the throne saying It is done

Revelation 19:4 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες Ἀμήν
NAS: who sits on the throne saying,
KJV: that sat on the throne, saying, Amen;
INT: on the throne saying Amen

Revelation 19:5 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα
NAS: came from the throne, saying,
KJV: came out of the throne, saying, Praise
INT: out of the throne came forth saying

Revelation 20:4 N-AMP
GRK: Καὶ εἶδον θρόνους καὶ ἐκάθισαν
NAS: I saw thrones, and they sat
KJV: And I saw thrones, and they sat
INT: And I saw thrones and they sat

Revelation 20:11 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν
NAS: white throne and Him who sat
KJV: a great white throne, and him that sat
INT: And I saw a throne great white

Revelation 20:12 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ βιβλία
NAS: before the throne, and books
INT: before [the] throne and books

Revelation 21:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ
NAS: voice from the throne, saying,
INT: out of heaven saying Behold

Revelation 21:5 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ
NAS: And He who sits on the throne said,
KJV: upon the throne said,
INT: on the throne Behold new

Revelation 22:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
NAS: coming from the throne of God
KJV: out of the throne of God
INT: out of the throne of God

Revelation 22:3 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ
NAS: curse; and the throne of God
KJV: curse: but the throne of God and
INT: and the throne of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page