4095. πίνω, (pinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4095. πίνω, (pinó) — 73 Occurrences

Matthew 6:25 V-ASA-2P
GRK: ἢ τί πίητε μηδὲ τῷ
NAS: what you will drink; nor
KJV: what ye shall drink; nor yet for
INT: nor what you should drink nor the

Matthew 6:31 V-ASA-1P
GRK: ἤ Τί πίωμεν ἤ Τί
NAS: or 'What will we drink?' or 'What
KJV: What shall we drink? or,
INT: or what shall we drink or with what

Matthew 11:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων μήτε πίνων καὶ λέγουσιν
NAS: nor drinking, and they say,
KJV: eating nor drinking, and they say,
INT: eating nor drinking and they say

Matthew 11:19 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγουσιν
NAS: eating and drinking, and they say,
KJV: eating and drinking, and they say,
INT: eating and drinking and they say

Matthew 20:22 V-ANA
GRK: αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον
NAS: Are you able to drink the cup
KJV: Are ye able to drink of the cup
INT: you ask for Are you able to drink the cup

Matthew 20:22 V-PNA
GRK: ἐγὼ μέλλω πίνειν καὶ τὸ
NAS: that I am about to drink? They said
KJV: I shall drink of, and to be baptized
INT: I am about to drink and the

Matthew 20:23 V-FIM-2P
GRK: ποτήριόν μου πίεσθε βάπτισμα ὃ
NAS: to them, My cup you shall drink; but to sit
KJV: unto them, Ye shall drink indeed
INT: [the] cup of me you will drink [and the] baptism which

Matthew 24:38 V-PPA-NMP
GRK: τρώγοντες καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ
NAS: they were eating and drinking, marrying
KJV: and drinking, marrying
INT: eating and drinking marrying and

Matthew 24:49 V-PSA-3S
GRK: δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν
NAS: and eat and drink with drunkards;
KJV: to eat and drink with the drunken;
INT: moreover and to drink with the

Matthew 26:27 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ
NAS: [it] to them, saying, Drink from it, all
KJV: [it] to them, saying, Drink ye all of
INT: to them saying Drink of it

Matthew 26:29 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ πίω ἀπ' ἄρτι
NAS: But I say to you, I will not drink of this
KJV: I will not drink henceforth of
INT: no not will I drink from now

Matthew 26:29 V-PSA-1S
GRK: ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν
NAS: when I drink it new
KJV: day when I drink it new
INT: when it I drink with you

Matthew 26:42 V-ASA-1S
GRK: μὴ αὐτὸ πίω γενηθήτω τὸ
NAS: unless I drink it, Your will
KJV: me, except I drink it, thy
INT: not it I drink be done the

Matthew 27:34 V-ANA
GRK: ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ
NAS: Him wine to drink mixed
KJV: him vinegar to drink mingled with
INT: they gave him to drink wine with

Matthew 27:34 V-ANA
GRK: οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
NAS: [it], He was unwilling to drink.
KJV: [thereof], he would not drink.
INT: not he would drink

Mark 10:38 V-ANA
GRK: αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον
NAS: Are you able to drink the cup
KJV: ye ask: can ye drink of the cup that
INT: you ask Are you able to drink the cup

Mark 10:38 V-PIA-1S
GRK: ὃ ἐγὼ πίνω ἢ τὸ
NAS: the cup that I drink, or
KJV: that I drink of? and be baptized
INT: which I drink and the

Mark 10:39 V-PIA-1S
GRK: ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ
NAS: to them, The cup that I drink you shall drink;
KJV: Ye shall indeed drink of the cup that
INT: which I drink you will drink and

Mark 10:39 V-FIM-2P
GRK: ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ
NAS: that I drink you shall drink; and you shall be baptized
KJV: that I drink of; and with the baptism
INT: I drink you will drink and the

Mark 14:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ
NAS: [it] to them, and they all drank from it.
KJV: and they all drank of it.
INT: to them and they drank of it

Mark 14:25 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ
NAS: again drink of the fruit
KJV: unto you, I will drink no more of
INT: never not will I drink of the

Mark 14:25 V-PSA-1S
GRK: ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν
NAS: when I drink it new
KJV: day that I drink it new
INT: when it I drink new in

Mark 16:18 V-ASA-3P
GRK: θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ
NAS: and if they drink any
KJV: serpents; and if they drink any deadly
INT: deadly anything they drink no not

Luke 1:15 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ πίῃ καὶ πνεύματος
NAS: of the Lord; and he will drink no
KJV: and shall drink neither
INT: no not shall he drink and [of the] Spirit

Luke 5:30 V-PIA-2P
GRK: ἐσθίετε καὶ πίνετε
NAS: do you eat and drink with the tax collectors
KJV: do ye eat and drink with publicans
INT: do you eat and drink

Luke 5:33 V-PIA-3P
GRK: ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν
NAS: but Yours eat and drink.
KJV: eat and drink?
INT: eat and drink

Luke 5:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει
NAS: And no one, after drinking old
KJV: also having drunk old
INT: And no one having drunk old [wine] desires

Luke 7:33 V-PPA-NMS
GRK: ἄρτον μήτε πίνων οἶνον καὶ
NAS: no bread and drinking no wine,
KJV: bread nor drinking wine; and
INT: bread nor drinking wine and

Luke 7:34 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε
NAS: eating and drinking, and you say,
KJV: eating and drinking; and ye say,
INT: eating and drinking and you say

Luke 10:7 V-PPA-NMP
GRK: ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ'
NAS: eating and drinking what they give
KJV: and drinking such things as
INT: eating and drinking the things [supplied] by

Luke 12:19 V-AMA-2S
GRK: ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνου
NAS: eat, drink [and] be merry.'
KJV: eat, drink, [and] be merry.
INT: take your rest eat drink be merry

Luke 12:29 V-ASA-2P
GRK: καὶ τί πίητε καὶ μὴ
NAS: and what you will drink, and do not keep worrying.
KJV: or what ye shall drink, neither
INT: and what you might drink and not

Luke 12:45 V-PNA
GRK: τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι
NAS: and to eat and drink and get drunk;
KJV: to eat and drink, and to be drunken;
INT: also and to drink and to be drunkards

Luke 13:26 V-AIA-1P
GRK: σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν
NAS: We ate and drank in Your presence,
KJV: and drunk in thy
INT: of you and drank and in

Luke 17:8 V-ASA-1S
GRK: φάγω καὶ πίω καὶ μετὰ
NAS: I eat and drink; and afterward
KJV: and drunken; and
INT: I eat and drink and after

Luke 17:8 V-FIM-2S
GRK: φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ
NAS: and afterward you may eat and drink'?
KJV: shalt eat and drink?
INT: will eat and drink you

Luke 17:27 V-IIA-3P
GRK: ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο
NAS: they were eating, they were drinking, they were marrying,
KJV: They did eat, they drank, they married wives,
INT: They were eating they were drinking they were marrying they were being given in marriage

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: Λώτ ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν
NAS: they were eating, they were drinking, they were buying,
KJV: they did eat, they drank, they bought,
INT: of Lot they were eating they were drinking they were buying they were selling

Luke 22:18 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ
NAS: for I say to you, I will not drink of the fruit
KJV: I will not drink of the fruit
INT: no not will I drink from

Luke 22:30 V-PSA-2P
GRK: ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς
NAS: that you may eat and drink at My table
KJV: ye may eat and drink at my
INT: you might eat and might drink at the

John 4:7 V-ANA
GRK: Δός μοι πεῖν
NAS: said to her, Give Me a drink.
KJV: Give me to drink.
INT: Give me to drink

John 4:9 V-ANA
GRK: παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς
NAS: ask me for a drink since I am
KJV: a Jew, askest drink of me,
INT: from me to drink do ask a woman

John 4:10 V-ANA
GRK: Δός μοι πεῖν σὺ ἂν
NAS: to you, 'Give Me a drink,' you would have asked
KJV: Give me to drink; thou wouldest
INT: Give me to drink you anyhow

John 4:12 V-AIA-3S
GRK: ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ
NAS: us the well, and drank of it himself
KJV: the well, and drank thereof himself,
INT: of it drank and the

John 4:13 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ
NAS: to her, Everyone who drinks of this
KJV: unto her, Whosoever drinketh of this
INT: Everyone that drinks of the

John 4:14 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ
NAS: but whoever drinks of the water
KJV: But whosoever drinketh of the water
INT: however anyhow might drink of the

John 6:53 V-ASA-2P
GRK: ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ
NAS: of Man and drink His blood,
KJV: of man, and drink his blood,
INT: of man and shall have drunk of him the

John 6:54 V-PPA-NMS
GRK: σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
NAS: My flesh and drinks My blood
KJV: flesh, and drinketh my blood,
INT: flesh and drinks of me the

John 6:56 V-PPA-NMS
GRK: σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
NAS: My flesh and drinks My blood
KJV: flesh, and drinketh my blood,
INT: flesh and drinks of me the

John 7:37 V-PMA-3S
GRK: με καὶ πινέτω
NAS: let him come to Me and drink.
KJV: me, and drink.
INT: me and drink

John 18:11 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ πίω αὐτό
NAS: has given Me, shall I not drink it?
KJV: shall I not drink it?
INT: no not should I drink it

Acts 9:9 V-AIA-3S
GRK: ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
NAS: ate nor drank.
KJV: did eat nor drink.
INT: did he eat nor drink

Acts 23:12 V-ANA
GRK: φαγεῖν μήτε πίειν ἕως οὗ
NAS: eat nor drink until they had killed
KJV: eat nor drink till they had killed
INT: to eat nor to drink until that

Acts 23:21 V-ANA
GRK: φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ
NAS: not to eat or drink until they slay
KJV: eat nor drink till they have killed
INT: to eat not to drink until that

Romans 14:21 V-ANA
GRK: κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ
NAS: meat or to drink wine, or
KJV: flesh, nor to drink wine, nor
INT: meat nor drink wine nor

1 Corinthians 9:4 V-ANA
GRK: φαγεῖν καὶ πεῖν
NAS: a right to eat and drink?
KJV: to eat and to drink?
INT: to eat and to drink

1 Corinthians 10:4 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα ἔπινον
NAS: and all drank the same spiritual
KJV: did all drink the same spiritual
INT: same spiritual drank drink they drank

1 Corinthians 10:4 V-IIA-3P
GRK: ἔπιον πόμα ἔπινον γὰρ ἐκ
NAS: drink, for they were drinking from a spiritual
KJV: for they drank of
INT: drank drink they drank indeed of

1 Corinthians 10:7 V-ANA
GRK: φαγεῖν καὶ πεῖν καὶ ἀνέστησαν
NAS: TO EAT AND DRINK, AND STOOD
KJV: to eat and drink, and rose up
INT: to eat and to drink and rose up

1 Corinthians 10:21 V-PNA
GRK: ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον
NAS: You cannot drink the cup of the Lord
KJV: Ye cannot drink the cup of the Lord,
INT: [the] cup of [the] Lord to drink and [the] cup

1 Corinthians 10:31 V-PIA-2P
GRK: ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι
NAS: you eat or drink or whatever
KJV: ye eat, or drink, or whatsoever
INT: you eat or you drink or anything

1 Corinthians 11:22 V-PNA
GRK: ἐσθίειν καὶ πίνειν ἢ τῆς
NAS: in which to eat and drink? Or
KJV: to eat and to drink in? or
INT: eating and drinking or the

1 Corinthians 11:25 V-PSA-2P
GRK: ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τὴν
NAS: as often as you drink [it], in remembrance
KJV: as oft as ye drink [it], in
INT: as often as if you might drink [it] in the

1 Corinthians 11:26 V-PSA-2P
GRK: τὸ ποτήριον πίνητε τὸν θάνατον
NAS: bread and drink the cup,
KJV: bread, and drink this cup,
INT: the cup might drink the death

1 Corinthians 11:27 V-PSA-3S
GRK: ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον
NAS: or drinks the cup
KJV: and drink [this] cup
INT: bread or should drink the cup

1 Corinthians 11:28 V-PMA-3S
GRK: τοῦ ποτηρίου πινέτω
NAS: of the bread and drink of the cup.
KJV: [that] bread, and drink of [that] cup.
INT: the cup let him drink

1 Corinthians 11:29 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ
NAS: For he who eats and drinks, eats
KJV: and drinketh unworthily,
INT: eats and drinks judgment to himself

1 Corinthians 11:29 V-PIA-3S
GRK: ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων
NAS: eats and drinks judgment
KJV: and drinketh damnation
INT: eats and drinks not discerning

1 Corinthians 15:32 V-ASA-1P
GRK: φάγωμεν καὶ πίωμεν αὔριον γὰρ
NAS: LET US EAT AND DRINK, FOR TOMORROW
KJV: let us eat and drink; for to morrow
INT: We might eat and we might drink tomorrow indeed

Hebrews 6:7 V-APA-NFS
GRK: γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ'
NAS: For ground that drinks the rain
KJV: which drinketh in the rain
INT: indeed which having drunk the upon

Revelation 14:10 V-FIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ
NAS: he also will drink of the wine
KJV: The same shall drink of the wine
INT: also he will drink of the

Revelation 16:6 V-ANA
GRK: αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
NAS: them blood to drink. They deserve
KJV: them blood to drink; for they are
INT: to them you did give to drink worthy they are

Revelation 18:3 V-RIA-3P
GRK: πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ
INT: sexual immorality of her have drunk all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page