ἔμπροσθεν
Englishman's Concordance
ἔμπροσθεν (emprosthen) — 48 Occurrences

Matthew 5:16 Prep
GRK: φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
NAS: shine before men
KJV: so shine before men, that
INT: light of you before men

Matthew 5:24 Prep
GRK: δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: there before the altar
KJV: thy gift before the altar, and
INT: gift of you before the altar

Matthew 6:1 Prep
GRK: μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
NAS: your righteousness before men
KJV: your alms before men, to be seen
INT: not to do before the men

Matthew 6:2 Prep
GRK: μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου ὥσπερ
NAS: to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites
KJV: not sound a trumpet before thee, as
INT: not do sound a trumpet before you as

Matthew 7:6 Prep
GRK: μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων
NAS: your pearls before swine,
KJV: ye your pearls before swine, lest
INT: pearls of you before the pigs

Matthew 10:32 Prep
GRK: ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
NAS: confesses Me before men,
KJV: shall confess me before men,
INT: in me before men

Matthew 10:32 Prep
GRK: ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
NAS: confess him before My Father
KJV: will I confess also before my Father
INT: in him before the Father

Matthew 10:33 Prep
GRK: ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
NAS: denies Me before men,
KJV: deny me before men, him
INT: shall deny me before men

Matthew 10:33 Prep
GRK: κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
NAS: deny him before My Father
KJV: will I also deny before my Father
INT: I also him before the Father

Matthew 11:10 Prep
GRK: ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE YOU.'
KJV: thy way before thee.
INT: way of you before you

Matthew 11:26 Prep
GRK: εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
NAS: was well-pleasing in Your sight.
KJV: good in thy sight.
INT: well-pleasing it was before you

Matthew 17:2 Prep
GRK: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ
NAS: And He was transfigured before them; and His face
KJV: And was transfigured before them: and
INT: And he was transfigured before them and

Matthew 18:14 Prep
GRK: ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
KJV: not the will of your Father
INT: it is [the] will of the Father

Matthew 23:13 Prep
GRK: τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
KJV: the kingdom of heaven against men: for
INT: of the heavens before men

Matthew 25:32 Prep
GRK: καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα
NAS: will be gathered before Him; and He will separate
KJV: And before him shall be gathered
INT: and will be gathered before him all

Matthew 26:70 Prep
GRK: δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων
NAS: But he denied [it] before them all,
KJV: he denied before [them] all,
INT: moreover he denied before all saying

Matthew 27:11 Prep
GRK: Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος
NAS: stood before the governor,
KJV: Jesus stood before the governor: and
INT: Jesus stood before the governor

Matthew 27:29 Prep
GRK: καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν
NAS: and they knelt down before Him and mocked
KJV: they bowed the knee before him,
INT: and having bowed the knees before him they mocked

Mark 2:12 Prep
GRK: κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων ὥστε
NAS: and went out in the sight of everyone,
INT: mat went forth before all so that

Mark 9:2 Prep
GRK: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: And He was transfigured before them;
KJV: and he was transfigured before them.
INT: And he was transfigured before them

Luke 5:19 Prep
GRK: τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ
NAS: into the middle [of the crowd], in front of Jesus.
KJV: into the midst before Jesus.
INT: the midst before Jesus

Luke 7:27 Prep
GRK: ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE YOU.'
KJV: thy way before thee.
INT: way of you before you

Luke 10:21 Prep
GRK: εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
NAS: was well-pleasing in Your sight.
KJV: in thy sight.
INT: well-pleasing was it before you

Luke 12:8 Prep
GRK: ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
NAS: who confesses Me before men, the Son
KJV: shall confess me before men,
INT: in me before the men

Luke 12:8 Prep
GRK: ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων
NAS: him also before the angels
KJV: also confess before the angels of God:
INT: in him before the angels

Luke 14:2 Prep
GRK: ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ
NAS: And there in front of Him was a man
KJV: man before him
INT: there was with dropsy before him

Luke 19:4 Adv
GRK: εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ
NAS: he ran on ahead and climbed
KJV: And he ran before, and climbed up into
INT: to the ahead he went up into

Luke 19:27 Prep
GRK: κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου
NAS: and slay them in my presence.
KJV: and slay [them] before me.
INT: slay them before me

Luke 19:28 Adv
GRK: ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς
NAS: He was going on ahead, going
KJV: he went before, ascending up
INT: these things he went on before going up to

Luke 21:36 Prep
GRK: καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ
NAS: and to stand before the Son
KJV: and to stand before the Son of man.
INT: and to stand before the Son

John 1:15 Prep
GRK: μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν
NAS: me has a higher rank than I, for He existed
KJV: me is preferred before me: for
INT: me comes precedence of me has

John 1:30 Prep
GRK: ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν
NAS: has a higher rank than I, for He existed
KJV: which is preferred before me: for
INT: a man who precedence of me has

John 3:28 Prep
GRK: Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
NAS: but, 'I have been sent ahead of Him.'
KJV: I am sent before him.
INT: sent I am before him

John 10:4 Prep
GRK: πάντα ἐκβάλῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται
NAS: he goes ahead of them, and the sheep
KJV: sheep, he goeth before them, and
INT: all he puts forth before them he goes

John 12:37 Prep
GRK: σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ
NAS: signs before them, [yet] they were not believing
KJV: miracles before them,
INT: signs had done before them not

Acts 10:4 Prep
GRK: εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ
NAS: as a memorial before God.
INT: for a memorial before God

Acts 18:17 Prep
GRK: ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος
NAS: and [began] beating him in front of the judgment seat.
KJV: and beat [him] before the judgment seat.
INT: ruler of the synagogue they beat [him] before the judgment seat

2 Corinthians 5:10 Prep
GRK: φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος
NAS: appear before the judgment seat
KJV: appear before the judgment seat
INT: be revealed must before the judgment seat

Galatians 2:14 Prep
GRK: τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων Εἰ
NAS: to Cephas in the presence of all,
KJV: unto Peter before [them] all,
INT: to Peter before all If

Philippians 3:13 Adv
GRK: τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος
NAS: and reaching forward to what [lies] ahead,
KJV: reaching forth unto those things which are before,
INT: to the things moreover before stretching out

1 Thessalonians 1:3 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ
NAS: Christ in the presence of our God
KJV: Jesus Christ, in the sight of God and
INT: Jesus Christ before the God

1 Thessalonians 2:19 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου
NAS: Is it not even you, in the presence of our Lord
KJV: even ye in the presence of our Lord
INT: even you before the Lord

1 Thessalonians 3:9 Prep
GRK: δι' ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ
NAS: we rejoice before our God
KJV: for your sakes before our God;
INT: on account of you before the God

1 Thessalonians 3:13 Prep
GRK: ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ
NAS: in holiness before our God
KJV: in holiness before God, even
INT: in holiness before the God

1 John 3:19 Prep
GRK: ἐσμέν καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν
NAS: and will assure our heart before Him
KJV: our hearts before him.
INT: we are and before him will persuade

Revelation 4:6 Adv
GRK: γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν
NAS: full of eyes in front and behind.
KJV: full of eyes before and behind.
INT: full of eyes in front and behind

Revelation 19:10 Prep
GRK: καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν
KJV: And I fell at his feet
INT: And I fell before the feet

Revelation 22:8 Prep
GRK: ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν
KJV: to worship before the feet
INT: I fell down to worship before the feet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page