1242. διαθήκη (diathéké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1242. διαθήκη (diathéké) — 33 Occurrences

Matthew 26:28 N-GFS
GRK: μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ
NAS: is My blood of the covenant, which is poured
KJV: of the new testament, which
INT: of me of the covenant that for

Mark 14:24 N-GFS
GRK: μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον
NAS: is My blood of the covenant, which
KJV: of the new testament, which
INT: of me of the covenant that is poured out

Luke 1:72 N-GFS
GRK: καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
NAS: And to remember His holy covenant,
KJV: his holy covenant;
INT: and to remember [the] covenant holy of him

Luke 22:20 N-NFS
GRK: ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ
NAS: out for you is the new covenant in My blood.
KJV: cup [is] the new testament in my
INT: the new covenant in the

Acts 3:25 N-GFS
GRK: καὶ τῆς διαθήκης ἧς ὁ
NAS: of the prophets and of the covenant which
KJV: and of the covenant which
INT: and of the covenant which

Acts 7:8 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς καὶ
NAS: And He gave him the covenant of circumcision;
KJV: him the covenant of circumcision:
INT: he gave to him a covenant of circumcision and

Romans 9:4 N-NFP
GRK: καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
NAS: and the glory and the covenants and the giving of the Law
KJV: and the covenants, and
INT: and the covenants and the

Romans 11:27 N-NFS
GRK: παρ' ἐμοῦ διαθήκη ὅταν ἀφέλωμαι
NAS: THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN
KJV: this [is] my covenant unto them, when
INT: from me covenant when I might have taken away

1 Corinthians 11:25 N-NFS
GRK: ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν
NAS: is the new covenant in My blood;
KJV: is the new testament in my
INT: the new covenant is in

2 Corinthians 3:6 N-GFS
GRK: διακόνους καινῆς διαθήκης οὐ γράμματος
NAS: of a new covenant, not of the letter
KJV: of the new testament; not
INT: servants of a new covenant not of letter

2 Corinthians 3:14 N-GFS
GRK: τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ
NAS: of the old covenant the same
KJV: of the old testament; which
INT: of the old covenant remains not

Galatians 3:15 N-AFS
GRK: ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ
NAS: it is [only] a man's covenant, yet
KJV: a man's covenant, yet [if it be] confirmed,
INT: of man a confirmed covenant no on sets aside

Galatians 3:17 N-AFS
GRK: δὲ λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ
NAS: does not invalidate a covenant previously ratified
KJV: I say, [that] the covenant, that was confirmed before
INT: moreover I say [the] covenant confirmed beforehand by

Galatians 4:24 N-NFP
GRK: εἰσιν δύο διαθῆκαι μία μὲν
NAS: [women] are two covenants: one
KJV: are the two covenants; the one from
INT: are two covenants one indeed

Ephesians 2:12 N-GFP
GRK: ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας
NAS: and strangers to the covenants of promise,
KJV: strangers from the covenants of promise,
INT: strangers from the covenants of the promise

Hebrews 7:22 N-GFS
GRK: καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος
NAS: the guarantee of a better covenant.
KJV: a surety of a better testament.
INT: also of a better covenant has become [the] guarantee

Hebrews 8:6 N-GFS
GRK: κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης ἥτις
NAS: of a better covenant, which
KJV: of a better covenant, which
INT: of a better he is covenant mediator which

Hebrews 8:8 N-AFS
GRK: οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν
NAS: A NEW COVENANT WITH THE HOUSE
KJV: a new covenant with
INT: house of Judah a covenant new

Hebrews 8:9 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα
NAS: NOT LIKE THE COVENANT WHICH I MADE
KJV: according to the covenant that
INT: according to the covenant which I made

Hebrews 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διαθήκῃ μου κἀγὼ
NAS: FOR THEY DID NOT CONTINUE IN MY COVENANT, AND I DID NOT CARE
KJV: in my covenant, and I regarded
INT: in the covenant of me and I

Hebrews 8:10 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι
NAS: FOR THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE
KJV: this [is] the covenant that
INT: this [is] the covenant which I will covenant

Hebrews 9:4 N-GFS
GRK: κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν
NAS: and the ark of the covenant covered
KJV: the ark of the covenant overlaid
INT: ark of the covenant having been covered around in every part

Hebrews 9:4 N-GFS
GRK: πλάκες τῆς διαθήκης
NAS: and the tables of the covenant;
KJV: and the tables of the covenant;
INT: tablets of the covenant

Hebrews 9:15 N-GFS
GRK: διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης
NAS: of a new covenant, so
KJV: of the new testament, that
INT: because of this of a covenant new mediator

Hebrews 9:15 N-DFS
GRK: τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν
NAS: the first covenant, those
KJV: the first testament, they which are called
INT: the first covenant transgressions the

Hebrews 9:16 N-NFS
GRK: ὅπου γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη
NAS: For where a covenant is, there must of necessity
KJV: where a testament [is], there must also of necessity
INT: where indeed [there is] a will [the] death [is] necessary

Hebrews 9:17 N-NFS
GRK: διαθήκη γὰρ ἐπὶ
NAS: For a covenant is valid
KJV: For a testament [is] of force after
INT: a will indeed after

Hebrews 9:20 N-GFS
GRK: αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο
NAS: IS THE BLOOD OF THE COVENANT WHICH
KJV: [is] the blood of the testament which
INT: blood of the covenant which commanded

Hebrews 10:16 N-NFS
GRK: Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι
NAS: THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE
KJV: This [is] the covenant that
INT: This [is] the covenant which I will covenant

Hebrews 10:29 N-GFS
GRK: αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος
NAS: the blood of the covenant by which
KJV: the blood of the covenant, wherewith
INT: blood of the covenant common having esteemed

Hebrews 12:24 N-GFS
GRK: καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ
NAS: of a new covenant, and to the sprinkled
KJV: of the new covenant, and
INT: and of a covenant new mediator

Hebrews 13:20 N-GFS
GRK: ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου τὸν
NAS: of the eternal covenant, [even] Jesus
KJV: the blood of the everlasting covenant,
INT: by [the] blood of [the] covenant eternal the

Revelation 11:19 N-GFS
GRK: κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν
NAS: and the ark of His covenant appeared
KJV: of his testament: and
INT: ark of the covenant of him in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page