θέλημά
Englishman's Concordance
θέλημά (thelēma) — 41 Occurrences

Matthew 6:10 N-NNS
GRK: γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς
NAS: come. Your will be done,
KJV: come. Thy will be done in
INT: let be done the will of you as

Matthew 7:21 N-ANS
GRK: ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός
NAS: but he who does the will of My Father
KJV: he that doeth the will of my
INT: does the will the Father

Matthew 12:50 N-ANS
GRK: ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός
NAS: does the will of My Father
KJV: shall do the will of my
INT: shall do the will the Father

Matthew 18:14 N-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: So it is not [the] will of your Father
KJV: it is not the will of your
INT: not it is [the] will of the

Matthew 21:31 N-ANS
GRK: ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός
NAS: did the will of his father?
KJV: did the will of [his] father?
INT: did the will of the father

Matthew 26:42 N-NNS
GRK: γενηθήτω τὸ θέλημά σου
NAS: unless I drink it, Your will be done.
KJV: it, thy will be done.
INT: be done the will of you

Mark 3:35 N-ANS
GRK: ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: does the will of God,
KJV: shall do the will of God,
INT: shall do the will of God

Luke 11:2 Noun-NNS
GRK: γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς
KJV: come. Thy will be done, as
INT: let be done the will of you as

Luke 12:47 N-ANS
GRK: γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου
NAS: his master's will and did not get ready
KJV: his lord's will, and prepared
INT: having known the will of the master

Luke 12:47 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται
NAS: in accord with his will, will receive
KJV: to his will, shall be beaten
INT: according to the will of him will be beaten with

Luke 22:42 N-NNS
GRK: μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ
NAS: from Me; yet not My will, but Yours
KJV: not my will, but thine,
INT: not the will of me but

John 4:34 N-ANS
GRK: ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός
NAS: is to do the will of Him who sent
KJV: to do the will of him that sent me,
INT: I should do the will of the [one] having sent

John 5:30 N-ANS
GRK: ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν
NAS: My own will, but the will
KJV: not mine own will, but the will
INT: I seek the will of me

John 5:30 N-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός
NAS: will, but the will of Him who sent
KJV: but the will of the Father
INT: but the will of the [one] having sent

John 6:38 N-ANS
GRK: ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν
NAS: My own will, but the will
KJV: do mine own will, but the will
INT: I should do the will of me

John 6:38 N-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός
NAS: will, but the will of Him who sent
KJV: but the will of him that sent
INT: but the will of the [one] having sent

John 6:39 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός
NAS: This is the will of Him who sent
KJV: is the Father's will which hath sent
INT: is the will of the [one] having sent

John 6:40 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός
NAS: For this is the will of My Father,
KJV: this is the will of him that sent me,
INT: is the will of the Father

John 7:17 N-ANS
GRK: θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν
NAS: to do His will, he will know
KJV: do his will, he shall know of
INT: desires the will of him to practice

John 9:31 N-ANS
GRK: καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ
NAS: and does His will, He hears
KJV: doeth his will, him he heareth.
INT: and the will of him does

Acts 21:14 N-NNS
GRK: κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω
NAS: remarking, The will of the Lord
KJV: saying, The will of the Lord
INT: Lord the will be done

Acts 22:14 N-ANS
GRK: γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ
NAS: you to know His will and to see
KJV: his will, and
INT: to know the will of him and

Romans 2:18 N-ANS
GRK: γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις
NAS: and know [His] will and approve
KJV: And knowest [his] will, and approvest
INT: know the will and approve

Romans 12:2 N-NNS
GRK: τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: what the will of God
KJV: and perfect, will of God.
INT: what [is] the will of God

1 Corinthians 16:12 N-NNS
GRK: οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν
NAS: and it was not at all [his] desire to come
KJV: the brethren: but his will was not
INT: not was [his] will that now

Galatians 1:4 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: according to the will of our God
KJV: according to the will of God
INT: according to the will of the God

Ephesians 5:17 N-NNS
GRK: τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου
NAS: what the will of the Lord
KJV: what the will of the Lord
INT: what the will of the Lord [is]

Ephesians 6:6 N-ANS
GRK: ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: doing the will of God
KJV: of Christ, doing the will of God from
INT: doing the will of God

1 Thessalonians 4:3 N-NNS
GRK: γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: For this is the will of God,
KJV: this is the will of God, [even] your
INT: indeed is [the] will of God

1 Thessalonians 5:18 N-NNS
GRK: τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν
NAS: is God's will for you in Christ
KJV: for this is the will of God in
INT: this indeed [is the] will of God in

2 Timothy 2:26 N-ANS
GRK: τὸ ἐκείνου θέλημα
NAS: having been held captive by him to do his will.
KJV: at his will.
INT: his will

Hebrews 10:7 N-ANS
GRK: θεός τὸ θέλημά σου
NAS: OF ME) TO DO YOUR WILL, O GOD.'
KJV: to do thy will, O God.
INT: O God the will of you

Hebrews 10:9 N-ANS
GRK: ποιῆσαι τὸ θέλημά σου ἀναιρεῖ
NAS: TO DO YOUR WILL. He takes away
KJV: to do thy will, O God. He taketh away
INT: to do the will of you He takes away

Hebrews 10:36 N-ANS
GRK: ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: that when you have done the will of God,
KJV: after ye have done the will of God,
INT: that the will of God

Hebrews 13:21 N-ANS
GRK: ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῶν
NAS: to do His will, working
KJV: do his will, working in
INT: to do the will of him doing

1 Peter 2:15 N-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: For such is the will of God
KJV: is the will of God,
INT: is the will of God

1 Peter 3:17 N-NNS
GRK: θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
KJV: if the will of God
INT: wills [it] the will of God

1 Peter 4:19 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: according to the will of God
KJV: according to the will of God
INT: according to the will of God

1 John 2:17 N-ANS
GRK: ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
NAS: but the one who does the will of God
KJV: he that doeth the will of God
INT: does the will of God

1 John 5:14 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει
NAS: according to His will, He hears
KJV: according to his will, he heareth us:
INT: according to the will of him he hears

Revelation 4:11 N-ANS
GRK: διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν
NAS: and because of Your will they existed,
KJV: for thy pleasure they are and
INT: for the will of you they are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page